POSTĘP ROBÓT
 
 
 

Luty 2019

 

 

 Postęp prac projektowych

II.

DOKUMENTY WYKONAWCY

II.1

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym prawa autorskie.

II.2

Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne, w tym prawa autorskie.

II.3

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prawa autorskie.

II.4. A.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych

II.4. B.

Mapa z proponowanym przebiegiem  inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości, w tym prawa autorskie.

II.5

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości), w tym prawa autorskie.

II.6.

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny), w tym prawa autorskie.

 

 

W raportowanym okresie realizowano następujące prace projektowe:

·  Ogólne:

- Złożenie Szczegółowego Programu dla etapu prac projektowych oraz Robót rewizja 5 – pismo S14_1/MG/122/2019 z dnia 04.02.2019 r. oraz rewizji 6- pismo S14_1/MG/144/2019 z dnia 26.02.2019 r. po otrzymanach uwagach w psimie Inżyniera nr Biuro/BUI/S14odc1/2019/02/98 z dnia 19.02.2019r.

·  Drogi

- procedowanie zatwierdzenia Prognozy Ruchu,

- procedowanie zatwierdzenia analizy zjazdów,

- procedowanie zatwierdzenia projektowanych linii rozgraniczających,

- prace projektowe nad projektem budowlanym branży drogowej,

- monitorowanie uzgodnień u zarządców dróg,

- organizacja spotkania z Gminą Pabianice i Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi w sprawie ustalenia rozwiązań drogowych,

- złożenie uzgodnionych rozwiązań do Gminy Pabianice celem ostatecznej akceptacji,

- otrzymanie uzgodnień od Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Gminy Pabianice (z uwagami) - szczegółowy wykaz otrzymanych uzgodnień wg załączonej tabeli,

- prace projektowe nad projektem stałej organizacji ruchu.

·  Mosty

- prace projektowe nad projektem budowlanym branży mostowej,

- korekta rozwiązań obiektów inżynierskich pełniących funkcje przejść dla zwierząt uwzgledniająca ustalenia z rady technicznej z 23.01.2019 r.,

- złożenie uzgodnionych rozwiązań w zakresie przekroju poprzecznego na obiekcie WD-50 do gminy Pabianice celem ostatecznej akceptacji.

 

·  Branże pozostałe

- procedowanie oklauzulowania w powiatowych ośrodkach geodezyjnych,

- procedowanie zatwierdzenia projektu prac geologicznych dla węzłów przez Marszałka Województwa,

- terenowe uzupełniające badania geologiczne,

- monitorowanie u zarządców sieci kwestii związanych z wydaniem aktualizacji warunków technicznych (szczegółowy wykaz otrzymanych warunków wg załączonej tabeli),

- uzyskanie warunków technicznych dotyczące ciepłociągu,

- wyjaśnienia rozbieżności oraz dodatkowych wymagań w otrzymanych warunkach technicznych (szczegółowy wykaz otrzymanych warunków wg załączonej tabeli),

- prowadzenie inwentaryzacji środowiskowej,

- prace projektowe odwodnienia, melioracji, oświetlenia,

- prace projektowe nad usunięciem kolizji wszystkich branż , 

- prace nad Projektami Wykonawczymi dla robót budowlanych wykonywanych na podstawie istniejącej decyzji ZRID,

- przekazanie Projektów Wykonawczych dla robót budowlanych wykonywanych na podstawie istniejącej decyzji ZRID Zamawiającemu,

- prace projektowe nad koncepcją systemu zarządzania ruchem.

 

Postęp Robót

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące Roboty:

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

Zaawansowanie

Uwagi

granice tymczasowego zajęcia pod przebudowę WN i kolizji gazowych, trudnodostepne miejsca w pasie drogowym, obszary AG, AH, AI

Wycinka drzew i krzewów

zakończono wycinki (po za terenami na czasowych zajęciach

pozostaje oczyszczenie terenu i usunięcie karp

obszary G, H, Z wg inwentaryzacji zieleni do usunięcia

pozostaje oczyszczenie terenu i usunięcie karp

obszary K, M, N, O, P-1, P-2, W, AH, AJ wg inwentaryzacji zieleni do usunięcia

pozostaje oczyszczenie terenu i usunięcie karp

obiekty nr: 22-32, 33-38, 42

Rozbiórka obiektów kubaturowych

w trakcie wykonywania (zaawansowanie na całości zakresu ok 66%)

pozostaje do wykonania uprzątnięcie i wywiezienie odpadów

obiekty nr: 43, 44, 45

obiekty nr: 46-49

obiekty nr: 54-60, 61-65

obiekty nr: 66, 67, 68

obiekty nr: 69-77

obiekty nr: 79-81

obiekty nr: 84-86

obiekty nr: 87-93

S14 różne lokalizacje

Stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej

80%

 

22+400 - 24+200 i węzęł Konstantynów

Tyczenie granicy czasowych zajęć

100%

 

Węzeł Konstantynów

Odtworzenie punktów granicy pasa drogowego

100%