POSTĘP ROBÓT
 
 

Marzec 2019

 

Postęp prac projektowych

W skład prac projektowych wchodzą pozycje poniżej:

II.

DOKUMENTY WYKONAWCY

II.1

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym prawa autorskie.

II.2

Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne, w tym prawa autorskie.

II.3

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prawa autorskie.

II.4. A.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych

II.4. B.

Mapa z proponowanym przebiegiem  inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości, w tym prawa autorskie.

II.5

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości), w tym prawa autorskie.

II.6.

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny), w tym prawa autorskie.

 

W raportowanym okresie realizowano następujące prace projektowe:

·      Ogólne:

- Złożenie Szczegółowego Programu dla etapu prac projektowych oraz Robót rewizja 7 – pismo S14_1/MG/169/2019 z dnia 18.03.2019 r. po otrzymanych uwagach w piśmie Inżyniera nr Biuro/BUI/S14odc1/2019/03/116 z dnia 11.03.2019r.

·      Drogi

- zlecenie dodatkowego wariantu prognozy ruchu

- procedowanie zatwierdzenia analizy zjazdów – akceptacja na radzie technicznej 12.03

- procedowanie zatwierdzenia projektowanych linii rozgraniczających –  akceptacja na radzie tech. 12.03

- prace projektowe nad projektem budowlanym branży drogowej,

- monitorowanie uzgodnień u zarządców dróg, spotkanie w siedzibie Zamawiającego z ZDiT w łodzi

- prace projektowe nad projektem stałej organizacji ruchu oraz przygotowanie materiałów do audytu BRD

·      Mosty

- prace projektowe nad projektem budowlanym branży mostowej,

- korekta rozwiązań obiektów inżynierskich pełniących funkcje przejść dla zwierząt uwzgledniająca ustalenia z rady technicznej

·      Branże pozostałe

- oklauzulowanie mapy do celów projektowych w powiatowych ośrodkach geodezyjnych,

- procedowanie zatwierdzenia projektu prac geologicznych dla węzłów przez Marszałka Województwa,

- terenowe uzupełniające badania geologiczne,

- monitorowanie u zarządców sieci kwestii związanych z wydaniem aktualizacji warunków technicznych

- wyjaśnienia rozbieżności oraz dodatkowych wymagań w otrzymanych warunkach technicznych (szczegółowy wykaz otrzymanych warunków wg załączonej tabeli),

- prowadzenie inwentaryzacji środowiskowej,

- prace projektowe odwodnienia, melioracji, oświetlenia,

- prace projektowe nad usunięciem kolizji wszystkich branż , 

- prace nad Projektami Wykonawczymi dla robót budowlanych wykonywanych na podstawie istniejącej decyzji ZRID,

- przekazanie Projektów Wykonawczych dla robót budowlanych wykonywanych na podstawie istniejącej decyzji ZRID dla drenażu do przeglądu Inżyniera

- przekazanie do uzgodnień gestorów sieci części projektów wykonawczych wodociągów, kanalizacji sanitarnej

- prace projektowe nad koncepcją systemu zarządzania ruchem.

 

Postęp Robót

W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące Roboty:

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

Zaawansowanie

Uwagi

obiekty kubaturowe

Uprzątnięcie terenu po rozbiórkach obiektów kubaturowych wraz z usunięciem materiałów porozbiórkowych

w trakcie wykonywania

 

obszar czasowego zajęcia pod przebudowę linii WN i linii gazowych

Uprzątnięcie terenu po wycince

80%

 

km 25+300 - 26+200
km 16+343- 17+260
węzeł Konstantynów

Uprzątnięcie terenu po wycince

60%

do uprzątnięcia pozostał teren węzłów Konstantynów i Teofilów

km 17+350 - 17+800
km 21+100 - 21+700

Wyrywanie karpin

90%

 

obrzary A, B, D, E, F, G, H, I, J

Wycinka drzew i krzewów

wycinki zakończono (poza terenami na czasowych zajęciach)

oczyszczenie terenu po wycince

obiekty nr: 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111

Rozbiórka obiektów kubaturowych

w trakcie wykonywania

rozbiórka bez uprzątnięcia terenu i utylizacji odpadów

od 27+000

Niwelacja punktów osnowy

100%

 

cała długość trasy

Pomiary statyczne na punktach osnowy

 

 

16+300

Wznowienie pasa drogowego przy ul. Toeplitza

100%

 

22+400 - 24+200

Tyczenie granic czasowych zajęć

100%

 

Węzeł Konstantynów

Tyczenie granic czasowych zajęć

100%

 

18+550

Pomiar terenu przy fabryce Ikea oraz tyczenie granicy działki

wykonano