POSTĘP ROBÓT
 

 

Marzec 202

 

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące Roboty:

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

 

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

S14
km 16+343-22+900

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu (utrzymanie dróg) i ochrony środowiska

TG 16+343 - 22+900

Ekrany akustyczne - montaż siatek na pnącza

TG 16+600 - 16+980 P, 17+500-17+980 P, 18+200-18+960 P, 20+900-21+460 P, 22+100-22+380 P, 22+520- 22+900 P, 20+900 -22+ 020 L, 22+100-22+380 L, ZR 25, ZR 27,ZR 27A, ZR 33,

Ogrodzenie dróg i zbiorników

TG 16+343 - 22+900

Roboty brukarskie- ściek skarpowy, umocnienie dna rowu

w. Teofilów -Łącznica LT 01P, LT 04P, łącznik LT 0+800-1+080

Roboty brukarskie- ściek trójkątny

w. Teofilów -Łącznica LT 01P, LT 04P, łącznik LT 0+800-1+410, DP5, DD31, DD32,

Roboty brukarskie- krawężniki

w. Teofilów -Łącznica LT 01P, LT 04P, łącznik LT 0+800-1+410, DP05,

Roboty brukarskie- nawierzchnia z kostki

TG 16+343 - 22+900

Roboty wykończeniowe- umocnienia przepustów (ok 25 %)

w. Teofilów- Łącznica LT 01P, LT 04P, łącznik LT 0+800-1+410

Humusowanie skarp i terenów płaskich

DD 31, DD32, DP 05, w. Teofilów Łącznica LT 01P, LT 04P, łącznik LT 0+800-1+410

Podbudowa z KŁSM

w. Teofilów, DD31, DD32

W-wy bitumiczne

S14 16+343-19+300 L

SMA

TG 16+343 - 22+900

Fundamenty konstrukcji wsporczych

TG 16+974 - 17+256 pas dzielący L i P,
17+267- 17+312 pas dzielący P

Montaż barier

S14 km 17+100,
22+600-22+800

Nasadzenia drzew

S14 km 22+900-28+527

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu (utrzymanie dróg) i ochrony środowiska

S14 km 22+900-28+527

Prace zabezpieczające budowę - zimowe utrzymanie

S14 km 22+900-28+527

Roboty mające na celu ochronę środowiska

S14 km 22+900-28+527

Montaż konstrukcji stalowych pod tablice informacyjne

S14 km 22+900-28+527

Montaż bramownic

S14 km 22+900-28+527

Montaż słupków hektometrowych

S14 km 22+900-23+900 P

SMA11

S14 km 22+900-28+527

Nasadzenia drzew i krzewow

S14 km 24+100 - 24+120

Umocnienie skarpy ażurami

DD35 km 0+070 - 0+080

S14 km 24+108 JP

Roboty przygotowawcze pod montaż bramownic

S14
km 24+108
km 24+361
km 27+600
km 28+270
km 28+629
km 28+650
km 28+850

Wykonanie fundamentów pod bramownice

S14
km 24+972
km 25+000
km 28+629
km 28+650
km 28+850

Wykonanie fundamentów pod bramownice

S14 km 24+599 - 25+030 str.P

Montaż barier stalowych

S14 km 24+805 - 24+974 str.L

S14 km 25+452 - 25+772 pas dzielący

S14
km 25+550-27+850 (pas rozdziału)
km 24+670-25+030 str. P
km 26+350-27+370 str.L

S14 km 27+414-27+751 pas dzielący

S14 w km 25+450 - 25+900

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

S14 w km 27+800 - 27+960

S14 km 25+600-25+900 L+P

AC16W+SMA11

S14 km 25+600-25+630

Wypełnienie i umocnienie poboczy

S14 km 26+340-27+600

S14 km 26+400-28+000

S14 km 25+400-25+770 str L

Humusowanie skarp i terenów płaskich

S14 km 26+200-27+000 str P

S14 km 26+340-27+600

DG108270

Węzeł Lublinek

DD54

S14 km 26+200-27+600 str L

Humusowanie skarp i terenów płaskich

S14 km 26+340-27+600

DG108270

Węzeł Lublinek

S14 km 26+880-27+620 str L

Rów szczelny

S14 km 27+000-27+600 str P

Odmulanie rowu i profilowanie skarp

S14 km 27+900-28+030 JL

SMA11

S14 km 27+950-27+990

ściek trójkątny

S14 km 28+000-28+400 L

SMA11

DD31 km 0+640-1+073

KŁSM 20 cm

DD31 km 0+640-1+073

AC16W +AC11S

DD31+DD35

Umocnienie czoła przepustów

DD35-1

AC16W gr 8 cm

DD35 km 0+080

Umocnienie przepustów

DD44

KŁSM 20 cm

DD44

AC16W +AC11S

DD45

KŁSM 20 cm

DD45

AC16W +AC11S

ul. Mokra

DD50

KŁSM 20 cm

DD50

AC16W +AC11S

DD50

umocnienie rowu

DD51

KŁSM 20 cm

DD51

AC16W +AC11S

DD51

umocnienie rowu

DD54

KŁSM 20 cm

DD55

Odhumusowanie

DD55

Nasyp

DD55

Warstwa ulepszonego podloza

DD55

Warstwa mrozoochronna

DD55

KŁSM 20 cm

DD55

Wykop rowu

DD55

umocnienie rowu

DK71 (ul. Aleksandrowska odc.1)

Roboty ziemne pod chodnik

DK71 (ul. Aleksandrowska odc.1)

Wykonanie rowów

DK71 odc.1
0+040 - 0+287

chodnik

DK71 Węzeł Teofilów

Frezowanie nawierzchni - rozbiórki

LL L03P

SMA11

LRL04P 0+126 P

Wykonanie fundamentów pod bramownice

0+323 LR L02L
0+126 P LRL04P

Wykonanie fundamentów pod znak drogowy

ul.Sanitariuszek
0+056
0+077

Wykonanie fundamentów pod znak drogowy

DP3307E (ul.Sanitariuszek)
0+000 - 0+060

ścieżka pieszo-rowerowa (zakres brukarski)

DG161598E
0+000-0+116

krawężnik betonowy 15x30

ul.Nowy Józefów

KŁSM 20 cm

DG108266

KŁSM 20 cm

DG108266

AC16W+AC11S

DG108270

SMA11+AC11S

ul. Lublinek

KŁSM 20 cm

ul. Lublinek

AC16W +AC11S

ul. Lublinek 0+059

Wykonanie fundamentów pod bramownice

Wykonanie fundamentów pod znak drogowy

Łącznik LT1 km 0+046-0+800

AC22P+AC16W

Łącznik LT km 0+400-0+800

AC22P

Łącznik LT

Profilowanie skarp

Łącznik LT km. 0+480

ściek skarpowy

Rondo LT

Rozbiórki

Rondo LT

GWN + stabilizacja

Rondo LT

KŁSM (technologicznie)

Rondo LT

Pierścienie wewnętrzne ronda

w. Teofilów

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

w. Teofilów

Prace przygotowawcze do wprowadzenia COR

W. Teofilów (rondo ul. Aleksandrowska, Łącznik LT)

Wykonanie fundamentów pod tablice informacyjne

węzeł Teofilów (rondo LT-1)

Wykonanie drenażu drogowego

łącznica LL L03L

LL L02L

AC16W+SMA11

LL L01

SMA11

Węzeł Lublinek

Montaż tablicy unijnej

DK14 bis

Wykonanie fundamentu pod bramownicę

ul. Maratońska
0+790
0+685
0+371
0+262
0+108

Wykonanie fundamentów pod bramownice

ul. Maratońska + rondo Sanitariuszek +rondo Retkinia wsch. i zach.

Montaż słupków wygrodzeniowych

P-DD55-0.6

Montaż przepustu

P-DD55-0.07

Montaż przepustu

P-DD55-0.7a

Montaż przepustu

P-DD55-0.7b

Montaż przepustu

ROBOTY BRANŻOWE

WODA

S14

Regulacja włazów

ODWODNIENIE

-

-

OŚWIETLENIE/ ZASILANIE KSZR I PRZEPOMPOWNI/ KOLIZJE

węzeł Teofilów (łącznik LT)

Budowa oświetlenia drogowego

18+110

Budowa kolizji EN-45

TELETECHNIKA

22+000 - 22+700

Budowa kanału technologicznego

węzeł Teofilów

Budowa kanału technologicznego

DRENAŻ

węzeł Teofilów

Wykonanie zbieracza ZB1.1a

21+100

Wykonanie zbieracza ZB18.1

węzeł Teofilów

Wykonanie zbieracza ZB1.1

węzeł Teofilów

Wykonanie zbieracza ZB2.1

20+800

Wykonanie umocnienia rzeki Jasieniec

węzeł Teofilów

Wykonanie umocnienia rowu RBN6.1

16+600

Wykonanie zbieracza ZB28

19+400

Wykonanie zbieracza ZB10

EKRANY AKUSTYCZNE

TG 16+343 - 22+900

Siatka na pnącza

P13 km 22+900-23+519 P

Siatka na pnącza

P02 km 0+709-0+789 Łącznik LT Węzeł Teofilów

Montaż słupów

L24 km 27+507-27+631 L

Montaż podwalin

L24 km 27+507-27+631 L

montaż paneli

L25 km 28+223-28+330 L

montaż słupów

ROBOTY MOSTOWE

MS-34

Uciąglenie nawierzchni - jezdnia lewa
Wykonanie warstwy ścieralnej - jezdnia lewa
Przeciwspadek z asfalru twardolanego - jezdnia lewa i prawa

WS-35

Uciąglenie nawierzchni - jezdnia lewa
Wykonanie warstwy ścieralnej - jezdnia lewa
Przeciwspadek z asfalru twardolanego - jezdnia lewa i prawa

WD-32

Montaż deski gzymsowej kap chodnikowych na dojazdach P1, P3JLP, montaż kotew talerzowych, zbrojenie kap chodnikowych JL, montaż krawężnika kap chodnikowych JLP, roboty przyobiektowe, szalowanie wsporników pod latarnię

WS-46

Roboty przygotowawcze do wykonania przeciwspadku ATL, wykonanie przeciwspadku z ATL na obiekcie JL

WS-47

Roboty przygotowawcze do wykonania przeciwspadku ATL, wykonanie przeciwspadku z ATL na obiekcie JL

MS-48

Roboty przygotowawcze do wykonania przeciwspadku ATL,wykonanie przeciwspadku z ATL na obiekcie JPL

WS-49

Roboty przyobiektowe

WD-50

Roboty przygotowawcze do wykonania przeciwspadku ATL, wykonanie przeciwspadku z ATL na obiekcie

PZM-07

Roboty wykończeniowe