POSTĘP ROBÓT
 

 

Luty 2021 

 

 

 

Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

 

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

węzeł Teofilów

Wycinka drzew/usuwanie karpin

węzeł Teofilów

Rozbiórka istniejących ogrodzeń

węzeł Teofilów

Sprawdzenie terenu budowy przez nadzór saperski

16+343 - 22+900

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu i ochrony środowiska

 

Utrzymanie dróg

WOD-KAN

 

Regulacja włazów

GAZ ś/ć

G08

Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia

G10

Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia

OŚWIETLENIE/ ZASILANIE KSZR I PRZEPOMPOWNI

Węzeł Lublinek

Prace ziemne, układanie kabla oświetleniowego, ustawianie fundamentów

ODWODNIENIE

23+500

Wpusty do D-20

23+900

Kanał D-80

17+000

Kanał D-3 - ZBP-4 - OS-1

27+900

Kanał H-38

23+500

Kanał H-36

28+200

Wpusty do rowu

22+100

Budowa zbiornika ZR-32

TELETECHNIKA

24+680 ÷ 25+000

Budowa kanału technologicznego

25+070 ÷ 25+700

Budowa kanału technologicznego

ROBOTY MOSTOWE

WD-36

Podpory:

- zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółka P1 i P3

- zbrojenie, deskowanie i betonowanie filarów podpory P2

MS-38

Ustrój nośny: zbrojenie i deskowanie płyty pomostu JP

MS-42

Podpory: betonowanie skrzydła P3 JL; zbrojenie i deskowanie skrzydła P3 JP, P1 JP

Ustrój nośny: betonowanie poprzecznicy w osi 2; zbrojenie i deskowanie poprzecznicy w osi 1 i 3

Łożyska: montaż łożysk elastomerowych

KO-24L

Montaż podestu roboczego, deski gzymsowej, kotew ekranu oraz krawężnika, oczepu ścian oporowych, beton I-części oczepu ściany oporowej

WS-44

- Montaż podestów roboczych
- Szalowanie ścian wlotowych ustroju niosącego

- Beton ścian wlotowych ustroju niosącego JL

WS-46

- Zbrojenie , szalowanie skrzydeł P1 JLP
- Beton skrzydeł P1 JLP
- Rozszalunek skrzydeł P1 JLP, porządki przy obiekcie

WS-47

Porządki wokół obiektu

MS-48

Beton korpusu P1 JL; Zbrojenie, szalowanie korpusu P1 JL;

Zbrojenie, szalowanie korpusu P1 JP; Zbrojenie, szalowanie korpusu P2 JP

WS-49

Zbrojenie , szalowanie ramy ustroju niosacego JP