POSTĘP ROBÓT
 

 

Październik 2020

 

Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

S14 km 16+343 - 22+900

Roboty ziemne

S14 km 21+500 - 21+830

 JP + JL

Podbudowa KŁSM

Węzeł Konstantynów Łódzki
rondo KL3
km 21+000 - 22+000 str. P

Roboty brukarskie

S14 km 16+343 – 22+700

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu i ochrony środowiska

S14 km 23+500-23+860

Nasyp z dowozu

S14 km 23+880-24+200

S14 km 23+500-23+880

S14 km 24+800-25+050

DD46

S14 km 25+420-25+600

Nasyp z wykopu

S14 km 27+000-27+600

Wykop

S14 km 26+170-26+280

Zbiornik ZBP19

DG108270

Roboty ziemne

DP1110E (Ul. Maratońska)

S14 km 25+510-25+680

Wymiana gruntu

S14 km 25+730-25+770

S14 km 25+810-25+850

DG108270

GWN

LL L03L

LL L01P, LL L04P

DG108270

stabilizacja GWN

LL L01P, LL L04P

LL L04P

stabilizacja warstwy mrozoochronnej

DG108270

KŁSM

Łącznica LL03 km 0+100 -0+260

Warstwa ulepszonego podłoża - 25 cm

Łącznica LL04 km 0+550 -0+580 i km 0+660-0+800

DG108270 km 0+000- 0+070

LR L01P, LR L04P

Humusowanie skarp

DG108266

Rozbiórka nawierzchni wraz z podbudową

ul. Lublinek

S14 km 24+620 - 24+800 str. L

Ściek przykrawędziowy

S14 km 24+300 - 24+400

Ścieki skarpowe

Łącznica LR L01P
Łącznica LR L04P

S14 km 24+650-24+700  str.L

Ekrany akustyczne wykonanie pali

S14 km 24+750-24+800  str.L

S14 km 24+650-24+750 str.P

S14 km 28+200-28+300 str.P

ROBOTY BRANŻOWE

WODA

W32

Przepięcie wodociągu

GAZ W/C

G24

Gazociągu DN500 - Włączenie w istniejący gazociąg DN300 Obwodnica m. Łódź

G24A

Gazociągu DN500 - Włączenie w istniejący gazociąg DN300 Obwodnica m. Łódź

G19

Spawania i układka w wykopie - w zakresie nowego ZRID. Przygotowanie do próby hydraulicznej

GAZ S/C

G-16

Przełączenie gazociągu, zasypanie wykopu oraz zagęszczenie gruntu

OŚWIETLENIE/ ZASILANIE KSZR I PRZEPOMPOWNI

Węzęł Retkinia

Prace ziemne pod oświetlenie

Węzęł Konstantynów

Wykonanie poprzeczek pod oświetlenie, ustawianie fundamentów, zagęszczanie, układanie kabla oświetleniowego

Węzęł Konstantynów

Wykonanie poprzeczek pod urządzenia KSZR, zagęszczanie, układanie kabla

Węzęł Konstantynów

Wykonanie poprzeczek pod przepompownie, zagęszczanie, układanie kabla

ODWODNIENIE

24+600

Kanał D-22 + wpusty

24+300

Wpusty do rowu ul. Maratońska

25+400

Kanał D-64

27+900

Pompownia P-37

24+200

Kanał D-21

20+000

Pompownia P32

25+400

Kanał D-64 + wpusty

26+000

Zbiornik ZBP-19

28+000

Kanał D-75

24+800

Kanał D-25

22+400

Kanał D-12

16+500

Budowa zbiornika ZR-25

DRENAŻ

18+700

Wykonanie drenażu w dnie rowu

ZB11

Wykonanie zbieracza ZB11.1, ZB11.2

ROBOTY MOSTOWE

MS-34

- zabetonowano ramę JP
- deskowanie i zbrojenie JL

WS-35

- zabetonowano ramę JP
- deskowanie i zbrojenie JL
- deskowanie i zbrojenie skrzydła P1 JP

WD-36

 - przygotowanie platformy dla palownicy

WD-37

 - zbrojenie i betonowanie korpusu P1
- zbrojenie i deskowanie korpusus P3

MS-38

 - izolacja cienka i zasypka fundamentu P3 i P4
- zbrojenie i betonowanie słupów P2 i P3
- zbrojenie i betonowanie korpusu P1 JP, P1JL i P4JP
- zbrojenie i betonowanie skrzydła P1 JP

WS-41

- zbrojenie i betonowanie skrzydeł P1 i P2
- zbrojenie i betonowanie ciosów podłożyskowych
- montaż łożysk elastomerowych
- zbrojenie i betonowanie poprzecznicy P1 i P2

MS-42

- wykonywanie pali CFA
- wykonywanie wykopu i betonu niekonstrukcyjnego pod fundamenty
- próbne obciążenie pali CFA

KO-23L

Wykonanie  montaż paneli oraz zasypka i zagęszczenie

KO-23L.1; KO-23L.2

Beton podkładowy pod konstrukcję oporową

KOL -L23 1.2.

Montaż elementów prefabrykowanych ścian oporowych oraz wykonanie izolacji

P-27.9

Zbrojenie części przelotowej przepustu i szalowanie oraz beton przelotu

Zbrojenie skrzydeł części przelotowej oraz beton skrzydeł

Wykonanie izolacji ciennkiej na korusie przepustu oraz skrzydłach

Wykonanie zasypki fundmentu  P2

Zasypka i zagęszczenie przepustu oraz wykonanie chudego betonu płyt przejściowych

Zbrojenie , szalowanie płyt przejściowych przepustu oraz zabetonowanie płyt przejściowych

WD-51

Zbrojenie ,szalowanie skrzydła P1,P3 JP

Beton skrzydła P3 JP, P1 JP

Zbrojenie ustroju JL

Montaż rusztowań oraz szalowanie ustroju niosącego ,zbrojenie ustroju JL

Demontaż szalunków ze skrzydeł P1, P3 JP

Montaż rusztowań ustroju niosącego JP

Montaż stali sprężającej ustroju niosącego JL,montaż wpustów, sączków  oraz betonowanie ustroju JL

Montaż rusztowań oraz szalowanie ustroju niosącego P1 do P2 JP

Montaż rusztowań oraz szalowanie ustroju niosącego P2 do P3 JP

Montaż rusztowań oraz szalowanie ustroju niosącego P1 do P3 JP, zbrojenie ustroju JP

WS-47

Szalowanie ramy ustroju niosącego JL oraz zbrojenie , montaż wyposażenia ustoju niosącego( wpusty, sączki)

Beton ramy ustroju niosącego JL

Szalowanie, zbrojenie skrzydeł JL P1, P2

Zbrojenie korpusu JP P1, P2

Szalowanie , zbrojenie skrzydeł JL P1, P2 oraz zabetonowanie skrzydeł

WS-44

Zbrojenie fundamentu  P1 JP

Beton fundamentu P1 JP

Zbrojenie i szalowanie korpusu P1JL , P2 JP

Beton korpusu P1 JL

Wykonanie izolacji cienkich na fundamentach P1, P2

WS-44

Zasypka i zagęszczenie do wysokości  fundamentu P1

Zbrojenie korpusu JP P1, P2

Zbrojenie i szalowanie korpusu P2 JP

PZM-07H

Montaż zbrojenia płyty zespalającej

Wykonanie wykopu pod skrzydła, beton podkladowy oraz montaż prefabrykatów skrzydeł wlotu przepustu

Montaż zbrojenia płyty zespalającej

Wykonywanie izolacji na stykach pionowych prefabrykatów

MS-48

Roboty przygotowawcze

WS-49

Roboty przygotowawcze

WS-48

Wykonywanie palowania na P1

WS-46

Wykonanie platfofmy pod rusztowania ustroju niosącego

Zbrojenie , szalowanie ramy ustroju niosącego JL