PODWYKONAWCY
 
 
 
Serwis GDDKiA - Serwis dla podwykonawców
 
Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy
 
 
 
Luty 2020

Podwykonawcy Usług – od początku Kontraktu

L.p.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),
 Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

1

KRU-GOR Jacek Kruszewski

U

Umowa nr 2/2D7Q/2018 z dnia 07.12.2018

Usługi saperskie

A

Aneks nr 1 z dnia 18.12.2018r. do Umowy nr 2/2D7Q/2018 z dnia 07.12.2018

2

2K Adam Kwiatkowski

U

Umowa nr 4/2D7Q/2018 z dnia 07.12.2018

Wycinka drzew i krzewów

3

NATURPROJEKT Tomasz Pakuła

U

Umowa nr 001/2TBX/2018 z dnia 11.12.2018

Inwentaryzacja przyrodnicza oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

4

Łódzka Fundacja Badań Naukowych

U

Umowa nr 3/2D7Q/2018 z dnia 13.12.2018r.

Nadzór archeologiczny

5

GEOPLAN Andrzej Kwiatkowski

U

Umowa nr 1/2D7Q/2018 z dnia 18.12.2018r.

Obsługa geodezyjna

6

Mentor Consulting sp. z o.o. środowiskowa spółka komandytowa

U

Umowa nr 5/2D7Q/2018 z dnia 18.12.2018r.

Nadzór przyrodniczy

7

V2B POLAND MACIEJ KRAJEWSKI

U

Umowa nr 6/2D7Q/2018 z dnia 18.12.2018r.

Wykonanie inwentaryzacji

8

TESPOL Tadeusz Koralewski

U

Umowa najmu z dnia 14.01.2019r.

Najem lokalu użytkowego w postaci hali magazynowej, powierzchni biurowej i socjalnej

A

Aneks nr 1 z dnia 06.05.2019 do Umowy najmu z dnia 14.01.2019r.

A

Aneks nr 2 z dnia 07.10.2019r. do Umowy najmu z dnia 14.01.2019r.

9

BUDOKON Wiesław Zaczkowski

U

Umowa nr 008/2TBX/2019 z dnia 22.01.2019r.

Wykonanie projektów budowlanych zamiennych oraz wykonawczych ekranów akustycznych oraz elementów sieci i ochrony środowiska

A

Aneks nr 1 z dnia 01.07.2019r. do Umowy nr 008/2TBX/2019

Rozszerzenie przedmiotu Umowy o wykonanie Projektów Wykonawczych komór KD12

A

Aneks nr 2 z dnia 29.01.2020r. do Umowy nr 008/2TBX/2019

Rozszerzenie przedmiotu Umowy o wykonanie Projektu Wykonawczego ekranów akustycznych

10

GEOPROJEKT – POZNAŃ Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne Krzysztof Waliński, Marcin Waliński, Tomasz Antczak

U

Umowa nr 003/2TBX/2019 z dnia 30.01.2019r.

Kompleksowe wykonanie badań geotechnicznych

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 003/2TBX/2019 z dnia 30.01.2019r.

11

Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa sp. z o.o.

U

Umowa nr 004/2TBX/2019 z dnia 04.02.2019r.

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgód, konsultacji, decyzji i zezwoleń niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego kompletnego wniosku i uzyskania decyzji o PnB/ decyzji o ZRID

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami wykonywanymi przez Zamawiającego, w oparciu o Prace Projektowe

4)Wszelkich innych czynności niezbędnych dla prawidłowego i terminowego zrealizowania prac

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 004/2TBX/2019 z dnia 04.02.2019r.

Rozszerzenie przedmiotu Umowy o wykonanie:

- Dodatkowych prac projektowych związanych z przebudową sieci gazowej średniego ciśnienia – częściowa zmiana trasy oraz średnicy gazociągu dla przebudowy kolizji nr G25 sieci gazowej średniego ciśnienia

12

TESPOL Tadeusz Koralweski

U

Umowa najmu nieruchomości nr 6/N/2D7Q/2018 z dnia 08.02.2019r.

Najem terenu przyszłego zaplecza biurowego budowy

A

Aneks nr 1 do Umowy z dnia 08.02.2019r. nr 6/N/2D7Q/2018

13

Projektowanie i hydrologia Zenon Wysowski

U

Umowa nr 002/2TBX/2019 z dnia 19.02.2019r.

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgód, konsultacji, decyzji i zezwoleń niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego kompletnego wniosku i uzyskania decyzji o PnB/ decyzji o ZRID

3) Wykonanie niezbędnych operatów wodnoprawnych oraz zgłoszeń wodnoprawnych dla Inwestycji

4) Wykonanie obliczeń hydrologicznych dla rzek i rowów melioracyjnych

5) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami wykonywanymi przez Zamawiającego, w oparciu o Prace Projektowe

6) Wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego i terminowego zrealizowania prac

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 002/2TBX/2019 z dnia 19.02.2019r.

Rozszerzenie przedmiotu Umowy o wykonanie:

- Operatu Wodnoprawnego dla przekroczenia rzeki Łódki drogą technologiczną i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

14

ELEKTROMONTER sp. z o. o.

U

Umowa nr 009/2TBX/2019 z dnia 03.04.2019r.

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgód, konsultacji, decyzji i zezwoleń niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego kompletnego wniosku i uzyskania decyzji o PnB/ decyzji o ZRID

3) Wykonanie niezbędnych opracowań dodatkowych w postaci wkładów branżowych do operatów wodnoprawnych oraz zgłoszeń wodnoprawnych dla Inwestycji

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami wykonywanymi przez Zamawiającego, w oparciu o Prace Projektowe

5) Wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego i terminowego zrealizowania prac

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 009/2TBX/2019 z dnia 03.04.2019r.

Zakres prac wyłączonych z Umowy:

1) Projekty Budowlane (opracowane na potrzeby uzyskania zamiennej/ nowej decyzji ZRID) - Branża telekomunikacyjna – TOM nr 12

2) Projekty Wykonawcze (opracowane na potrzeby uzyskania zamiennej/ nowej decyzji ZRID) - Branża telekomunikacyjna – TOM nr 11

3) Pełnienie nadzoru autorskiego nad Projektem TOM 9/1 Przebudowa sieci WN 2x1150kV

4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla Projektu TOM 9/1 Przebudowa sieci WN 2x1150kV

15

IVIA S.A

U

Umowa nr 007/2TBX/2018 z dnia 07.05.2019r.

Kompleksowe wykonanie

1) Projekt Stałej Organizacji Ruchu

2) Projekty Wykonawcze obiektów inżynierskich

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego

4) Wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego i terminowego zrealizowania prac

15a

M3M sp. z o.o. sp. k.

U

Umowa nr 2018.14/01 z 11.06.2019r.

Umowa o dalsze podwykonawstwo

Wykonanie Projektów Wykonawczych obiektów inżynierskich, przedmiarów robót do Projektów Wykonawczych, Specyfikacji (STWiORB) oraz szczegółowy wyciąg z obliczeń

16

Kazimierz Stanisław Grenda

U

Umowa dzierżawy nr 2/PE/333/ENSA/2019 z dnia 31.05.2019r.

Dzierżawa nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,7477 ha składającej się z działek nr 57/7 położonych w gminie Łódź Polesie:

a) przeznaczenie Przedmiotu Dzierżawy na plac składowy na cele składowe i magazynowe,

b) utworzenie na nim zaplecza budowy i używanie go przez Dzierżawcę,

c) korzystanie jako placu/ drogi dojazdowej na potrzeby realizacji Kontraktu,

d) inne przeznaczenie w zależności od bieżących potrzeb Dzierżawcy

17

Dominika Anna Janek

U

Umowa nr 18/N/2D7Q/2019

Umowa najmu z dnia 31.05.2019r.

Najem nieruchomości gruntowej o pow. 26 273,00 m2, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 65, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 352/3 oraz 35/13, pod plac składowy kruszyw i urządzeń budowlanych

18

GEOPLAN ANDRZEJ KWIATKOWSKI

U

Umowa nr 011/2TBX/2019 z dnia 11.06.2019r.

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej,

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, konsultacji, decyzji i zezwoleń

19

Bogusława Krakowska

U

Umowa dzierżawy nr 2/PE/333/ENSA/2019/A z dnia 17.06.2019r.

Dzierżawa nieruchomości gruntowej o pow. 1,1235 ha składającej się z działki nr 56/3 położonych w gminie Łódź, pod zaplecze budowy

20

HOSS-TRANS Andrzej Wiliński

U

Umowa nr 19/ENSA/2019 z dnia 21.08.2019

Usługa transportowa

A

Aneks nr 1 z dnia 04.11.2019r. do Umowy nr 19/ENSA/2019

21

P.T.H.U MANTRANS Chełmiński Mariusz

U

Zlecenie nr 29/D/2D7Q/2019 z dnia 02.09.2019 stanowiące integralną część Umowy Ramowej nr BZC/322/2014 z dnia 27.01.2014r.

Transport kruszyw łamanych na plac Konstantynów Łódzki (wskazany przez Zamawiającego) z kopalni Nordkalk Miedzianka – odległość transportowa 157-160 km

22

Cygan Marek PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „MC TRANS”

U

Umowa nr 30/2D7Q/2019 z dnia 02.09.2019r.

Usługa transportu drogowego towarów

23

Stanisław Walczak ŁUK BET

U

Umowa nr 32/2D7Q/2019 z dnia 08.10.2019r.

Usługa przewozu drogowego towarów

24

Zbig-Trans sp. z o. o.

U

Umowa nr 33/2D7Q/2019 z dnia 08.10.2019r.

Usługa przewozu drogowego towarów

25

PKP CARGO S.A.

U

Umowa Handlowa nr 3-17-059-19

Nr umowy BUDIMEX S.A. 84/07/2U07/OUS/2019/PKPCARGO/MK z dnia 25.10.2019r.

Usługi kolejowe przewozu towarów

26

„BIREX” Firma Usługowo-Handlowa Radosław Banaszyński

U

Zlecenie nr 01/10/2U07/OUS/2019/BIREX/S14 ODC. I/KM z dnia 29.10.2019 stanowiące integralną część Umowy Ramowej nr BZC/294/B/2012 + aneks nr 1 i 2 z dnia 02.11.2012r.

Usługi transportowe – rozładunek wagonów na stacji PKP Łódź i dowóz grysów z PKP Łódź do WMB Łódź m. Rzgów składowisko

27

Firma Handlowo-Usługowa „TRANS-MAR” Marek Różycki

U

Umowa nr 23/S14/ENSA/2019 z dnia 04.11.2019r.

Usługa transportowa

28

Paweł Mrożek – Firma Handlowo-Usługowa MAX POL

U

Umowa nr 25/S14/ENSA/2019 z dnia 04.11.2019r.

Usługa transportowa

29

Mariusz Pastuszka „MMJ-LOGISTIC” Firma Transportowa

U

Umowa nr 24/S14/ENSA/2019 z dnia 04.11.2019r.

Usługa transportowa

30

Firma Handlowo Produkcyjna MKG PROMYK Honorata Soboń

U

Umowa nr 22/U/2D7Q/2019 z dnia 03.12.2019r.

Usługa przewozu drogowego towarów

31

TG ALARM SYSTEM sp. z o. o.

U

Umowa nr 034/2D7Q/2019 z dnia 08.01.2020r.

Świadczenie usług ochrony terenu budowy

32

Stanisław Walczak ŁUK BET

U

Umowa nr 28/S14/ENSA/2020 z dnia 08.01.2020r.

Usługa transportowa

33

Imkop sp. z o. o.

U

Umowa nr 039/2D7Q/2020 z dnia 29.01.2020r.

Zapewnienie sprzętu budowlanego, paliwa niezbędnego do pracy tego sprzętu oraz obsługi tego sprzętu, tj. zapewnienie osób- pracowników – operatorów sprzętu

34

Imkop sp. z o. o.

U

Umowa nr 040/2D7Q/2020 z dnia 29.01.2020r.

Usługa transportu towarów w granicach pasa drogowego zadania inwestycyjnego, świadczenie na rzecz Zamawiającego usług załadowczych i rozładowczych związanych z transportem Towarów

35

Paweł Tomasz Siewiaszczyk

U

Umowa Dzierżawy nr 3/PE/333/ENSA/2020 z dnia 29.01.2020r.

Dzierżawa części nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,2761 ha składającej się z działki nr 38/14 położonych w gminie Łódź (dzierżawa powierzchni 5937m2)

36

TG Alarm System sp. z o. o.

U

Umowa nr 29/S14/ENSA/2020 z dnia 12.02.2020r.

Świadczenie usług ochrony fizycznej i monitoringu wizyjnego

37

Przedsiębiorstwo Usługowe RAMZES Paweł Malicki

U

Zamówienie nr 2D7Q/DW/081/2020 z dnia 12.02.2020r.

Usługa kierowania ruchem

38

FHU MAX-POL Mrożek Paweł

U

Zlecenie nr 01/12/2U07/OUS/2019/MAX/S14 ODC.I/KM z dnia 14.01.2020r. stanowiące integralną część Umowy Ramowej nr BZC/320/2014 + aneks nr 1 z dnia 07.01.2014r.

Usługi transportowe – transport samochodowy grysów

39

F.T. MAXPOL-TRANS Patrycja Wikło

U

Umowa nr 10/01/2U07/OUS/2020/MAXPOL-TRANS/S14 ODC.I/JK z dnia 21.02.2020r.

Usługi przewozu drogowego towarów

40

PAKO-TRANS Przemysław Pawlak

U

Umowa nr 09/01/2U07/OUS/2020/PAKO/S14 ODC.I/JK z dnia 21.02.2020r.

Usługi przewozu drogowego towarów

Podwykonawcy Dostaw – od początku Kontraktu

L.p.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),
 Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

1

NORDKALK

sp. z o. o.

U

Zlecenie nr 01/04/2U16/OUS/2018/NDK/

LOKALNE/JK z dnia 07.11.2018 do Umowy Ramowej Współpracy nr BZC/216/NDK/2009 + aneks nr 1 z dnia 30.04.2009

dostawy

U

Zlecenie nr Z/2D7Q/AK/019/2019 z dnia 25.07.2019 do Umowy Ramowej Współpracy nr BZC/216/NDK/2009 z dnia 30.04.2009

Dostawy kruszywa

2

Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.

U

Zamówienie nr Z/2D7Q/AK/015/2019 z dnia 21.05.2019 r. zgodnie z umową ramową BZC/26/2018

Dostawa przepustów

3

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELEKTROMONTER MAŁGORZATA LECH MP&S DORADZTWO TECHNICZNE

U

Umowa dostawy nr 13/2D7Q/2019 z dnia 24.05.2019r.

Dostawa materiałów związanych z oświetleniem

4

CEMENTOWNIA WARTA S.A.

U

Umowa dostawy cementu nr 7/2D7Q/2018 z dnia 05.06.2019r.

Dostawa cementu

5

EPORE sp. z o. o.

U

Umowa sprzedaży materiałów budowlanych nr: 19/U/2D7Q/2019 z dnia 02.07.2019r.

Sprzedaż popiołu lotnego wapiennego do mieszanek stabilizowanych hydraulicznie – o nazwie handlowej EPO GRUNT

6

HTI BP sp. z o. o. CENTRUM sp. k.

U

Zamówienie nr Z/2D7Q/AK/29/2019 z dnia 19.08.2019r. oraz Zamówienie nr Z/2D7Q/AK/30/2019 z dnia 19.08.2019r.

Dostawa elementów związanych z przebudową sieci wodociągowych i sanitarnych

A

Aneks nr 1 z dnia 10.12.2019r. do Zamówienia nr Z/2D7Q/AK/30/2019

Dostawa elementów związanych z przebudową sieci wodociągowych i sanitarnych

7

Kenea sp. z o. o.

U

Umowa dostawy kruszywa nr 25/2D7Q/2019 z dnia 02.09.2019r.

Dostawa kruszywa łamanego w postaci klińca 4/31,5

A

Aneks nr 1 z dnia 07.11.2019r. do Umowy nr 25/2D7Q/2019

1) Zwiększeniu ulega zakres dostarczanych Towarów – tj. klińca 4/31,5

2) Zwiększeniu ulega zakres ilościowy usługi transportu kruszywa, jednocześnie obniżeniu ulega cena za transport

A

Aneks nr 2 z dnia 18.12.2019r. do Umowy nr 25/2D7Q/2019

Brak zmian w przedmiocie zamówienia

8

NEPTUN sp. z o. o.

U

Umowa dostawy materiałów nr 09/S14/ENSA/2019 z dnia 04.09.2019r.

Dostawa rur GRP

A

Aneks nr 1 z dnia 12.11.2019r. do Umowy nr 09/S14/ENSA/2019

Zwiększenie zakresu dostaw materiałów

9

KOMPANIA GÓRNICZA sp. z o. o.

U

Umowa sprzedaży kruszywa nr 115/09/2U07/OUS/2019/KG/S14 ODC. I/JK z dnia 10.10.2019r.

Sprzedaż materiałów / kruszywa pochodzącego z Kopalni Piława Górna

10

Górażdże Beton sp. z o. o.

U

Szczegółowe warunki dostaw betonu (SWDB) do ramowych warunków współpracy nr BZC/303/2013 pomiędzy Górażdże Beton sp. z o. o. – Budimex s.a. nr 17/2D7Q/2019 z dnia 22.10.2019r.

Dostawa mieszanki betonowej

11

NORDKALK sp. z o. o.

U

Umowa dostawy materiałów nr 22/S14/ENSA/2019 z dnia 28.10.2019r.

Dostawa Materiałów

A

Aneks nr 1 z dnia 18.11.2019r. do Umowy nr 22/S14/ENSA/2019

12

Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” S.A.

U

Zlecenie nr Z/2D7Q/RM/065/2019 z dnia 16.12.2019 do Umowy Ramowej nr BZC/25/2015 z dnia 11.04.2016

Dostawa Przepustów

A

Aneks nr 1 z dnia 17.01.2020r. do Zlecenia nr Z/2D7Q/RM/065/2019

Zmiana nr Umowy Ramowej

13

NORDKALK sp. z o. o.

U

Umowa Ramowa o współpracy z dnia 13.12.2019r.

Ustalenie warunków dostawy kruszyw wapiennych z Zakładu Miedzianka w latach 2020-2021

14

Confirme sp. z o. o.

U

Zlecenie nr Z/2D7Q/RM/077/2020 z dnia 28.01.2020r. do Umowy Ramowej Współpracy nr BZC/1/2020

Dostawa stali zbrojeniowej

15

WKG sp. z o. o. sp. k.

U

Umowa dostawy towaru nr 55/05/2U07/OUS/2019/WKG/S14 ODC.I/JK z dnia 05.02.2020

Dostawa kruszywa wypełniającego – mączki wapiennej

16

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SYLMAR” Sylwester Paturaj, Marcin Małgorzaciak

U

Umowa dostawy nr 036/2D7Q/2019 z dnia 10.02.2020r.

Dostawa piasku

 

 

Podwykonawcy Robót – od początku Kontraktu

L.p.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),
 Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

1

2K Adam Kwiatkowski

U

Umowa nr 8/2D7Q/2018 z dnia 21.01.2019r.

Rozbiórka i wyburzenie obiektów kubaturowych

1a

RAMID sp. z o. o. sp. k.

U

Umowa nr 1/2019 z dnia 22.02.2019r.

Rozbiórka i utylizacja elementów zawierających azbest

2

SPIE ELBUD GDAŃSK S.A

U

Umowa nr 10/2D7Q/2018 z dnia 07.05.2019

Kompleksowa przebudowa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia – 2x110kV

2a

RAD-BUD Radosław Koziński

U

Umowa nr 35/19/3267 PDW o świadczenie usług podwykonawczych z dnia 26.08.2019r.

Wykonanie fundamentów studniowych słupów elektroenergetycznych 110kV

3

FUREL INWESTYCJE sp. z o. o.

U

Umowa nr 12/U/2D7Q/2019 z dnia 07.05.2019

Kompleksowa przebudowa kolizji telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego

A

Aneks nr 1 z dnia 29.10.2019r. do Umowy nr 12/U/2D7Q/2019 z dnia 07.05.2019r

Kompleksowa przebudowa kolizji telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego

4

ELEKTROMONTER sp. z o. o. sp. k.

U

Umowa nr 14/U/2D7Q/2019 z dnia 05.08.2019r.

Kompleksowa przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, budowa oświetlenia drogowego, budowa zasilania przepompowni i krajowego systemu zarządzania ruchem

5

ENERGY SYSTEM TORUŃ sp. z o. o.

U

Umowa nr 011/U/2D7Q/2019 z dnia 25.07.2019r.

Kompleksowa przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia

A

Aneks nr 1 z dnia 22.10.2019r. do Umowy nr 11/U/2D7Q/2019

Kompleksowa przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia

5a

DPM Industry sp. z o. o. S. K. A - dostawy

U

Umowa dostaw nr: EST S14/DPM z dnia 12.08.2019r.

Umowa o dalsze Podwykonawstwo

Sprzedaż i dostawa: rury  i łuki indukcyjne

5b

M.T.J. Piekarscy s.c.

U

Umowa na usługę nr 1/2020 z dnia 15.01.2020r.

Kompleksowe wykonanie przewiertów sterowanych HDD rurą stalową Dn500 o długości określonej w dokumentacji wykonawczej dł. ok. 220 mb. oraz przewiertu kierunkowego (teleoptycznego) rurą stalową Dn700 dł. ok. 30 mb.

6

RINKON sp. z o.o.

U

Umowa nr 15/U/2D7Q/2019 z dnia 05.08.2019r.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej

A

Aneks nr 1 z dnia 19.08.2019r. do Umowy nr 15/U/2D7Q/2019 z dnia 05.08.2019r.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej

7

Zakład Recyklingu Kamienia i Betonu Odpadowego „Rekabet” sp. z o.o.

U

Zamówienie nr Z/2D7Q/AK/022/2019 z dnia 26.06.2019

Wykonanie rozbiórki obiektów kubaturowych położonych na terenie węzła drogowego „Łódź Teofilów” wraz z przekruszeniem materiału, uprzątnięciem terenu rozbiórek z odpadów oraz śmieci, utylizacją oraz uzyskaniem i przekazaniem KPO, rozbiórki szamb, rozbiórki ogrodzeń i bram

8

Ireneusz Machuta „IMKOP” Firma Usług wielobranżowych

U

Umowa nr 21/U/2D7Q/2019 z dnia 29.07.2019r.

Roboty ziemne

9

Piotr Łakomski – Zakład Usługowy „TRANSKOP”

U

Umowa usługodawcza na wykonanie placu składowego nr 20/S14/ENSA/2019 z dnia 21.08.2019r.

Przygotowanie placu składowego w miejscowości Łódź ul. Nowy Józefów obok nr 27

10

INVESTGAS sp. z o. o.

U

Umowa nr 16/U/2D7Q/2019 z dnia 02.08.2019r.

Kompleksowa przebudowa gazociągu średniego ciśnienia

11

KELLER-POLSKA sp. z o. o.

U

Umowa nr 20/2D7Q/2019 z dnia 20.11.2019r.

Zaprojektowanie oraz wykonanie obudowy kolektorów KS-13, KS-02 oraz KD-13, wzmocnienia podłoża gruntowego pod obiektem WS-46, wzmocnienia podłoża pomiędzy kolektorem a obiektem WS-46 oraz wykonania palisady muru oporowego KO-18P i inne

A

Aneks nr 1 z dnia 12.12.2019r. do Umowy nr 20/2D7Q/2019 z dnia 20.11.2019r.

12

Zakład Instalacji Elektrycznych „ELEKTROTEX” s.c. B.G. Brzezińscy

U

Umowa nr 038/2D7Q/2020 z dnia 04.02.2020r.

Wykonanie robót budowlano-montażowych – zasilanie tymczasowe obiektów

13

AW-BUD ANGELIKA BALICZAK

PU

Umowa nr 5/PK/333/ENSA/2020

Wykonanie płyt stropowych obudów kolektorów oraz przepustów skrzynkowych