POSTĘP ROBÓT
 

 

Kwiecień 2020

 

 Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

 

Roboty drogowe
- Odwodnienie drogi
- Roboty ziemne
- Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowej organizacji ruchu i ochrony środowiska
- Podbudowa KŁSM
- Odhumusowanie
- GWN
- Wykonanie warstwy mrozoochronnej
- Wykonanie materaca geosyntetycznego
- Wzmocnienie podłoża pod nasyp
- Wymiana gruntu
- Demontaż barier
- Frezowanie nawierzchni
- Rozbiórka kruszywa
- Rozbiórka ogrodzenia
- Geodezja – bieżące tyczenia i pomiary

Roboty mostowe

- Roboty przygotowawcze – obiekt WD-51

Roboty branżowe

- Przebudowa kolizji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych (WC), elektroenergetycznych i teletechnicznych, zabezpieczenie kolektora sanitarnego, wykonywanie kanalizacji