POSTĘP ROBÓT
 

 

Marzec 2021

 

 

 

Postęp Robót – Na postawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

16+343-22+900

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu i ochrony środowiska

łącznikm LT

wykonywanie platformy roboczej pod wzmocnienie gruntu

łącznik LT

Wymiana gruntu

21+000-22+000
17+300-18+500

Zasypka pasa rozdziału

DD36

wykop - rowy

-

Geodezja - bieżące tyczenie i pomiery

S14 22+000-22+022

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 10

S14 20+840-20+900

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 10

S14 20+900-21+000

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 9

DD31 0+000-0+600

odhumusowanie

S14 22+060-22+340

Nasyp z gruntów spoinstyc w-wa 2

S14 18+300-19+450

wykonywanie zasypki pasa rozdziału

S14 22+000-22+022

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 9 i 8

S14 20+840-20+900

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 9

S14 20+900-21+000

Nasyp z gruntów spoistych w-wa 8

DD31 0+000-0+600

Podłoże

Rondo KL-1

Roboty brukarskie-wyspy dzielące

S14 22+523

Wzmocnienie ciepłociągu

S14 km 22+900 - 28+527, Węzeł Teofilów zakres STRABAG

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu (utrzymanie dróg) i ochrony środowiska

S14 km 22+900 - 28+527, Węzeł Teofilów zakres STRABAG

Roboty mające na celu ochronę środowiska

DP1110E Maratońska km 0+435-0+520   0+600-0+700                                   0+780-0+840

Grunt związany spoiwami gr 15 cm

Rondo Retkinia Sanitariuszek km 0+000-0+100

Grunt związany spoiwami gr 15 cm

DP07 - DG3307E ul. Sanitariuszek km 0+000-0+115

Grunt związany spoiwami gr 15 cm

S14 km 27+350-27+600 str. L

Wykop

S14 km 25+400-25+770

Nasyp z wykopu

S14 km 23+500-23+860

Nasyp z dokopu

L21A S14 24+800-24+940 str. L

Montaż słupów

P21 S14 24+750-24+820 str. P

pali fundamentowych

DP1110 E ul. Maratońska
0+740 Rondo Wschód

Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17, Pierścień ronda (kraweżnik bet. 15x30 , krawężnik garnitowy 20x30), Podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 15cm

DP1110E ul. Maratońska 0+320
Rondo Zachód

Podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 15cm, Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17cm, Pierścień ronda (kraweżnik bet. 15x30 , krawężnik garnitowy 20x30)

DP1110E ul. Maratońska
0+270 - 0+370

Wyspy kanalizacyjne ( krawężnik bet 15x30, podbudowa KŁSM 15cm, nawierzchnia z kostki bet. 8cm)

S14 km 24+610-24+827

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

S14 km 27+350-27+600 str. L

Wykop

S14 km 25+400-25+770

Nasyp z wykopu

S14 km 23+650-23+800

Osuszanie nasypu

L21A S14 km 24+800-24+940 str.L

wykonanie głowic wraz z montażem słupów

S14 km 24+290-24+610

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

Zbiornik ZR34a

Wykop

S14 km 23+700-23+860

Nasyp z wykopu

S14 km 23+900-24+200

 

DP1110E km 0+660-0+840

Roboty ziemne

S14 km 23+670-24+200

Osuszanie nasypu

S14 km 25+500-25+700

 

Zbiornik ZR34a

Wykop

S14 km 27+000-27+600 str. L

 

S14 km 23+700-23+860

Nasyp z wykopu

S14 km 23+900-24+200

 

S14 km 25+400-25+770

 

Węzeł Lublinek

Rozbiórki

ul. Sanitariuszek

 

S14 km 23+700-23+800

Osuszanie nasypu

Węzeł Teofilów

Montaż płotków herpetologicznych, Usuwanie karpin

S14 km 24+290 - 24+610

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

S14 km 21+700 - 20+800

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

S14 km 24+610 - 24+827

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

 

Utrzymanie dróg

ROBOTY BRANŻOWE

WOD-KAN

 

Regulacja włazów

GAZ ś/ć

Węzeł Teofilów

Wykonanie przewiertu na kolizji G10

17+250

Wykonanie przebudowy gazociągu średniego ciśnienia G14

OŚWIETLENIE/ ZASILANIE KSZR I PRZEPOMPOWNI

Węzeł Retkinia

Prace ziemne, układanie kabla oświetleniowego, ustawianie fundamentów

25+059

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej EN-73

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-35

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-35a

ul. 1 Korpusu Pancernego

Zasilanie przepompowni P33 (wykonanie złącza kablowego ZK1+P)

Węzeł Lublinek

Prace ziemne, układanie kabla oświetleniowego, ustawianie fundamentów

Węzeł Teofilów

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej EN-36

Węzeł Retkinia

Wykonanie zasilania przepompowni P35

ODWODNIENIE

S14 km 25+800

Kanał D-32

S14 km 24+240

Kanał D-76

 S14 km 24+240

Kanał D-52.1 - WK52

S14 km 24+240

Kanał D-77a

S14 km 16+500

Kanał H-27

S14 km 23+900

Kanał D-80 (Kolizja)

S14 km 23+800

Kanał D-81

S14 km 19+900

Kanał D-3

S14 km 19+900

Kanał D-4

S14 km 19+900

Kanał D-5

S14 km 19+900

Kanał D-6

S14 km 19+900

Wpusty Wp655, Wp659,Wp658

S14 km 17+530

Wylot na odcinku (17+530 - 18+700  LP )

S14 km 20+820

Kanał D-68

S14 km 23+710

Kanał D-20

S14 km 24+000

Wpusty do kanału D-21

S14 km 24+400

Kanał D-58

S14 km 17+530

Wylot na odcinku (17+530 - 18+700 str. PP )

S14 km 16+200

Kanał H-25

S14 km 20+800

Kanał D-68

S14 km 21+000 - 22+000

Regulacja włazów

S14 km 21+700

Budowa zbiornika ZR-32A

S14 km 23+500

Budowa zbiornika ZR-34A

TELETECHNIKA

S14 km 24+000 - 24+150

Budowa kanału technologicznego

S14 km 23+650 - 24+000

Budowa kanału technologicznego

S14 km 24+980

Budowa kanału technologicznego przewiert sterowany

S14 km 25+250

Budowa kanału technologicznego przewiert sterowany

S14 km 21+600 - 22+000

Budowa kanału technologicznego

S14 km 18+300 - 19+000

Budowa kanału technologicznego

ROBOTY MOSTOWE

KO-18P

Wykonanie muru oporowego

MS-34

Roboty przy obiektowe:
- zasypki korpusu
- geokompozyt drenażowy
- beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe
Izolacje:
- wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych

WS-35

Izolacje:
- wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych

WD-36

Fundamenty:
- izolacja cienka i zasypka fundamentu w osi 2
Podpory:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydła P3.2, P3.1 oraz P1.2
- zbrojenie i deskowanie skrzydła P1.1
- betonowanie ciosów podłożyskowych
Łożyska:
- montaż łożysk garnkowych
Ustrój nośny:
- montaż podparcia ustroju nośnego

WD-37

Roboty przy obiektowe:
- zasypki korpusów
- geokompozyt drenażowy
- zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej w osi 1

MS-38

Roboty przy obiektowe:
- zasypki korpusów
Ustrój nośny:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty pomostu JP i JL

WS-41

Ustrój nośny:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty pomostu JP

MS-42

Podpory:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydła P3 JP, P1 JP
Roboty przy obiektowe:
- izolacja cienka korpusu P1 i P3
Ustrój nośny:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznicy w osi 1 i 3
- montaż prefabrykowanych belek typu "T"

KO-24L

Montaż podestu roboczego, montaż deski gzymsowej, kotew ekranu ,montaż krawężnika, oraz szalowanie oczepu ściany oporowej,

KO-24L

Beton III- części oczepu ściany oporowej

WS-46

Prace pygotowawcze do wykonania izolacji pod chodniki JLP,
prace kosmetyczne betonu wokół obiektu

WS-47

Prace przygotowawcze do wykonania izolacji pod kapy chodnikowe na JP, prace kosmetyczne betonu wokół obiektu

MS-48

Zbrojenie, szalowanie korpusu P1 JP

MS-48

Beton korpusu P1 JP

WS-49

Pielegnacja betonu

WD-51

Zbrojenie, szalowanie ścianek zaplecznych P1 , P3 JL

WD-51

Beton ścianek zaplecznych P1, P3, JL

WS-49

Demontaż częściowy zamknięcia ustroju JP

MS-48

Montaż szalunków skrzydła P2JL

WD-50

Wykonywanie platformy pod ustrój niosący

WD-32

Roboty przygotowawcze

PZM-07H

Przygotowanie powierzchni pod izolację termozgrzewalną na płycie zespolonej i płytach przejściowych

WS-44

Zbrojenie , szalowanie ściany oporowej M1-M4, W4

WS-44

Beton scianek oporowych M1-M4, W4

KO-24L

Demontaż podestu pod deski gzymsowe ściany oporowej, doszczelnienie masą twardoplastyczną desek gzymsowych

KO-23L

Montaż zbrojenia oczepu ściany oporowej

MS-48

Zbrojenie , szalowanie skrzydeł  P1, P2 JL, P2 JP

MS-48

Beton skrzydeł P1, P2JL, P2JP

WS-49

Zbrojenie,szalowanie ramy ustroju niosącego JL, demontaż szalunków z ramy UN JP

WD-51

Rozszalunek ścianek zaplecznych P1 , P3 JL

WD-51

 Przygotowanie powierzchni betonu P1, P3 JLP do montażu dylatacji

WS-44

Przygotowanie powierzchni pod izolację termozgrzewalną i cienką za P1 ,P2

WS-44

Demontaż szalunków z ścian oporowych

WD-32

Roboty przygotowawcze

WS-47

Wykonywanie zasypek inżynierskich za przyczółkami P1,P2 JPL

PZM-07H

Wykonanie izolacji termozgrzewalnej na płycie zespolonej i plytach przejsciowych

KO-24L

Wykonanie izolacji cienkiej oczepu ściany oporowej

KO-23L

Montaż zbrojenia oczepu ściany oporowej, betonowanie I-etapu oczepu ściany oporowej

WS-46

 Prace kosmetyczne betonu wokół obiektu, montaż krawężnika, kotew talerzowych JLP

WS-47

 Prace kosmetyczne betonu wokół obiektu, kotew tależowych, deski gzymsowej kap chodnikowych JLP

WD-51

Montaż dylatacji P1,P3 JLP

WD-51

 Wykonywanie zasypek inżynierskich za P1, P3

WS-44

Wykonanie izolacji termozgrzewalnej UN i cienkiej  P1 ,P2

WS-44

Zasypki inżynierskie za P1,P2 JLP

WD-32

Roboty przygotowawcze

PZM-07H

Wykonanie betonu ochronnego izolacji termozgrzewalnej na płycie zespolonej i plytach przejsciowych

WD-32

Wykonanie kolumn DSM P2

MS-48

Przygotowania do montażu konstrukcji ustroju niosącego (montaż podparć ) 

WS-46

Zasypki inżynierskie za P1, JLP oraz stożki

WD-50

Montaż łożysk P1, P3

MS-48

Montaż łożysk P1, P2