POSTĘP ROBÓT
 

 

Lipiec 2019

 

 Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy


Roboty drogowe
- Porządkowanie terenu po wycince
- Porządkowanie terenu po rozbiórce
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
- Wyrywanie karpin
- Przygotowanie placu składowego i zaplecza budowy
- Kameralne opracowanie projektów – geodezja
- Terenowa obsługa budowy - geodezja


Roboty branżowe
- Betonowanie fundamentów słupów – przebudowa linii WN
- Wykopy pod kable, układanie rur i kabli w wykopie – kolizje nN i SN
- Odkopanie istn. Kanalizacji sanitarnej, wykop pod studnie i nowy odcinek, montaż szalunków