POSTĘP ROBÓT
 

 

Maj 2022

 

 

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące Roboty:

ROBOTY DROGOWE

 

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

TG 16+343 - 28+527

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu i ochrony środowiska

TG 16+343 - 22+900

Montaż barier energochłonnych

TG 16+343 - 22+900

Ogrodzenie dróg i zbiorników

TG 16+343 - 22+900
łącznik LT

roboty brukarskie

TG 16+343 - 22+900

roboty wykończeniowe

TG 16+343 - 28+527       Węzeł Teofilów

humusowanie skarp i terenów płaskich

TG 16+343 - 22+900

sadzenie krzewów i drzew

DD40, DD42, DP05

warstwa ścieralna AC11S

CPR - łącznik Teofilów

warstwa ścieralna AC8S

TG 16+343 - 22+900

oznakowanie pionowe

TG 16+343-21+500 P, 20+000-22+900 L

oznakowanie poziome

S14 km 22+900-28+528

Wycieczkowa, Aleksandrowska 1 i 2 + Rondo LT-1

AC22P+AC16W+AC11S

S14 km 22+900-28+528

Montaż barier stalowych

S14 km 22+900-28+527

Montaż tablic na konstrukcjach stalowych

Drogi dojazdowe, węzły

Drogi dojazdowe, węzły

Montaż słupków wygrodzeniowych

Łącznik LT, DD31, DD35, DD35-1,DD35-2

Wypełnienie i umocnienie poboczy

DD35-1, DD35-2, DD31

Wykonywanie zjazdów z dróg dojazdowych

DD55, DD54, DG108266

LLL04P km 0+448-0+487

Umocnienie rowu ażurami

LLL04P km 0+680

Umocnienie przepustów

S14 km 27+600 - 27+800

23+500-24+000 L

montaż ogrodzeń

Zbiornik ZR34A

Zbiornik ZR36A

25+400-25+800 P

22+900-23+500 P i L

26+300-27+780 L

ul.Wycieczkowa km 0+056, 0+059

wjazdy z kostki betonowej

DK71 odc.2 km 0+000 - 0+127

chodnik

DK71 odc.1 km 0+100 - 0+287

Łącznik LT km 0+040 - 0+120

Węzeł Teofilów: 1L,
 4L-13L, 1P-2P, 2L, 18L

Sadzenie drzew i krzewów

Węzeł Retkinia

Łąka kwietna - przygotowanie podłoży

ROBOTY BRANŻOWE

WOD-KAN

S14

Regulacja studni kanalizacyjnych

ODWODNIENIE

S14

Regulacja studni i włazów

OŚWIETLENIE/ ZASILANIE KSZR I PRZEPOMPOWNI/ KOLIZJE

węzeł Teofilów

Budowa oświetlenia drogowego

węzeł Teofilów

Kolizja EN-42

-

Prace porządkowe

TELETECHNIKA

S14

Regulacja studni teletechnicznych

DRENAŻ

16+600

Wykonanie zbieracza ZB28

węzeł Teofilów

Wykonanie zbieracza ZB29.1

węzeł Teofilów

Wykonanie zbieracza ZB29.3

P18 24+418-24+515 L

montaż siatek na pnączaa

P02 km 0+709-0+789 P

montaż wypełnień

P13 22+900-23+519 P
L21 24+495-24+803,90 L
L21B 24+945-25+061 L
P22 24+813-25+022,10 P

montaż drzwi

EKRANY AKUSTYCZNE

P01 km 0+278-0+376 P

montaż wypełnień

P02 km 0+709-0+789 P

montaż podwalin + montaż wypełnień

TG 16+343 - 28+527

Regulacja bram i furtek

ROBOTY MOSTOWE

WD-32.1, PPR-33, MS-34, MS-38, WS-35, WD-36, WD-37, WS-41, MS-42

Betonowy stały punkt wysokościowy w sąsiedztwie obiektu

WD-32.1

poręcze schodów skarpowych                                             

WD-32.1

ściek z korytek 600x500 pod obiektem

PZM-05HE

Uzupełnianie zasypek dna przepustu

WD-32

Wykonywanie żywicy na kapach chodnikowych JLP, przygotowywanie powierzchni pod antykorozje na podporach i ustroju JLP, formowanie stożków pod umocnienie ażurem, umacnianie stożków, montaż barier i balustrad na obiekcje JLP, demontaż wsporników kap chodnikowych ustroju niosącego JLP