POSTĘP ROBÓT
 

 

Maj 2021

 

Postęp Robót – Na postawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

 

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

km 16+343-22+900

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu i ochrony środowiska

W. Teofilów

Wzmocnienie podłoża kolumnami

S14 km 22+000-22+022

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 3; 2; 1

S14 km 20+840-20+900

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 4; 3; 2

S14 km 20+900-21+000

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 3; 2; 1

ZR-32

Wykop

S14 16+343-16+360

Roboty ziemne

S14 18+300-21+500

Humusowanie skarp

S14 22+450-22+900 JL

Ściek trójkątny

S14 16+900-16+960 JL i JP

Podbudowa KŁSM

Rondo KL-1

Roboty brukarskie

Ekran P11A-P13A

Pale + Słupy

S14 22+400-22+900 JP

Podbudowa KŁSM

Rondo KL-1

Podbudowa KŁSM

Rondo KL-1

Roboty bitumiczne AC22P; AC16W; AC11S

DD31

Podłoże

DD31

Nasyp

DD36

Roboty ziemne

DD42 0+000-0+400

Podłoże

DD42 0+000-0+400

Nasyp

DD42 0+000-0+400

Stabilizacja

Łącznik LT 0+860-1+020

Wykonywanie materaca

Łącznik LT 1+170-1+410

Nasypy

DP02

Roboty bitumiczne AC22P; AC16W; AC11S

DD40 km 0+000-0+500

Podbudowa KŁSM

DD40 km 0+000-0+500

Roboty bitumiczne AC22P; AC16W

DK 71

Rozbiórka ist. Nawierzchni

S14 km 22+900-28+527

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu (utrzymanie dróg) i ochrony środowiska

S14 km 22+900-28+527

Roboty mające na celu ochronę środowiska

DD46 km 0+000-0+140

AC16W gr 8 cm

Łącznice

LL01 km 0+060-0+270

LL04 km 0+380-0+800

LL03 km 0+000-0+240

LL01 km 0+370-0+540

LL04 km 0+112-0+280

DD49 km 0+400-0+484

Łącznice

LL01 km 0+060-0+270

LL04 km 0+380-0+800

LL03 km 0+000-0+240

LL01 km 0+370-0+540

LL04 km 0+112-0+280

AC22P 8 cm

DD46 km 0+000-0+140

AC11S 4 cm

DP08 DG108270 km 0+260-0+362

AC22P gr 7 cm

DP08 DG108270 km 0+260-0+362

AC16W gr.5 cm

Rondo Retkinia Wchód

KŁSM 20 cm

Rondo Retkinia Wschód - pierścień ronda

AC22P 12 cm

Rondo Retkinia Wschód

S14 km 27+000-27+600

Wykop

S14 km 25+400-25+770

Nasyp z wykopu

S14 km 25+820-25+890

S14 km 22+900-23+470

S14 km 25+000-25+050

S14 km 23+500-23+860

GWN - nasyp

S14 km 26+700-26+820

S14 km 23+900-24+200

GWN - stabilizacja

S14 km 23+600-23+900

LR L02L i LR03L

S14 km 23+350-23+500

Nasyp z dowozu

S14 km 23+860-23+900

S14 km 26+475 - 26+700 str. P

Ścieki trójątne

S14 km 25+100 - 25+350

DP07 DP3307E (ul. Sanitariuszek)
0+140 - 0+160

Chodnik, wjazd z kostki betonowej, krawężnik betonowny 15x30, obrzeże betonow

DP07 DP3307E
(ul. Sanitariuszek)
0+120-0+160

Krawężnik betonowy 15x30 + obrzeże betonowe 8x30 + KŁSM 10 cm + Stabilizacja C1,5/2

DP1110E (ul. Maratońska)

Zasypki płytki chodnikowej

DP1110E (ul.Maratońska) 0+520

Wjazd z kostki betonowej

DP 1110E ul. Maratońska km 0+900

Nawierzchnia betonowa zatoki autobusowej

DP 1110E ul. Maratońska km 0+520-0+935

Budowa lewego pasa ruchu

DP1110E
 (ul. Maratońska)
0+890 - 0+910

Peron autobusowy

DK14-bis 0+110 -0+300

Ściek trójkątny

S14 25+100 - 25+350

Łapacze ze ścieku trójkątnego

LLL04P
LLL01P

DD31 km 0+640-1+073

Roboty ziemne

27+000-27+500 JL

Warstwa ulepszonego podłoża gr. 25 cm

S14 26+230-26+440 SP

Grunt stabilizowany spoiwami 15 cm

DD31 km 0+640-1+073

Odhumusowanie

Rondo LT-1

DD35-1, DD35-2

DD35-1
DD35-2
DD31 km 0+640-1+073

Roboty ziemne

Rondo Retkinia Sanitariuszek

SMA11 gr. 4 cm

Rondo Retkinia Zachód

DP1110E Maratońska  
km 0+070-0+290      

DP1110E Maratońska 
km 0+340-0+520      

S14 23+950-24+200

Stabilizacja GWN 15 cm

Łącznice LR02
 i LR03

ROBOTY MOSTOWE

KO-24L

Przygotowanie powierzchni betonu oczepu do wykonania izolacji z żywicy

KO-23L

Montaż pomostu roboczego, zbrojenie szalowanie, montaż deski gzymsowej oczepu, beton II-etapu oczepu

PZM-03.2E

- beton ochronny izolacji,
- izolacja z papy termozgrzewalnej

WD-32

Wykonanie izolacji cienkich na fundamentach P1, P2, obsypka fundamentów

WD-32

Zbrojenie, szalowanie słupów P2 JP,  szalowanie korpusu P3 JP

WD-32

Rozszalunek słupów, szalowanie, zbrojenie korpusu P3 JP, montaż rusztowania i szalowanie poprzecznicy P2 JLP, beton korpusu P3 JP

WD-32.1

Roboty przygotowawcze:
- wykop pod fundament w osi 1 i 2,
- beton niekonstrukcyjny w osi 1 i 2

PPR-33

Fundament:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu w osi 1 i 2,
- izolacja cienka oraz zasypka fundamentu w osi 1 i 2
Podpory:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian w osi 1 i 2 JP,
Ustrój nośny:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego w osi 1 i 2 JP

MS-34

Wyposażenie:
- zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach w osi 1

WS-35

Wyposażenie:
- zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym

WD-36

Ustrój nośny:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego
Roboty przy obiektowe:
- izolacja cienka korpusów w osi 1 i 3
- gekompozyt drenażowy w osi 1 i 3
- zasypki korpusu i stożków w osi 1 i 3
Ustrój nośny:
- sprężanie ustroju nośnego

WD-37

Roboty przy obiektowe:
- zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej w osi 3
Wyposażenie:
- montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym i skrzydłach
Urządzenia dylatacyjne:
- zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych w osi 1 i 3

MS-38

Izolacje:
- wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych
Wyposażenie:
- montaż krawężników oraz desek gzymsowych na ustroju nośnym
Urządzenia dylacyjne:
- zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacjnych w osi 1 i 4 JL
Roboty przy obiektowe:
- beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe w osi 1

WS-41

Izolacje:
- wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych
Wyposażenie:
- montaż krawężników oraz desek gzymsowych na ustroju nośnym

MS-42

Ustrój nośny:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego JP
Roboty przy obiektowe:
- geokompozyt drenażowy osi 3
- izolacja cienka korpusów w osi 1 i 3
- zasypki korpusu oraz stożków w osi 3

WS-44

Zasypki inżynierskie za P1, P2 JLP oraz stożków, szalowanie, BETONOWANIE gzymsów

WS-44

Montaż deski gzymsowych na ustoju niosącym i skrzydłach JLP

WS-46

Zasypki inżynierski za P1 JLP oraz stożki, wykonanie betonu podkładowego płyt przejściowych

WS-46

Zbrojenie, szalowanie skrzydeł P2 JLP, wykonywanie izolacji termozgrzewalnej na ustroju nośnym JLP

WS-46

Zbrojenie płyt przejściowych P1, szalowanie ,betonowanie płyt przejściowych P1 JLP, wykonanie doszczelnień deski gzymsowej oraz krawężnika kap chodnikowych, przygotowanie powierzchni i wykonywanie żywicy na chodnikach

WS-46

Wykonanie doszczelnień deski gzymsowej oraz krawężnika kap chodnikowych, przygotowanie powierzchni i wykonywanie żywicy na chodnikach, izolacja cienka na płytach przejściowa P1JLP, zasypka płyt przejściowych, profilacja stożków

WS-46

Przygotowanie powierzchni pod izolację termozgrzewalną na ustroju niosącym i płytach do wykonania izolacji JLP

WS-46

Wykonywanie żywicy na chodnikach, profilacja stożków

WS-47

Wykonywanie zasypek inżynierskich za przyczółkami, wykonanie izolacji cienkiej, obsypka płyt przejściowych P2 JPL

WS-47

Beton podkładowy płyt przejsciowych P1 JLP, zbrojenie płyt przejściowych

WS-47

Montaż deski gzymsowej na skrzydłach kap chodnikowych P1, P2 JLP, montaż schodów skarpowych oraz obruku, przygotowanie powierzchni do wykonania izolacji termozgrzewalnej na ustroju niosącym JLP

WS-47

Izolacja cienka płyt przejściowych P1JLP, przygotowanie
i wykonywanie izolacji z żywicy na chodnikach

WS-47

Wykonywanie izolacji z żywicy na chodnikach, wykonywanie izolacji termozgrzewalnej na ustroju nośnym JLP

MS-48

Wykonanie drenu odwodnienia przyczułków P1, P2

MS-48

Wykonanie zasypek inżynierskich za P1, P2 JLP oraz stożków, szalowanie ustroju niosącego oraz poprzecznic

MS-48

Szalowanie ustroju niosącego oraz poprzecznic JLP, zbrojenie poprzecznic P1, P2 JP

WS-49

Demontaż szalunków ze skrzydeł P1, P2 JL, izolacja cienka skrzydeł P1, P2 JL

WS-49

Izolacja cienka skrzydeł P1, P2JL, wykonanie drenu odwodnienia korpusu P1 JLP

WS-49

Wykonanie drenu odwodnienia korpusu P2JLP, zasypki za P1, P2 JLP oraz stożków

WS-49

Przygotowanie powierzchni do antykorozji

WS-49

Wykonywanie antykorozji obiektu, przygotowanie powierzchni pod izolację termozgrzewalną pod kapy chodnikowe

WS-49

Wykonywanie izolacji termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe JLP

WD-50

Zbrojenie, szalowanie UN, beton ustroju niosącego

WD-50

Demontaż szalunku w miejscach zakotwień kabli spręzających, montaż bloków zakotwień P1, P3

WD-50

Demontaż szalunków i rusztowań ustroju nośnego, zasypka podpór P1, P3 wykonanie drenu odwodnienia przyczółków

WD-50

Sprężanie ustroju niosącego

WD-51

Montaż desek gzymsowych kap chodnikowych, montaż krawężnika kap chodnikowych, zbrojenie kap chodnikowych, montaż schodów skarpowych

WD-51

Wykonanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na dojazdach do obiektu P3 JLP, montaż schodów skarpowych oraz obruku, beton kap chodnikowych JLP, przygotowanie powierzchni pod izolację termozgrzewalną pod kapy chodnikowe

WD-51

Montaż krawężników na dojazdach P3, P3 JLP, montaż schodów skarpowych oraz obruku, beton kap chodnikowych na dojazdach P3, wykonanie izolacji termozgrzewalnej na ustroju nośnym JLP

PZM-05H

Zbrojenie, szalowanie płyty zespalającej, beton płyty zespalającej, izolacja cienka przepustu i skrzydeł, izolacja gruba styków prefab. Przepust

PZM-05H

Wykonywanie zasypek przepustu i skrzydeł, wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe JLP

KS12 (PZ-06)

Wykop pod II-etap PZ, wykonanie betonu podkładowego, wykonanie izolacji na kolektorem

ODWODNIENIE

Km 21+000

Wpusty do kanał D-8

Km 21+000

Kanał D-8

Km 21+200

Wpusty do kanał D-9

Km 21+200

Kanał D-9

Km 27+600

Kanał D-37

Km 27+600

Wpusty do kanału D-37

Km 25+870

Kanał D-33

Km 16+343

Kanał D-39

Km 16+500

Kanał H-25

Km 23+800

Wpusty do kanału D-20

Km 23+900

Kanał D-21

Km 25+000

Wpusty do kanału D-27

Km 23+900

Wpusty do kanału D-21

Km 23+400

Kanał D-20

Km 17+000

Wpusty do kanału D-3

Km 25+500

Wpusty do kanału D-30

Km 21+000

Wpusty do kanału D-8

Km 22+000

Kanał D-10

Km 27+800

Wpusty do rowu (Wp863, Wp862)

Km 25+000

Kanał D-27

Km 25+100

Kanał D-64

Km 25+800

Kanał D-30

Km 25+300

Wpusty do D-64

Km 19+900

Wyloty fi 200

Km 20+100

Budowa zbiornika ZR-32

GAZ w/c

G08A

Wykonanie demontażu wyłączonego odcinka gazociągu DN300. Uporządkowanie terenu

GAZ ś/ć

Węzeł Teofilów

Wykonanie przebudowy kolizji gazociągu średniego ciśnienia G10

Sieci Elektroenergetyczne

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-43

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-37

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-38

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-39

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-39a

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej ES-25

Km 25+080

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-73

OŚWIETLENIE/ ZASILANIE KSZR I PRZEPOMPOWNI

Węzeł Retkinia

Prace ziemne, układanie kabla zasilania SZR, zagęszczanie

Węzeł Retkinia

Prace ziemne, układanie kabla oświetleniowego, ustawianie fundamentów, zagęszczanie

Węzeł Lublinek

Prace ziemne, układanie kabla oświetleniowego, ustawianie fundamentów, zagęszczanie

DRENAŻ

Km 27+970

Wykonanie umocnienia rowu R 1/2

ZB 29.3

Wykonanie zbieracza ZB 29.3

ZB 29.1

Wykonanie zbieracza ZB 29.1

TELETECHNIKA

-

Usunięcie kolizji TOYA T34

Km 0+200 ÷ 0+400

Budowa kanału technologicznego Łącznica Teofilów

Km  27+900 ÷ 28+300

Budowa kanału technologicznego Przewierty sterowane

Km  28+300 ÷ 28+600

Budowa kanału technologicznego

Km 23+850 ÷ 24+000

Budowa kanału technologicznego

Km 23+160 ÷ 23+400

Budowa kanału technologicznego