POSTĘP ROBÓT
 

 

Listopad 2019

 

 Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

 

 

Roboty drogowe


- Geodezja – bieżące tyczenia i pomiary
- Roboty ziemne
- Górna warstwa nasypu
- Warstwa mrozoochronna
- Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
- Wymiana gruntu
- Wykonywanie przepustu
- Budowa drogi technologicznej
- Wykonanie tymczasowego chodnika dla pieszych
 


Roboty branżowe

- Przebudowa kolizji wodociągowych, kanalizacyjnych (sanitarna i deszczowa), gazowych (SC i WC), elektroenergetycznych i teletechnicznych