PODWYKONAWCY
 
 
 
Serwis GDDKiA - Serwis dla podwykonawców
 
Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy
 
 
 
Podwykonawcy Usług – od początku Kontraktu
 
 

L.p.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),
 Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

1

KRU-GOR Jacek Kruszewski

U

Umowa nr 2/2D7Q/2018 z dnia 07.12.2018

Usługi saperskie

A

Aneks nr 1 z dnia 18.12.2018r. do Umowy nr 2/2D7Q/2018 z dnia 07.12.2018

2

2K Adam Kwiatkowski

U

Umowa nr 4/2D7Q/2018 z dnia 07.12.2018

Wycinka drzew i krzewów

3

NATURPROJEKT Tomasz Pakuła

U

Umowa nr 001/2TBX/2018 z dnia 11.12.2018

Inwentaryzacja przyrodnicza oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

4

Łódzka Fundacja Badań Naukowych

U

Umowa nr 3/2D7Q/2018 z dnia 13.12.2018r.

Nadzór archeologiczny

5

GEOPLAN Andrzej Kwiatkowski

U

Umowa nr 1/2D7Q/2018 z dnia 18.12.2018r.

Obsługa geodezyjna

6

Mentor Consulting sp. z o.o. środowiskowa spółka komandytowa

U

Umowa nr 5/2D7Q/2018 z dnia 18.12.2018r.

Nadzór przyrodniczy

7

V2B POLAND MACIEJ KRAJEWSKI

U

Umowa nr 6/2D7Q/2018 z dnia 18.12.2018r.

Wykonanie inwentaryzacji

8

TESPOL Tadeusz Koralewski

U

Umowa najmu z dnia 14.01.2019r.

Najem lokalu użytkowego w postaci hali magazynowej, powierzchni biurowej i socjalnej

A

Aneks nr 1 z dnia 06.05.2019 do Umowy najmu z dnia 14.01.2019r.

9

BUDOKON Wiesław Zaczkowski

U

Umowa nr 008/2TBX/2019 z dnia 22.01.2019r.

Wykonanie projektów budowlanych zamiennych oraz wykonawczych ekranów akustycznych oraz elementów sieci i ochrony środowiska

10

GEOPROJEKT – POZNAŃ Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne Krzysztof Waliński, Marcin Waliński, Tomasz Antczak

U

Umowa nr 003/2TBX/2019 z dnia 30.01.2019r.

Kompleksowe wykonanie badań geotechnicznych

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 003/2TBX/2019 z dnia 30.01.2019r.

11

Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa sp. z o.o.

U

Umowa nr 004/2TBX/2019 z dnia 04.02.2019r.

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgód, konsultacji, decyzji i zezwoleń niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego kompletnego wniosku i uzyskania decyzji o PnB/ decyzji o ZRID

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami wykonywanymi przez Zamawiającego, w oparciu o Prace Projektowe

4)Wszelkich innych czynności niezbędnych dla prawidłowego i terminowego zrealizowania prac

12

TESPOL Tadeusz Koralweski

U

Umowa najmu nieruchomości nr 6/N/2D7Q/2018 z dnia 08.02.2019r.

Najem terenu przyszłego zaplecza biurowego budowy

A

Aneks nr 1 do Umowy z dnia 08.02.2019r. nr 6/N/2D7Q/2018

13

Projektowanie i hydrologia Zenon Wysowski

U

Umowa nr 002/2TBX/2019 z dnia 19.02.2019r.

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgód, konsultacji, decyzji i zezwoleń niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego kompletnego wniosku i uzyskania decyzji o PnB/ decyzji o ZRID

3) Wykonanie niezbędnych operatów wodnoprawnych oraz zgłoszeń wodnoprawnych dla Inwestycji

4) Wykonanie obliczeń hydrologicznych dla rzek i rowów melioracyjnych

5) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami wykonywanymi przez Zamawiającego, w oparciu o Prace Projektowe

6) Wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego i terminowego zrealizowania prac

14

ELEKTROMONTER sp. z o. o.

U

Umowa nr 009/2TBX/2019

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgód, konsultacji, decyzji i zezwoleń niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego kompletnego wniosku i uzyskania decyzji o PnB/ decyzji o ZRID

3) Wykonanie niezbędnych opracowań dodatkowych w postaci wkładów branżowych do operatów wodnoprawnych oraz zgłoszeń wodnoprawnych dla Inwestycji

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami wykonywanymi przez Zamawiającego, w oparciu o Prace Projektowe

5) Wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego i terminowego zrealizowania prac

15

IVIA S.A

U

Umowa nr 007/2TBX/2018

Kompleksowe wykonanie

1) Projekt Stałej Organizacji Ruchu

2) Projekty Wykonawcze obiektów inżynierskich

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego

4) Wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego i terminowego zrealizowania prac

15a

M3M sp. z o.o. sp. k.

U

Umowa nr 2018.14/01

Umowa o dalsze podwykonawstwo

Wykonanie Projektów Wykonawczych obiektów inżynierskich, przedmiarów robót do Projektów Wykonawczych, Specyfikacji (STWiORB) oraz szczegółowy wyciąg z obliczeń

16

Kazimierz Stanisław Grenda

U

Umowa dzierżawy nr 2/PE/333/ENSA/2019

Dzierżawa nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,7477 ha składającej się z działek nr 57/7 położonych w gminie Łódź Polesie:

a) przeznaczenie Przedmiotu Dzierżawy na plac składowy na cele składowe i magazynowe,

b) utworzenie na nim zaplecza budowy i używanie go przez Dzierżawcę,

c) korzystanie jako placu/ drogi dojazdowej na potrzeby realizacji Kontraktu,

d) inne przeznaczenie w zależności od bieżących potrzeb Dzierżawcy

17

Dominika Anna Janek

U

Umowa nr 18/N/2D7Q/2019

Umowa najmu

Najem nieruchomości gruntowej o pow. 26 273,00 m2, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 65, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 352/3 oraz 35/13, pod plac składowy kruszyw i urządzeń budowlanych

18

GEOPLAN ANDRZEJ KWIATKOWSKI

U

Umowa nr 011/2TBX/2019

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej,

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, konsultacji, decyzji i zezwoleń

19

Bogusława Krakowska

U

Umowa dzierżawy nr 2/PE/333/ENSA/2019/A

Dzierżawa nieruchomości gruntowej o pow. 1,1235 ha składającej się z działki nr 56/3 położonych w gminie Łódź, pod zaplecze budowy

 

Podwykonawcy Dostaw – od początku Kontraktu

L.p.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),
 Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

1

NORDKALK

sp. z o. o.

U

Zlecenie nr 01/04/2U16/OUS/2018/NDK/

LOKALNE/JK z dnia 07.11.2018 do Umowy Ramowej Współpracy nr BZC/216/NDK/2009 + aneks nr 1 z dnia 30.04.2009

dostawy

2

Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.

U

Zamówienie nr Z/2D7Q/AK/015/2019 zgodnie z umową ramową BZC/26/2018

Dostawa przepustów

3

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELEKTROMONTER MAŁGORZATA LECH MP&S DORADZTWO TECHNICZNE

U

Umowa dostawy nr 13/2D7Q/2019

Dostawa materiałów związanych z oświetleniem

4

CEMENTOWNIA WARTA S.A.

U

Umowa dostawy cementu nr 7/2D7Q/2018

Dostawa cementu

 

Podwykonawcy Robót – od początku Kontraktu

L.p.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),
 Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

1

2K Adam Kwiatkowski

PU

Umowa nr 8/2D7Q/2018

Rozbiórka i wyburzenie obiektów kubaturowych

U

Umowa nr 8/2D7Q/2018 z dnia 21.01.2019r.

Rozbiórka i wyburzenie obiektów kubaturowych

1a

RAMID sp. z o. o. sp. k.

PU

Umowa nr 1/2019

Projekt Umowy o dalsze podwykonawstwo

Rozbiórka i utylizacja elementów zawierających azbest

U

Umowa nr 1/2019 z dnia 22.02.2019r.

Rozbiórka i utylizacja elementów zawierających azbest

2

SPIE ELBUD GDAŃSK S.A

PU

Umowa nr 10/2D7Q/2018

Kompleksowa przebudowa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia – 2x110kV

PU

Umowa nr 10/2D7Q/2018

Kompleksowa przebudowa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia – 2x110kV

U

Umowa nr 10/2D7Q/2018 z dnia 07.05.2019

Kompleksowa przebudowa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia – 2x110kV

2a

RAD-BUD Radosław Koziński

PU

Umowa nr …/19/3267 PDW

Projekt Umowy o dalsze Podwykonawstwo

Wykonanie fundamentów studniowych słupów elektroenergetycznych 110kV

3

FUREL INWESTYCJE sp. z o. o.

PU

Umowa nr 12/U/2D7Q/2019

Kompleksowa przebudowa kolizji telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego

U

Umowa nr 12/U/2D7Q/2019 z dnia 07.05.2019

Kompleksowa przebudowa kolizji telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego

4

ELEKTROMONTER sp. z o. o. sp. k.

PU

Umowa nr 14/U/2D7Q/2019

Kompleksowa przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, budowa oświetlenia drogowego, budowa zasilania przepompowni i krajowego systemu zarządzania ruchem

5

ENERGY SYSTEM TORUŃ sp. z o. o.

PU

Umowa nr 011/U/2D7Q/2019

Kompleksowa przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia

6

RINKON sp. z o.o.

PU

Umowa nr 15/U/2D7Q/2019

Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej

7

Zakład Recyklingu Kamienia i Betonu Odpadowego „Rekabet” sp. z o.o.

PU

Zamówienie nr Z/2D7Q/AK/022/2019

Wykonanie rozbiórki obiektów kubaturowych położonych na terenie węzła drogowego „Łódź Teofilów” wraz z przekruszeniem materiału, uprzątnięciem terenu rozbiórek z odpadów oraz śmieci, utylizacją oraz uzyskaniem i przekazaniem KPO, rozbiórki szamb, rozbiórki ogrodzeń i bram

8

Ireneusz Machuta „IMKOP” Firma Usług wielobranżowych

PU

Umowa nr 21/U/2D7Q/2019

Roboty ziemne