POSTĘP ROBÓT
 

 

Czerwiec 2022

 

 

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące Roboty:

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

 

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

TG 16+343 - 28+527

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu i ochrony środowiska

TG 16+343 - 22+900

Regulacja barier energochłonnych

TG 16+343 - 22+900

Regulacja ogrodzeń dróg i zbiorników

TG 16+343 - 28+527

Sadzenie krzewów i drzew

TG 16+343 - 28+527

Pielęgnacja humusowania skarp i terenów płaskich

TG 16+343 - 28+527

Roboty wykończeniowe

TG 16+343 - 28+527

Prace porządkowe

TG 22+900-28+527

Sadzenie drzew i krzewów

Węzeł Retkinia

Łąka kwietna - wysiew

TG 16+343 - 28+527

Wykonanie przejściowej organizacji ruchu

ROBOTY BRANŻOWE

WOD-KAN

S14

Regulacja studni kanalizacyjnych

ODWODNIENIE

-

-

OŚWIETLENIE/ ZASILANIE KSZR I PRZEPOMPOWNI/ KOLIZJE

-

Prace porządkowe

TELETECHNIKA

S14

Regulacja studni teletechnicznych

DRENAŻ

-

-

EKRANY AKUSTYCZNE

TG 16+343 - 28+527

Regulacja bram i furtek

ROBOTY MOSTOWE

WD-32

Roboty przyobiektowe

WD-51

Roboty przyobiektowe

WD-50

Roboty przyobiektowe

MS-48

Roboty przyobiektowe

WS-49

Roboty przyobiektowe

PZM-05HE

Roboty przyobiektowe