PODWYKONAWCY
 
 
 
Serwis GDDKiA - Serwis dla podwykonawców
 
Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy
 
 
 
Podwykonawcy Usług – od początku Kontraktu
 

L.p.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),
 Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

1

KRU-GOR Jacek Kruszewski

U

Umowa nr 2/2D7Q/2018 z dnia 07.12.2018

Usługi saperskie

A

Aneks nr 1 z dnia 18.12.2018r. do Umowy nr 2/2D7Q/2018 z dnia 07.12.2018

2

2K Adam Kwiatkowski

U

Umowa nr 4/2D7Q/2018 z dnia 07.12.2018

Wycinka drzew i krzewów

3

NATURPROJEKT Tomasz Pakuła

U

Umowa nr 001/2TBX/2018 z dnia 11.12.2018

Inwentaryzacja przyrodnicza oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

4

Łódzka Fundacja Badań Naukowych

U

Umowa nr 3/2D7Q/2018 z dnia 13.12.2018r.

Nadzór archeologiczny

5

GEOPLAN Andrzej Kwiatkowski

U

Umowa nr 1/2D7Q/2018 z dnia 18.12.2018r.

Obsługa geodezyjna

6

Mentor Consulting sp. z o.o. środowiskowa spółka komandytowa

U

Umowa nr 5/2D7Q/2018 z dnia 18.12.2018r.

Nadzór przyrodniczy

7

V2B POLAND MACIEJ KRAJEWSKI

U

Umowa nr 6/2D7Q/2018 z dnia 18.12.2018r.

Wykonanie inwentaryzacji

8

TESPOL Tadeusz Koralewski

U

Umowa najmu z dnia 14.01.2019r.

Najem lokalu użytkowego w postaci hali magazynowej, powierzchni biurowej i socjalnej

A

Aneks nr 1 z dnia 06.05.2019 do Umowy najmu z dnia 14.01.2019r.

A

Aneks nr 2 z dnia 07.10.2019r. do Umowy najmu z dnia 14.01.2019r.

9

BUDOKON Wiesław Zaczkowski

U

Umowa nr 008/2TBX/2019 z dnia 22.01.2019r.

Wykonanie projektów budowlanych zamiennych oraz wykonawczych ekranów akustycznych oraz elementów sieci i ochrony środowiska

10

GEOPROJEKT – POZNAŃ Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne Krzysztof Waliński, Marcin Waliński, Tomasz Antczak

U

Umowa nr 003/2TBX/2019 z dnia 30.01.2019r.

Kompleksowe wykonanie badań geotechnicznych

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 003/2TBX/2019 z dnia 30.01.2019r.

11

Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa sp. z o.o.

U

Umowa nr 004/2TBX/2019 z dnia 04.02.2019r.

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgód, konsultacji, decyzji i zezwoleń niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego kompletnego wniosku i uzyskania decyzji o PnB/ decyzji o ZRID

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami wykonywanymi przez Zamawiającego, w oparciu o Prace Projektowe

4)Wszelkich innych czynności niezbędnych dla prawidłowego i terminowego zrealizowania prac

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 004/2TBX/2019 z dnia 04.02.2019r.

Rozszerzenie przedmiotu Umowy o wykonanie:

- Dodatkowych prac projektowych związanych z przebudową sieci gazowej średniego ciśnienia – częściowa zmiana trasy oraz średnicy gazociągu dla przebudowy kolizji nr G25 sieci gazowej średniego ciśnienia

12

TESPOL Tadeusz Koralweski

U

Umowa najmu nieruchomości nr 6/N/2D7Q/2018 z dnia 08.02.2019r.

Najem terenu przyszłego zaplecza biurowego budowy

A

Aneks nr 1 do Umowy z dnia 08.02.2019r. nr 6/N/2D7Q/2018

13

Projektowanie i hydrologia Zenon Wysowski

U

Umowa nr 002/2TBX/2019 z dnia 19.02.2019r.

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgód, konsultacji, decyzji i zezwoleń niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego kompletnego wniosku i uzyskania decyzji o PnB/ decyzji o ZRID

3) Wykonanie niezbędnych operatów wodnoprawnych oraz zgłoszeń wodnoprawnych dla Inwestycji

4) Wykonanie obliczeń hydrologicznych dla rzek i rowów melioracyjnych

5) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami wykonywanymi przez Zamawiającego, w oparciu o Prace Projektowe

6) Wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego i terminowego zrealizowania prac

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 002/2TBX/2019 z dnia 19.02.2019r.

Rozszerzenie przedmiotu Umowy o wykonanie:

- Operatu Wodnoprawnego dla przekroczenia rzeki Łódki drogą technologiczną i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

14

ELEKTROMONTER sp. z o. o.

U

Umowa nr 009/2TBX/2019 z dnia 03.04.2019r.

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgód, konsultacji, decyzji i zezwoleń niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego kompletnego wniosku i uzyskania decyzji o PnB/ decyzji o ZRID

3) Wykonanie niezbędnych opracowań dodatkowych w postaci wkładów branżowych do operatów wodnoprawnych oraz zgłoszeń wodnoprawnych dla Inwestycji

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami wykonywanymi przez Zamawiającego, w oparciu o Prace Projektowe

5) Wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego i terminowego zrealizowania prac

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 009/2TBX/2019 z dnia 03.04.2019r.

Zakres prac wyłączonych z Umowy:

1) Projekty Budowlane (opracowane na potrzeby uzyskania zamiennej/ nowej decyzji ZRID) - Branża telekomunikacyjna – TOM nr 12

2) Projekty Wykonawcze (opracowane na potrzeby uzyskania zamiennej/ nowej decyzji ZRID) - Branża telekomunikacyjna – TOM nr 11

3) Pełnienie nadzoru autorskiego nad Projektem TOM 9/1 Przebudowa sieci WN 2x1150kV

4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla Projektu TOM 9/1 Przebudowa sieci WN 2x1150kV

15

IVIA S.A

U

Umowa nr 007/2TBX/2018 z dnia 07.05.2019r.

Kompleksowe wykonanie

1) Projekt Stałej Organizacji Ruchu

2) Projekty Wykonawcze obiektów inżynierskich

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego

4) Wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego i terminowego zrealizowania prac

15a

M3M sp. z o.o. sp. k.

U

Umowa nr 2018.14/01 z 11.06.2019r.

Umowa o dalsze podwykonawstwo

Wykonanie Projektów Wykonawczych obiektów inżynierskich, przedmiarów robót do Projektów Wykonawczych, Specyfikacji (STWiORB) oraz szczegółowy wyciąg z obliczeń

16

Kazimierz Stanisław Grenda

U

Umowa dzierżawy nr 2/PE/333/ENSA/2019 z dnia 31.05.2019r.

Dzierżawa nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,7477 ha składającej się z działek nr 57/7 położonych w gminie Łódź Polesie:

a) przeznaczenie Przedmiotu Dzierżawy na plac składowy na cele składowe i magazynowe,

b) utworzenie na nim zaplecza budowy i używanie go przez Dzierżawcę,

c) korzystanie jako placu/ drogi dojazdowej na potrzeby realizacji Kontraktu,

d) inne przeznaczenie w zależności od bieżących potrzeb Dzierżawcy

17

Dominika Anna Janek

U

Umowa nr 18/N/2D7Q/2019

Umowa najmu z dnia 31.05.2019r.

Najem nieruchomości gruntowej o pow. 26 273,00 m2, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 65, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 352/3 oraz 35/13, pod plac składowy kruszyw i urządzeń budowlanych

18

GEOPLAN ANDRZEJ KWIATKOWSKI

U

Umowa nr 011/2TBX/2019 z dnia 11.06.2019r.

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej,

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, konsultacji, decyzji i zezwoleń

19

Bogusława Krakowska

U

Umowa dzierżawy nr 2/PE/333/ENSA/2019/A z dnia 17.06.2019r.

Dzierżawa nieruchomości gruntowej o pow. 1,1235 ha składającej się z działki nr 56/3 położonych w gminie Łódź, pod zaplecze budowy

20

HOSS-TRANS Andrzej Wiliński

U

Umowa nr 19/ENSA/2019 z dnia 21.08.2019

Usługa transportowa

21

P.T.H.U MANTRANS Chełmiński Mariusz

U

Zlecenie nr 29/D/2D7Q/2019 z dnia 02.09.2019 stanowiące integralną część Umowy Ramowej nr BZC/322/2014 z dnia 27.01.2014r.

Transport kruszyw łamanych na plac Konstantynów Łódzki (wskazany przez Zamawiającego) z kopalni Nordkalk Miedzianka – odległość transportowa 157-160 km

22

Cygan Marek PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „MC TRANS”

U

Umowa nr 30/2D7Q/2019 z dnia 02.09.2019r.

Usługa transportu drogowego towarów

23

Stanisław Walczak ŁUK BET

U

Umowa nr 32/2D7Q/2019 z dnia 08.10.2019r.

Usługa przewozu drogowego towarów

24

Zbig-Trans sp. z o. o.

U

Umowa nr 33/2D7Q/2019 z dnia 08.10.2019r.

Usługa przewozu drogowego towarów

25

PKP CARGO S.A.

U

Umowa Handlowa nr 3-17-059-19

Nr umowy BUDIMEX S.A. 84/07/2U07/OUS/2019/PKPCARGO/MK z dnia 25.10.2019r.

Usługi kolejowe przewozu towarów

 

 Podwykonawcy Dostaw – od początku Kontraktu

L.p.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),
 Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

1

NORDKALK

sp. z o. o.

U

Zlecenie nr 01/04/2U16/OUS/2018/NDK/

LOKALNE/JK z dnia 07.11.2018 do Umowy Ramowej Współpracy nr BZC/216/NDK/2009 + aneks nr 1 z dnia 30.04.2009

dostawy

U

Zlecenie nr Z/2D7Q/AK/019/2019 z dnia 25.07.2019 do Umowy Ramowej Współpracy nr BZC/216/NDK/2009 z dnia 30.04.2009

Dostawy kruszywa

2

Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.

U

Zamówienie nr Z/2D7Q/AK/015/2019 zgodnie z umową ramową BZC/26/2018

Dostawa przepustów

3

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELEKTROMONTER MAŁGORZATA LECH MP&S DORADZTWO TECHNICZNE

U

Umowa dostawy nr 13/2D7Q/2019

Dostawa materiałów związanych z oświetleniem

4

CEMENTOWNIA WARTA S.A.

U

Umowa dostawy cementu nr 7/2D7Q/2018

Dostawa cementu

5

EPORE sp. z o. o.

U

Umowa sprzedaży materiałów budowlanych nr: 19/U/2D7Q/2019

Sprzedaż popiołu lotnego wapiennego do mieszanek stabilizowanych hydraulicznie – o nazwie handlowej EPO GRUNT

6

HTI BP sp. z o. o. CENTRUM sp. k.

U

Zamówienie nr Z/2D7Q/AK/29/2019 z dnia 19.08.2019r. oraz Zamówienie nr Z/2D7Q/AK/30/2019 z dnia 19.08.2019r.

Dostawa elementów związanych z przebudową sieci wodociągowych i sanitarnych

7

Kenea sp. z o. o.

U

Umowa dostawy kruszywa nr 25/2D7Q/2019 z dnia 02.09.2019r.

Dostawa kruszywa łamanego w postaci klińca 4/31,5

8

NEPTUN sp. z o. o.

U

Umowa dostawy materiałów nr 09/S14/ENSA/2019 z dnia 04.09.2019r.

Dostawa rur GRP

9

KOMPANIA GÓRNICZA sp. z o. o.

U

Umowa sprzedaży kruszywa nr 115/09/2U07/OUS/2019/KG/S14 ODC. I/JK z dnia 10.10.2019r.

Sprzedaż materiałów / kruszywa pochodzącego z Kopalni Piława Górna

10

Górażdże Beton sp. z o. o.

U

Szczegółowe warunki dostaw betonu (SWDB) do ramowych warunków współpracy nr BZC/303/2013 pomiędzy Górażdże Beton sp. z o. o. – Budimex s.a. nr 17/2D7Q/2019 z dnia 22.10.2019r.

Dostawa mieszanki betonowej

11

NORDKALK sp. z o. o.

U

Umowa dostawy materiałów nr 22/S14/ENSA/2019 z dnia 28.10.2019r.

Dostawa Materiałów

 

 

Podwykonawcy Robót – od początku Kontraktu

L.p.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),
 Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

1

2K Adam Kwiatkowski

PU

Umowa nr 8/2D7Q/2018

Rozbiórka i wyburzenie obiektów kubaturowych

U

Umowa nr 8/2D7Q/2018 z dnia 21.01.2019r.

Rozbiórka i wyburzenie obiektów kubaturowych

1a

RAMID sp. z o. o. sp. k.

PU

Umowa nr 1/2019

Projekt Umowy o dalsze podwykonawstwo

Rozbiórka i utylizacja elementów zawierających azbest

U

Umowa nr 1/2019 z dnia 22.02.2019r.

Rozbiórka i utylizacja elementów zawierających azbest

2

SPIE ELBUD GDAŃSK S.A

PU

Umowa nr 10/2D7Q/2018

Kompleksowa przebudowa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia – 2x110kV

PU

Umowa nr 10/2D7Q/2018

Kompleksowa przebudowa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia – 2x110kV

U

Umowa nr 10/2D7Q/2018 z dnia 07.05.2019

Kompleksowa przebudowa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia – 2x110kV

2a

RAD-BUD Radosław Koziński

PU

Umowa nr …/19/3267 PDW

Projekt Umowy o dalsze Podwykonawstwo

Wykonanie fundamentów studniowych słupów elektroenergetycznych 110kV

PU

Umowa nr 35/19/3267 PDW

Projekt Umowy o dalsze Podwykonawstwo

Wykonanie fundamentów studniowych słupów elektroenergetycznych 110kV

U

Umowa nr 35/19/3267 PDW o świadczenie usług podwykonawczych z dnia 26.08.2019r.

Wykonanie fundamentów studniowych słupów elektroenergetycznych 110kV

3

FUREL INWESTYCJE sp. z o. o.

PU

Umowa nr 12/U/2D7Q/2019

Kompleksowa przebudowa kolizji telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego

U

Umowa nr 12/U/2D7Q/2019 z dnia 07.05.2019

Kompleksowa przebudowa kolizji telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 12/U/2D7Q/2019 z dnia 07.05.2019r.

Kompleksowa przebudowa kolizji telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego

A

Aneks nr 1 z dnia 29.10.2019r. do Umowy nr 12/U/2D7Q/2019 z dnia 07.05.2019r

Kompleksowa przebudowa kolizji telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego

4

ELEKTROMONTER sp. z o. o. sp. k.

PU

Umowa nr 14/U/2D7Q/2019

Kompleksowa przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, budowa oświetlenia drogowego, budowa zasilania przepompowni i krajowego systemu zarządzania ruchem

U

Umowa nr 14/U/2D7Q/2019 z dnia 05.08.2019r.

Kompleksowa przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, budowa oświetlenia drogowego, budowa zasilania przepompowni i krajowego systemu zarządzania ruchem

5

ENERGY SYSTEM TORUŃ sp. z o. o.

PU

Umowa nr 011/U/2D7Q/2019

Kompleksowa przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia

U

Umowa nr 011/U/2D7Q/2019 z dnia 25.07.2019r.

Kompleksowa przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy na 11/U/2D7Q/2019

Kompleksowa przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia

A

Aneks nr 1 z dnia 22.10.2019r. do Umowy nr 11/U/2D7Q/2019

Kompleksowa przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia

5a

DPM Industry sp. z o. o. S. K. A - dostawy

U

Umowa dostaw nr: EST S14/DPM z dnia 12.08.2019r.

Umowa o dalsze Podwykonawstwo

Sprzedaż i dostawa: rury  i łuki indukcyjne

6

RINKON sp. z o.o.

PU

Umowa nr 15/U/2D7Q/2019

Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej

U

Umowa nr 15/U/2D7Q/2019 z dnia 05.08.2019r.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 15/U/2D7Q/2019

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej

A

Aneks nr 1 z dnia 19.08.2019r. do Umowy nr 15/U/2D7Q/2019 z dnia 05.08.2019r.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej

7

Zakład Recyklingu Kamienia i Betonu Odpadowego „Rekabet” sp. z o.o.

PU

Zamówienie nr Z/2D7Q/AK/022/2019

Wykonanie rozbiórki obiektów kubaturowych położonych na terenie węzła drogowego „Łódź Teofilów” wraz z przekruszeniem materiału, uprzątnięciem terenu rozbiórek z odpadów oraz śmieci, utylizacją oraz uzyskaniem i przekazaniem KPO, rozbiórki szamb, rozbiórki ogrodzeń i bram

U

Zamówienie nr Z/2D7Q/AK/022/2019 z dnia 26.06.2019

8

Ireneusz Machuta „IMKOP” Firma Usług wielobranżowych

PU

Umowa nr 21/U/2D7Q/2019

Roboty ziemne

U

Umowa nr 21/U/2D7Q/2019 z dnia 29.07.2019r.

Roboty ziemne

9

Piotr Łakomski – Zakład Usługowy „TRANSKOP”

PU

Umowa usługodawcza na wykonanie placu składowego nr 3/S14/ENSA/2019

Przygotowanie placu składowego w miejscowości Łódź ul. Nowy Józefów obok nr 27

PU

Umowa usługodawcza na wykonanie placu składowego nr 3/S14/ENSA/2019

Przygotowanie placu składowego w miejscowości Łódź ul. Nowy Józefów obok nr 27

U

Umowa usługodawcza na wykonanie placu składowego nr 20/S14/ENSA/2019 z dnia 21.08.2019r.

Przygotowanie placu składowego w miejscowości Łódź ul. Nowy Józefów obok nr 27

10

IVESTGAS sp. z o. o.

PU

Umowa nr 16/U/2D7Q/2019

Kompleksowa przebudowa gazociągu średniego ciśnienia

U

Umowa nr 16/U/2D7Q/2019 z dnia 02.09.2019r.

Kompleksowa przebudowa gazociągu średniego ciśnienia

11

KELLER-POLSKA sp. z o. o.

PU

Umowa nr 20/2D7Q/2019

Zaprojektowanie oraz wykonanie obudowy kolektorów KS-13, KS-02 oraz KD-13, wzmocnienia podłoża gruntowego pod obiektem WS-46, wzmocnienia podłoża pomiędzy kolektorem a obiektem WS-46 oraz wykonania palisady muru oporowego KO-18P i inne


 

 

1.1    Zaawansowanie finansowe uwzględniające ostatnie wydane PŚP

1.1.1        Wystawione Przejściowe Świadectwa Płatności

W dniu 28.10.2019, Inżynier przy piśmie nr Biuro/BUI/S14odc1/2019/10/373, wystawił Przejściowe Świadectwo Płatności Nr 9

za okres rozliczeniowy od 01.09.2019 do 30.09.2019 na kwotę 15 387 800,26 PLN netto.

Nr PŚP

Za okres

Data wystawienia

Wartość PŚP
bieżąco

Wartość PŚP narastająco

Zaawansowanie finansowe narastająco

PLN (netto/brutto)

PLN (netto/brutto)

1

Płatność zaliczkowa - I rata
Subklauzula 14.2

12.12.2018

4 567 488,63

4 567 488,63

1,00%

5 618 011,01

5 618 011,01

2

05.10.2018 - 31.12.2018

05.02.2019

2 091 426,33

6 658 914,96

1,46%

2 572 454,39

8 190 465,40

3

01.01.2019 - 31.01.2019

15.03.2019

5 446 911,71

12 105 826,67

2,65%

6 699 701,40

14 890 166,80

4

01.02.2019 - 28.02.2019

26.03.2019

3 237 664,11

15 343 490,78

3,36%

3 982 326,86

18 872 493,66

5

Płatność zaliczkowa - II rata
Subklauzula 14.2

26.03.2019

41 107 397,67

56 450 888,45

12,36%

50 562 099,13

69 434 592,79

6

01.03.2019 - 31.03.2019

30.04.2019

2 840 822,62

59 291 711,07

12,98%

3 494 211,82

72 928 804,61

7

01.04.2019 - 31.07.2019

28.08.2019

27 627 606,67

86 919 317,74

19,03%

33 981 956,20

106 910 760,81

8

01.08.2019 - 31.08.2019

27.09.2019

19 339 474,27

106 258 792,01

23,26%

23 787 553,35

130 698 314,16

9

01.09.2019 - 30.09.2019

28.10.2019

15 387 800,26

121 646 592,27

26,63%

18 926 994,32

149 625 308,48