POSTĘP ROBÓT
 

 

Grudzień 2020 

 

 

Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

S14 km 23+500-25+860

Nasyp z dowozu

S14 km 23+880-24+200

S14 km 24+820-25+050

DG108270 (chodnik)

S14 km 23+880-24+200

S14 km 24+820-25+050

DG108270 (chodnik)

S14 km 27+000-27+600 str.L

Wykop

S14 km 24+600-24+640 str.L

GWN

S14 km 26+820-26+950

DP1110E (ul. Maratońska) km 0+120-0+240

stabilizacja na GWN

LL L04P km 0+660-700

DD54 km 0+000 - 0+160

warstwa mrozoochronna

S14 km 26+250 - 26+300

DP1110E (ul. Maratońska) km 0+175-0+225

stabilizacja na warstwie mrozoochronnej

LL L01P

LL L04P

DP1110E (ul. Maratońska) km 0+100-0+175

warstwa ulepszonego podłoża

DP1110E (ul. Maratońska) km 0+380-0+435

DD54 km 0+000 - 0+160

S14 km 26+250 - 26+300

S14 km 24+600-24+800 str.P

KŁSM

S14 km 24+600 - 24+800

AC22P

Przepust drogowy: P-S14-26.3a

Montaż przepustu

Przepust drogowy: P-S14-26.3b

DG108270 km 0+000 - 0+362

 

Krawężnik bet. 15x30

Obrzeże bet. 8x30

Podbudowa KŁSM pod chodnik

Chodnik z kostki gr. 6cm

Zjazdy z kostki gr. 8cm

S14 km 24+230 - 24+820

Ściek trójkątny        

Łącznica LL L03L

Łącznica LL L01P

Łącznica LL L04P

16+343- 22+900

Roboty ziemne - wykopy nasypy

DP 05

Ohdumusowane, nasypy

DP 05

GWN oraz podbudowa z KŁSM

KM 21+060 -21+960

Ułożenie ścieku trójkątnego

KM 21+060 -21+960

Ułożenie podbudowy z KŁSM

KM 21+060 -21+960

Ułożenie nawierzchni bitumicznej ( podbudowa i w. wiążąca)

DD40 0+000 - 0+500

GWN oraz podbudowa z KŁSM

Łącznice węzła Konstantynów

Ułożeniu ścieku trójkątnego

Łącznice węzła Konstantynów

Ułożenie podbudowy z KŁSM

Łącznice węzła Konstantynów

Ułożenie nawierzchni bitumicznej ( podbudowa)

Łącznik KL i ronda KL03, KL02

Roboty brukarskie

Łącznik KL i ronda KL03, KL02

Ułożenie podbudowy z KŁSM

Łącznik KL i ronda KL03, KL02

Ułożenie nawierzchni bitumicznej ( podbudowa)

ROBOTY BRANŻOWE

WODA

W40.2

Montaż odcinka

GAZ W/C

G19

Zakończenie demontażu nieczynnego gazociągu DN300, zakończenie prac porządkowych po przebudowie, oznakowanie nowego pzebiegu gazociągu DN500

G24A

Zakończenie prac porządkowych po przebudowie gazociągu DN300, oznakowanie nowego przebiegu gazociągu DN500 słupkami oznacznikowymi

G24

Zakończenie prac porządkowych po przebudowie gazociągu DN300, oznakowanie nowego przebiegu gazociągu DN500 słupkami oznacznikowymi, wykonanie uziomu głębokiego

OŚWIETLENIE/ ZASILANIE KSZR I PRZEPOMPOWNI

Węzeł Konstantynów

Prace ziemne, układanie kabla oświetleniowego, ustawianie fundamentów

Węzeł Lublinek

Prace ziemne, układanie kabla oświetleniowego, ustawianie fundamentów

Węzeł Retkinia

Prace ziemne, układanie kabla oświetleniowego, ustawianie fundamentów

Przepompownia P25

Wykonanie zasilania przepompowni P25

Przepompownia P33

Wykonanie zasilania przepompowni P33

Przepompownia P34A

Wykonanie zasilania przepompowni P34A

ODWODNIENIE

Km 26+600

Kanał D-36

Km 25+000

Kanał D-27

Km 26+000

Zbiornik ZBP-19

Km 19+000

Kanał D-42

Km 24+700

Regulacja krat D-22,D-23,D-24

Km 16+500

Wylot H-25

Km 25+600

Kanał H-36a

Km 16+500

Zakończenie prac na zbiorniku ZR25

Km 16+440

Wykonanie zbiorników dla żab

Km 24+700

Wykonanie zbiornika ZR36B

Km 27+400

Regulacja krat

Km 26+000

Zbiornik ZBP-18

Km 23+500

Kanał D-20

Km 26+800

Kanał D-34

Km 23+800

Wpusty do kanału D-21

Km 25+400

Kanał D-30

Km 22+600

Wpusty do rowu Wp726-Wp744

Km 25+400

Kanał D-64

TELETECHNIKA

S14

Budowa kanału technologicznego

DRENAŻ

Km 18+500 - 18+800

Wykonanie drenażu w dnie rowu

Km 16+600

Wykonanie rowu RBN6

ROBOTY MOSTOWE

KO-23L

Wykonanie  montaż paneli oraz zasypka i zagęszczenie, wykonywanie zasypek scian oporowych stożków

WD-51

 

 Szalowanie , zbrojenie ustroju niosącego  JP, zabetonowanie ustroju niosącego JP

Rozszalunek ustroju niosącego JL

Rozszalunek ustroju niosącego JP

Sprężanie ustroju niosącego JP, rozszalunek UN JP

Zasypki i zagęszczanie  za przyczółkiem P3 oraz wykonanie drenu odwodnienia korpusu P1

Iniekcja kabli sprężających ustroju niosącego JP

WD-50

Zbrojenie ,szalowanie korpusu P1 i P3

Beton  korpusu P1, P3

Rozszalowanie korpusów P1, P3

Zbrojenie , szalowanie skrzydeł korpusu P1

WS-47

Szalowanie , zbrojenie ramy ustroju niosącego JP

WS-44

Zbrojenie i szalowanie skrzydła  P1JL, JP oraz P2JP, JL

Rozszalunk korpusu P1 JP oraz P2 JP

Zbrojenie , szalowanie korpusu P2 JL

Beton korpusu P2JL

Beton skrzydła P1JL

Wykonywanie  izolacja podpór P1 , P2 JL,JP

Zasypka i zagęszczanie za podporą P1 i P2

WS-46

Szalowanie , zbrojenie ramy ustroju niosącego JP i JL

Betonowanie ramy ustroju niosącego JL

WS-49

 

 

Beton podkładowy fundametów P1 i P2 JLP

Zbrojenie , szalowanie fundamentów P1,P2 JLP

Betonowanie  fundamentu P1 JP

Betonowanie fundamentu P2 JP

MS-48

Wykonananie wykopu między palami P1 ,P2 JLP

 Beton podkładowy fundamentu P2 , rozkucie głowic P1 i P2

Zbrojenie fundamentu P1 JP

Szalowanie i betonowanie fundamentu P1 JP

KO-24L

Zbrojenie oczepu muru oporowego

PZM-07HE

Wykonywanie zasypek przepustu korpusu i skrzydeł

Wykonanie betonu podkładowego płyt przejściowych

MS-34

- deskowanie, zbrojenie i betonowanie ramy JL

WS-35

- betonowanie ramy JL
- zbrojenie i betonowanie skrzydła P1 i P2 JP
- deskowanie i zbrojenie skrzydła P1 i P2 JL

WD-36

 - wykonywanie wzmocnienia podloża pod fundamenty P1 i P3
- wykopy i beton niekonstrukcyjny w osi P1 i P3

WD-37

- zbrojenie i betonowanie korpusu w osi P3
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł w osi P1
- zbrojenie i deskowanie skrzydeł w osi P3
- zbrojenie i betonowanie ciosów podłożyskowch
- montaż łożysk garnkowych
- deskowanie ustroju nośnego

MS-38

- zbrojenie i betonowanie skrzydła P4 JP
- zbrojenie i betonowanie ciosów podłożyskowych
- montaż łożysk elastomerowych
- zbrojenie i betonowanie poprzecznicy w osi 3
- zbrojenie i deskowanie skrzydła P4 JL i P1 JL
- zbrojenie i deskowanie poprzecznicy w osi 1, 2 i 4

WS-41

- izolacja cienka i zasypki za przyczółkiem P1 i P2
- drenaż za przyczółkami P1 i P2
- montaż belek T
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego JL

MS-42

- zbrojenie i betonowanie fundamentu P1 JP i JL, P2 JP i JL, P3 JP
- zbrojenie i deskowanie fundamentu P3 JL
- zbrojenie i deskowanie filarów P2 JP
- zbrojenie i deskowanie korpusu P1 JP
- izolacja cienka i zasypki fundamentu P1 i P2