POSTĘP ROBÓT
 

 

Czerwiec 2020

 

 Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

 

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

 

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

16+400 - 17+600
20+000 - 20+500
21+000 - 21+500

Odwodnienie drogi

16+343 - 22+700

Roboty ziemne

16+500 - 16+880
17+600 - 17+800

Podbudowa KŁSM

ZR27A, ZR32B

Odwodnienie drogi - zbiorniki

17+500 - 20+000

Roboty brukarskie

17+600 - 18+140 JP

Roboty bitumiczne

16+343-22+700

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu i ochrony środowiska

S14 km 24+600-24+700

Roboty ziemne

S14 km 22+900 - 23+900

Odhumusowanie

S14 km 25+900-26+200

DP1110E ul. Maratońska str. L

DG108270E

Zbiornik ZR38

Wykop

S14 25+200-25+420

S14 27+600-27+700

S14 24+000-24+100 str. L

Nasyp z wykopu

S14 25+200-25+420

S14 26+400-26+700

Łącznice LL L01P, LL L04P

Łącznice LR L02L, LR L03L

DG108270E

S14 24+000-24+180 str. L

Nasyp z dowozu

Łącznice LR L01P, LR L02L, LR L03L

DP1110E ul. Maratońska

DP1110E (ul. Maratońska) km 0+025-0+300

Podłoże pod nasyp

Łącznica LL L04P

Stabilizacja na GWN - odcinek próbny

DG108270E

Rozbiórka podbudowy

ul. Maratońska

S14 Bis

Rozbiórka podbudowy - nasypu stabilizowanego

ul. Maratońska

Rozbiórki chodników z płyt, obrzeży, krawężników

ul. Sanitariuszek

Rozbiórki nawierzchni + podbudowa z płyt drogowych

Przepust P-S14-24.8

Wykonanie przepustu

Przepust P-LL3-0.1

Przepust P-LL4-0.6

Przepust P-LL4-0.68

Przepust Z-DP08-0.06b

Przepust Z-DP08-0.11a

Przepust Z-DP08-0.11b

Przepust Z-DP08-0.27

Przepust Z-DP08-0.30

Przepust Z-DP08-0.31

ROBOTY BRANŻOWE

WODA

W40.2

Próba szczelności

W40.3

Próba szczelności

W40A

Montaż odcinka

W44

Montaż odcinka

KANALIZACJA

KS12

Zakończenie prac na kolizji KS12

KD12

Przygotowanie i wykonanie przeglądu od ul. Nowy Józefów do ul. Maratońskiej

KS02

Przygotowanie i wykonanie przeglądu od ul. Nowy Józefów do ul. Maratońskiej

GAZ WC

G24A

Gazociągu DN500 - spoiny montażowe, izolacja spoin, układka w wykopie z zasypaniem

GAZ SC

G-16

Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia

G-29

Przełączenie gazociągu średniego ciśnienia

G-25

Zakończenie przebudowy gazociągu średniego ciśnienia

G-26

Zakończenie przebudowy gazociągu średniego ciśnienia

G-30

Zakończenie przebudowy gazociągu średniego ciśnienia

KOLIZJE SN I EN

EN55

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej

EN47

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej

EN49

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej

EN29

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej

ES41

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej

OŚWIETLENIE

Węzęł Konstantynów

Wykonanie poprzeczek oświetleniowych

KOLIZJE TELEKOMUNIKACYJNE

Węzeł Niesięcin

Budowa kanału technologicznego

Kolizja T20

Przebudowa sieci ORANGE, POLKOMTEL, The Best

ODWODNIENIE

16+520

Kanał + wpusty D 1

16+630

Wpusty do kanału D-2

16+630

Kanał D-2

17+300

Kanał D-4

17+300

Wpusty do kanału D-4

16+630

Wpusty 510, 546, 547,548, 549, 550,551

ZR-38

Budowa zbiornika ZR-38

ZR-36A

Budowa zbiornika ZR-36A

20+100

Kanał D-7

19+900

Wpusty rondo KL-2

16+800

Kanał D-3

24+300

Kanał D-22

24+300

Kanał D-51

24+300

Kanał D-69

21+000

Kanał D-9

27+400

Obiekt WD-51 wpusty

27+400

Kanał D-74

27+400

Kanał D-75

24+260

Kanał D-76

19+900

Kanał + wpusty D-45

DRENAŻ

ZB.14

Wykonanie zbieracza ZB.14

ZB.13

Wykonanie zbieracza ZB. 13

ZB.18.3

Wykonanie zbieracza ZB. 18.3

ZB.17.2

Wykonanie zbieracza ZB. 17.2

ROBOTY MOSTOWE

MS-34

Wykonano pale CFA

WS-35

Wykonano wzmocnienie podłoża kolumnami DSM

WS-35

Wykonano beton niekonstrukcyjny z C12/15

WS-41

Wykonano ścianki szczelne oraz wykop na podporze 1, trwa wykonywanie ścianek szczelnych na podporze 2

WD-50

Prace przygotowawcze

Wykonanie wymiany gruntu P1 i betonu podkładowego P1 i P2

WD-51

Wymiana gruntu

Wykonanie zbrojenia P1JL

Beton fundamentu P1JL

Wykonanie zbrojenia korpusu P1JL

Zbrojenie fundamentu P2JP

Wykonanie szalunku fundamentu P2JL

Wykonanie zbrojenia fundamentu P2JL

Beton fundamentu P2JL

Wykonanie betonu podkładowego fundamentu P3 JLP

Wykonanie zbrojenia fundamentu P3JLP

Beton fundamentu P3JL

WS-47

Wykonanie kolumn DSM P1

Wykonanie betonu podkładowego fundamentu P1pod JLiP

Wykonanie zbrojenia fundamentu P1JLP

PZ- 1

Wykonanie kolumn DSM

Wykonanie betonu podkładowego PZ-1

Wykonanie izolacji oraz zbrojenia PZ-1

Beton PZ-1

PZ- 6

Wykonanie kolumn DSM

Wykonanie betonu podkładowego PZ-6

Wykonanie izolacji i zbrojenia I etapu PZ oraz beton PZ-6 I-etap

Prace przygotowawcze pod płyty przejściowe PZK I etap

Beton podkladowy płyt przejściowych PZK I etap

KO-24L

Prace przygotowawcze