POSTĘP ROBÓT
 

 

Kwiecień 2022

 

 

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące Roboty:

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

 

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

S14
km 16+343-22+900

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu (utrzymanie dróg) i ochrony środowiska

S14 km 16+343 - 22+900

Oznakowanie pionowe

Bramownice - montaż konstrukcji znaków

S14 km 16+343 - 22+900

Roboty wykończeniowe

S14 km 16+343 - 22+900

humusowanie skarp i terenów płaskich

S14 km 16+343 - 20+020,
S14 km 22+500 - 22+860,
DD37, DD40, łącznica KL02L, łącznica KL03L,
łącznica LT02L, ZR-27

sadzenie drzew i krzew

S14 km 17+079 - 17+139 JL,
S14 km 18+674 - 19+530 JP,
S14 km 18+870 - 19+156 JL,
S14 km 19+110 - 19+145 oś,
S14 km 19+852 - 19+930,
S14 km 19+960 - 20+130 oś,
S14 km 20+265 - 20+285 oś

Montaż barier energochłonnych

S14 km 18+000-18+500,
S14 km 22+500 - 22+900,
Węzeł Teofilów

Ogrodzenie dróg i zbiorników

S14 km 21+500-22+900 JP

oznakowanie poziome

S14 km 22+900-28+527

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu (utrzymanie dróg) i ochrony środowiska

S14 km 22+900-28+527

Roboty mające na celu ochronę środowiska

S14 km 22+900-28+527

Montaż wysięgników konstrukcji stalowych

S14 km 22+900-28+527

Montaż oznakowania pionowego oraz słupków hektometrowych

S14 km 22+900-28+527,
drogi dojazdowe, węzły

Montaż tablic na konstrukcjach stalowych

S14 km 22+900-28+527

Sadzenie drzew i krzewów

S14 km 22+900 - 28+527
w. Lublinek LLL02L; LLL03L

Montaż barier stalowych

S14 km 22+900-28+527

Humusowanie rowu i terenów płaskich

Węzeł Lublinek

Węzeł Retkinia

DG108270

Węzeł Teofilów

S14 km 23+480-24+230 JP

Montaż ogrodzeń

S14 km 23+500-23+865 JL

S14 km 24+590-24+770 JL

S14 km 25+800-25+920 JPL

S14 km 26+100-27+300 JL

zbiornik ZR35

S14 km 24+620 - 24+690

Ściek trójkątny

S14 km 26+400-28+000

Wypełnienie i umocnienie poboczy

DG108266, DG108270

DD44, DD45, DD50, DD51, DD54, DD55

DK71 odc. 1 i 2 JP,
Łącznik LT

S14 km 27+900 - LLL01P 0+100 str.P

Umocnienie rowu

DD54 km 0+724-0+762

LLL03L

DG161598E,
DD54

Krawężnik 15x30

DK71 odc.2 km 0+000 - 0+127, Ul. Wycieczkowa

DP1110E
ul. Maratońska
 km 0+931

Wjazd z kostki betonowej

DP1110E
ul. Maratońska

Poprawki kruszywa pod masę na ścieżce pieszo rowerowej

DK71 odc. 1 i 2
ul. Wycieczkowa

Roboty ziemne

DK71 odc. 1 i 2
ul. Wycieczkowa

Ulepszone podłoże

Aleksandrowska 1 i 2 + Rondo LT-1

AC22P+AC16W+AC11S

ul. Nowy Jozefów

AC16W+AC11S

Ścieżka rowerowa Maratońska

AC8S

DD55, DD54

AC16W

DD54, DD55, Łącznik LT,
Ul. Sanitariuszek

AC11S

WD32

SMA11

Zjazdy bitumiczne

KŁSM

AC11S

Zjazdy z kruszywa

KŁSM

Łącznik LT str P

Ścieżka pieszo-rowerowa

w. Teofilów, DD31, DD32, DD36, DD37
s14 16+343-19+300, DW 710 ul. Łódzka

w-wy bitumiczne

Węzeł Teofilów

roboty brukarskie

Węzeł Teofilów

Pobocza

Węzeł Teofilów

Wprowadzenie COR

Węzeł Lublinek

Przepust hydrologiczny
P-RRS-01a

Montaż przepustu

DD55

Umocnienia przepustów

LLL03L

ROBOTY BRANŻOWE

WODOCIĄGI / KANALIZACJA

S14

Regulacja włazów, regulacja wysokości obudowy zasuw

ODWODNIENIE

S14

Regulacja włazów

węzeł Teofilów

Kanał D-39

OŚWIETLENIE/ ZASILANIE KSZR I PRZEPOMPOWNI/ KOLIZJE

węzeł Teofilów (łącznik LT)

Budowa oświetlenia drogowego

rzeka Łódka

Wykonanie zasilania monitoringu przy obiekcie mostowym

rzeka Jasieniec

Wykonanie zasilania monitoringu przy obiekcie mostowym

rzeka Ner

Wykonanie zasilania monitoringu przy obiekcie mostowym

TELETECHNIKA

węzeł Teofilów

Budowa kanału technologicznego

S14

Regulacja studni teletechnicznych

DRENAŻ

węzeł Teofilów

Wykonanie umocnienia rowu RBN6.1

węzeł Teofilów

Wykonanie umocnienia rowu RBN6

EKRANY AKUSTYCZNE

P17 km 24+046-24+205 P

Montaż paneli

 

 

 

Montaż paneli

L21 km 24+495-24+805 P

L21B km 24+982-25+061 L

L24 km 27+507-27+631 L

L25 km 28+223-28+330 L

P24 km 25+066-25+145 P
P25 km 25+707-25+757  
L22 km 25+716-25+766 L
P26 km 25+817-25+686 P
L23 km 25+826-25+876 L

Montaż drzwi

L22 km 25+716-25+766 L

Montaż wypełnień

L23 km 25+826-25+876 L

P25A km 25+757-25+868 P

P26 km 25+817-25+868 P

P26 km 25+817-25+868 P

Betonowanie głowic

L22 km 25+716-25+766 L

Montaż podwalin

P26 km 25+817-25+868 P

L23 km 25+826-25+876 L

L25 km 28+223-28+330 L

ROBOTY MOSTOWE

WD-32

Beton kapy chodnikowej zewnętrznej JL oraz beton kap chodnikowych na dojazdach P1, P3JLP, wykop, szalowanie oraz betonowanie murków oporowych umocnień stożków P1, P3, układanie ATL na JLP, montaż schodów skarpowych P1, P3, montaż krat wpustów, układanie korytek odwodnienia przy krawężniku JLP, montaż kotew na kapach chodnikowych pod barier ochronnych na obiekcie, przygotowywanie powierzchni pod antykorozje na podporach i ustroju JLP, przygotowanie wnęk pod ułożenie przeciwspadku na JLP, śrutowanie powierzchni kap chodnikowych oraz wykonywanie żywicy na kapach chodnikowych JLP, formowanie stożków, wykonanie przeciwspadków z ATL na JLP, wykonanie obciążeń próbnych obiektu JLP

WD-32.1

- warstwa ścieralna SMA                                                                                          -uciąglenie nawierzchni bitumicznej siatką zbrojoną                                                                                     -przeciwspadki z asfaltu twardolanego              
- hydrofobizacja pow. betonowych
- antykorozja pow. betonowych
Roboty przy obiektowe:
- wykonanie schodów skarpowych w osi 1 i 2
- wykonanie umocnienia stożków płytami ażurowymi w osi 1 i 2

PPR-33

- hydrofobizacja pow. betonowych
- antykorozja pow. betonowych
-drenaż izolacji płyty pomostu     

WD-37

humusowanie umocnienia stożków

MS-38

humusowanie umocnienia stożków

MS-48

Obciążenia próbne obiektu, roboty przyobiektowe

WS-49

Roboty przyobiektowe

WD-50

Obciążenia próbne obiektu

WD-51

Roboty przyobiektowe

PZ-27.9

Wykonanie narzutu kamiennego dna przepustu