POSTĘP ROBÓT
 

 

Grudzień 2021

 

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące Roboty:

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

 

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

S14 km 16+343 - 28+527

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu (utrzymanie dróg) i ochrony środowiska

S14 km 16+343 - 28+527

Prace zabezpieczające budowę na sezon zimowy

S14 km 24+300-25+700

Prace porządkowe

Łącznica LT L02L; L03L

Roboty brukarskie

DP 2-1

Rondo KL-2

Łącznik LT

Obróbka studzienek przy ścieku trójkątnym

Łącznik TL 1+160 - 1+400

Ściek trójkątny

Łącznica LT L01P i L04P

Rondo LT-3

Krawężnik granitowy

DP3307E (ul. Sanitariuszek)
km 0+050 - 0+070

Chodnik

DG161585E (ul. Lublinek)
km 0+020 - 0+070

S14 km 16+700 - 17+360

Wykop rowu

S14 km 24+600-24+640

S14 km 27+000-27+900 str. L

DK71 (ul. Aleksandrowska odc1)

 łącznica LR L02L

DD 40 km 0+900 - 1+1177

S14 km 16+700 - 17+360

Profilowanie skarp i rowów

S14 km 23+110-23+350

Umocnienie rowu korytem ściekowym

DD46 km 0+000 - 0+012

DG108270E
km 0+200 - 0+222

umocnienie rowu

S14 km 26+900 - 27+500

Umocnienie rowu w miejscu wylotów kanalizacji deszczowej

S14 km 16+700 - 17+360

Humusowanie skarp nasypów

S14 km 24+240-25+700

Humusowanie pasa rozdziału

R-DP08-0.2a

Montaż przepustu

P-DD35-1

S14 km 22+979, 23+159, 23+236,

Umocnienie czoła przepustów

DP 1110E km 0+435,0+386

DD50, DD51

DG 108270E  km 0+217

DD49

Umocnienie czoła przepustów - hydrologiczne

S14 km 16+700 - 17+360

Umocnienie poboczy

LT 02L 0+060 -0+361

Uzupełnianie poboczy

LT 03L 0+000 -0+252,7

Łącznik LT

S14 km 20+240 - 20+700

S14 km 25+910-26+240

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

S14 km 27+520-27+960

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

26+800-27+600 str. L

WUP gr. 25 cm - pas technologiczny

DP1110E km 0+814

Wykonanie zjazdu z kruszywa

DG 108270

Łącznica LT L01P i L04P

Podbudowa z KŁSM

Łącznik TL 1+160 - 1+400

Podbudowa z KŁSM

Łącznik TL 1+160 - 1+400

Podbudowa bitumiczna AC 22P

Łącznik TL 1+160 - 1+400

w-wa wiążąca

Łącznik TL 0+800-1+100

Stabilizacja GWN

S14 km 25+810-25+890 L+P

AC22P gr 18 cm

S14 18+500-19+100

Ogrodzenia

S14 19+500-19+700 L

ROBOTY MOSTOWE

WD-32

  Szalowanie ustroju niosącego JP, betonowanie ustroju niosącego JP, pielęgnacja betonu ustroju niosącego JP, przygotowanie powierzchni pod izolacje pod kapy chodnikowe JL, montaż izolacji termozgrzewalnej, profilacja stożków pod kapy chodnikowe

WD-32

 Pielęgnacja betonu ustroju niosącego JP, rozszalunek ustroju JL, sprzątanie, profilacja stożków, montaż schodów stożka prawego P3 JP

WD-32

 Rozszalunek ustroju JLP, sprzątanie, profilacja stożków

MS-34

Wyposażenie:
- montaż balustrad schodów skarpowych

WS-35

Wyposażenie:
- montaż balustrad schodów skarpowych

MS-38

Wyposażenie:
- montaż balustrad schodów skarpowych

WS-46

Prace wykończeniowe

WS-47

Prace wykończeniowe

MS-48

Montaż balustrad na schodach skarpowych P1, P2, montaż barier ochronnych

MS-48

  Układanie darniny na stożkach

MS-48

Prace wykończeniowe

WS-49

Montaż balustrad na schodach skarpowych

WS-49

   Obruk punktu repera w gruncie, obruk drenów wylotowych na stożkach

WD-50

Montaż balustrad na schodach skarpowych

WD-50

  Profilowanie gruntu pod obiektem, humusowanie

WD-50

    Montaż korytek ściekowych kolektora odwodnienia ustroju niosącego

WD-51

Montaż korytek ściekowych odwodnienia kolektora ustroju niosącego

KO-24L

Montaż balustrady na schodach skarpowych

Odwodnienie

S14

Wyloty, piaskowniki, włazy, klapy zwrotne, regulatory, przegrody

28+000

Kanał D-9 + wpust Wp869

22+500

Montaż wlotów, wylotów w zbiorniku ZR-33

22+500

Wykonanie dociążenia w zbiorniku ZR-33

22+500

Ułożenie bentomaty w zbiorniku ZR-33

22+500

Wykonanie odwodnienie w zbiorniku ZR-33

22+500

Montaż krawężnika w zbiorniku ZR-33

22+500

Wykonanie zahumusowania w zbiorniku ZR-33

22+500

Ułożenie ażurów w zbiorniku ZR-33

23+360

Kanał H-34A

łącznik KL

Wykonanie wlotu z rowu do zbiornika ZR-31

16+350 - 19+700

Regulacja studzienek na drenażu drogwym w pasie rozdziału

węzeł Teofilów

Montaż wlotu z rowu do zbiornika ZR-27

Teletechnika

25+700 - 27+600

Budowa kanału technologicznego

węzeł Teofilów (łącznik LT)

Budowa kanału technologicznego

Ekrany akustyczne

P01 km 0+278 - 0+376

Wykonanie pali

P01 km 0+278 - 0+376

Wykonanie słupów

P17 km 24+048-24+205 P

Montaż paneli

L21B km 24+945-25+061 L

Montaż siaki na podwalinach

P27 km 28+196-28+298 P

Montaż siaki na podwalinach

km 16+343 - 22+900

Montaż ekranów

Oświetlenie/ Zasilanie Przepompowni i KSZR

węzeł Lublinek

Budowa oświetlenia drogowego

węzeł Lublinek

Budowa zasilania SZR

Drenaż

21+780

Wykonanie umocnienia rowu R-C

17+500

Wykonanie umocnienia rowu RBN7.1

25+800

Wykonanie umocnienia rzeki Ner

Wod-Kan

Rondo Retkinia Sanitariuszek

Wykonanie kolizji W40A

Oświetlenie/ Zasilanie Przepompowni i KSZR

węzeł Lublinek

Budowa oświetlenia drogowego