POSTĘP ROBÓT
 

 

Październik 2021

 

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące Roboty:

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

 

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

S14 km 16+343 - 28+527

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu i ochrony środowiska

S14 16+700 - 17+360

Skarpowanie+profilowanie skarp i rowów

S14 20+800-22+000

Skarpowanie + profilowanie skarp i rowów

S14 km 22+900-28+527

Profilowanie skarp i rowów

DD 42

Skarpowanie + profilowanie skarp i rowów

S14 16+700 - 17+360

Humusowanie skarp nasypów

S14 19+100-20+800

Humusowanie skarp nasypów

S14 21+100 - 22+900

Humusowanie skarp nasypów

S14 km 22+900-24+220

Humusowanie skarp i rowów

S14 km 24+600-25+600

S14 km 25+900-28+000

S14 km 22+900-24+220

Humusowanie terenów płaskich

S14 km 23+900-24+220

Humusowanie pasa rozdziału

S14 km 26+900-27+500

S14 18+860-19+150

Roboty ziemne - wykopy

S14 km 22+900-28+527

Wykop rowów

Łącznik LT

Wykop rowów

Zbiornik ZR-27

Wykop

DK71 / Rondo LT-1

Roboty ziemne

Łącznik LT

Nasyp

Łącznik LT / DK71 odc2

warstwa GWN + stabilizacja

Łącznik LT / DK71 / Rondo LT-1

warstwa GWN

S14 km 25+100-27+000

WUP gr. 25 pasy technologiczne

S14 km 27+000-27+800 JP

S14 km 25+650-25+910

GWN stabilizowany

S14 19+100-20+800

Wzmocnienie podłoża

S14 19+100-20+800

Warstwa mrozoochronna

S14 18+950 - 19+150 J.L.

Warstwa mrozoochronna

DK71 odc1

Grunt związany spoiwem hydraulicznym gr. 22cm

DK71 (ul. Aleksandrowska odc1)

Warstwa ulepszonego podłoża 25cm

LL L02

Frezowanie istniejącej nawierzchni gr 4 cm

Pasy technologiczne

KŁSM gr 12 cm

S14 km 25+680-25+770 JPL

KŁSM gr 20 cm

S14 km 25+820-25+890 JPL

S14 18+950 - 19+150 J.P

Podbudowa bitumiczna AC22P

S14 km 25+050-25+700 JL

Podbudowa bitumiczna AC22P gr 18 cm

S14 km 25+900-26+300 JPL

LRL01

Podbudowa bitumiczna AC22P gr 16 cm

LRL02

LRL03

S14 18+950 - 19+150 J.P

Warstwa wiążąca AC16W

S14 km 25+050-25+700 JL

Warstwa wiążąca AC16W gr 8 cm

S14 km 25+900-26+300 JPL

LRL02, LRL03

S14 20+300 - 22+050 J.P i L.

Warstwa ścieralna SMA

S14 22+050 - 22+900 J.P

Warstwa ścieralna SMA

S14 km  22+900-25+600 JL

Warstwa ścieralna SMA11 gr 4 cm

S14 km  23+900-24+500 JP

S14 km 24+500-25+600 JP

S14 km 25+900-27+800 JPL

S14 km 23+500-25+600

Umocnienie poboczy

S14 km 25+900-28+000

Wypełnienie poboczy

S14 km 25+900-28+000

Wypełnienie poboczy

S14 km 19+000-19+540 JP

Wykonanie drenażu w rowie szczelnym

S14 km 19+080-19+250 JL

S14 w km 18+900-19+100

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

S14 km 25+080-25+500

S14 km 27+400 JL

Wykonanie drenażu pod rowem

R-S14-25.4b
R-S14-25.4a
P-DD54-0.1a
Z-DD54-0.5a
Z-DD45-0.4a

Montaż przepustu

R-S14-26.2a
Z-DG-0.6a
Z-DG-0.7a
Z-DG-0.7b

Montaż przepustów

DG10266E
0+600 - 0+780

Umocnienie przepustu

S14 km 22+900-23+100

Umocnienie przepustów

S14 km 24+020-24+150

Umocnienie skarpy ażurami

S14 km 24+190 - 24+230

S14 km 28+200-28+300

Ściek trójkatny

DG108270
0+120 - 0+270

DP1110E (ul.Maratońska)
0+080-0+160

Chodnik

DP1110E (ul.Maratońska)
0+080-0+160

Peron autobusowy

DP1110E
(ul.Maratońska)

Poprawki krawężników na pierścieniach rond

DP3307 (ul.Sanitariuszek)
0+000 - 0+086
0+000 - 0+060

Ścieżka pieszo rowerowa

S14 18+200 - 18+900 pobocze lewe i prawe

Montaż barier energochłonne

S14 19+200 - 20+800 pobocze lewe i prawe

Montaż barier energochłonne

S14 - pas rozdziału
km 22+900 - 23+244
km 23+244 - 24+230
km 26+356 - 27+000

Montaż barier energochłonne

S14 - JP pobocze
km 22+900 - 23+950
km 24+265 - 24+600
km 25+150 - 25+657

Montaż barier energochłonne

S14 - JL pobocze
km 22+900-24+000
km 24+251 - 34+364
km25+102 - 25+660

Montaż barier energochłonne

w. Retkinia LR01P
km 0+000-0+170 JPL

Montaż barier energochłonne

w. Retkinia LR04P
km 0+020-0+220 JPL 

Montaż barier energochłonne

Rondo Retkinia Zachód

Nasadzenia drzew i krzewów

enklawy: 127P-135P, 138P-140P, 142P-145P, 131L-134L, 98L-110L

ROBOTY MOSTOWE

WD-32

 Montaż deskowania traconego ustroju niosącego, montaż pomostów roboczych ustroju niosącego, zbrojenie ustroju niosącego JLP, szalowanie ustroju niosącego JL, zasypki inżynierskie za P1, P3JLP, beton podkładowy pod płyty przejściowe P1, P2JLP

WD-32.1

Roboty przy obiektowe:
- zasypki korpusów oraz stożków w osi 1 i 2
- izolacja cienka korpusów, skrzydeł oraz płyt przejściowych
- beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową w osi 1 i 2
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej w osi 1 i 2
Wyposażenie:
- montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach
- beton niekonstrukcyjny pod kapy chodnikowe na skrzydłach w osi 1 i 2
- zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach

PPR-33

Wyposażenie:
- montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach
- beton niekonstrukcyjny pod kapy chodnikowe na skrzydłach w osi 1 i 2
- zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach
- betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach

MS-34

Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej (podpory) - hydrofobizacja

WS-35

Odwodnienie:
- wykonanie drenażu płyty pomostu oraz ścieku przykrawężnikowego
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej (podpory) przed chlorkami
- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej (podpory) - hydrofobizacja
- przygotowanie powierzchni betonowej pod wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

WD-36

Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- przygotowanie powierzchni betonowej pod wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
- wykonanie hydrofobizacji ustroju nośnego

WD-37

Odwodnienie:
- montaż instalacji odprowadzającej wodę opadową (kolektory + rury spustowe)
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej (podpory) przed chlorkami
- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej (podpory i ustrój nośny) - hydrofobizacja
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA

MS-38

Odwodnienie:
- montaż instalacji odprowadzającej wodę opadową (kolektory + rury spustowe)
- wykonanie drenażu płyty pomostu oraz ścieku przykrawężnikowego
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej (podpory) przed chlorkami
- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej (podpory i ustrój nośny) - hydrofobizacja
- wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna z mieszanki SMA - jezdnia  lewa i prawa

WS-41

Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej (podpory) przed chlorkami
- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej (podpory i ustrój nośny) - hydrofobizacja
- wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna z mieszanki SMA -  jezdnia lewa i prawa
Odwodnienie:
- wykonanie drenażu płyty pomostu - jezdnia lewa i prawa
- montaż instalacji odprowadzającej wodę opadową (kolektory + rury spustowe)

MS-42

Odwodnienie:
- montaż instalacji odprowadzającej wodę opadową (kolektory + rury spustowe)
- wykonanie drenażu płyty pomostu
Wyposażenie:
- montaż barier ochronnych na ustroju nośnym i skrzydłach
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej (podpory) przed chlorkami
- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej (podpory i ustrój nośny) - hydrofobizacja
- wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna z mieszanki SMA - jezdnia lewa i prawa

WS-46

Montaż balustrad i barier na dojazdach, wykonywanie obruku wierzchołków stożków oraz pasa rozdziału, humusowanie stożków P2JLP, szalowanie podwaliny stożka oraz beton podwaliny stożka P1JP, profilacja stożka, montaż reperów obiektu oraz w gruncie, montaż balustrad w pasie rozdziału oraz przy schodach skarpowych, montaż umocnienia stożka P1JP, układanie darniny na stożkach P1, P2 JLP, montaż umocnienia stożka P1JP

WS-47

Montaż krawężnika na dojazdach w pasie rozdziału, obruk wierzchołków stożków P1, P2JLP, montaż reperów na obiekcie i w gruncie, montaż balustrad w pasie rozdziału oraz przy schodach skarpowych, humusowanie stożków, obruk reperów w gruncie, montaż balustrad przy schodach, humusowanie stożków , prace wykończeniowe

MS-48

Zbrojenie płyt przej. P1, beton płyt przej. P1, wykonanie izolacji jezdni prawej, montaż zbrojenia kap chodnikowych JL oraz montaż kotew ekranu, montaż desek gzymsowych kap chodnikowych na dojazdach P1, P2 JLP, montaż schodów skarpowych P2JLP, beton podkładowy kap chodnikowych JLP, montaż schodów skarpowych P1JLP, montaż krawęznika na dojazdach P1,P2JLP, wykonanie izolacji termozgrzewalnej na JLP,zbrojenie, szalowanie, beton kap chodnikowych na dojazdach P1, P2JLP, obruk schodów skarpowych P1, P2JLP, montaż punktu stałego w gruncie, montaz obruku wierzchołków stożków, montaż wieszaków na przyczółkach pod drabiny, montaż obruku wierzchołków stożków, formowanie stożków pod humusowanie

WS-49

Wykonywanie nawierzchni kap chodnikowych z żywicy, beton kap na dojazdach P2JLP, montaż krawężnika na dojazdach P1JLP, wykonanie uciąglenia JLP, formowanie stożków i humusowanie P2JLP, obruk wierzchołków stożków P1, P2JLP, zbrojenie, beton kap na dojeżdzie P1JLP, montaż obruku wierzchołków stożków P1, P2JLP, montaż repera stałego w gruncie

WD-50

Wykonywanie obruku stożków P1, wykonanie ATL, montaż płyt ażurowych na stozkach P1 i P3, montaż reperów na obiekcie, obruk wierzchołków stożków, montaż wpustów oraz korytek ściekowych ustroju niosącego, wykonanie odwodnienia ustroju niosacego, montaż barier i balustrad obiektu i stożków, montaż wieszaków na przyczółkach pod drabiny, obruk wierzchołków stożków, montaż barier

WS-44

Układanie darniny na stożkach JLP, montaż balustrad w pasie rozdziału oraz przy schodach skarpowych

KO-23L

Montaż reperów stałych oraz na obiekcie, montaż balustrad przy schodach skarpowych, obruk reperów w gruncie

KO-24L

Montaż reperów stałych oraz na obiekcie, montaż balustrad przy schodach skarpowych, obruk reperów w gruncie, humusowanie stożka, układanie darniny na stożkach

KO-24 2P

Montaż reperów stałych oraz na obiekcie, montaż balustrad przy schodach skarpowych

PZM-05H

Montaż balustrad

EKRANY AKUSTYCZNE

L22
km 25+716-25+766 L

Wykonanie pali

L22
km 25+716-25+766 L

Montaż słupów

L23
km 25+826-25+876 L

Wykonanie pali

L23
km 25+826-25+876 L

Montaż słupów

P25
km 25+707-25+757 P

Wykonanie pali

P25
km 25+707-25+757 P

Montaż słupów

P26
km 25+817-25+868 P

Wykonanie pali

P26
km 25+817-25+868 P

Montaż słupów

L06, P04, L03, P02B, L16A, P10A

Montaż słupów

P13
km 22+900-23+519 P

Montaż belki oczepowej,
montaż słupów

P10A P11A L16 L17 L12 L07 P04

Głowice ekranów/ montaż belek

L16 i P10

Głowice ekranów

P13
km 22+900-23+519 P

Montaż podwalin

P19
km 24+515-24+647 P

Montaż podwalin

P20
km 24+647-24+747 P

Montaż podwalin

L21B
km 24+945-25+061 L

Montaż podwalin

L21
km 24+495-24+669,8

Montaż podwalin

P23
km 25+024-25+067

Montaż podwalin

P24
km 25+066-25+145 P

Montaż podwalin

L12,P07, P06, L11

Montaż paneli

ROBOTY BRANŻOWE

ODWODNIENIE

S14

Regulacja, piaskowniki, wyloty

22+400

Kanał D-16

19+000

Kanał D-66

węzeł Teofilów

Wpusty do rowu

17+000

Kanał D-82

22+400

Kanał D-14

16+000

Kanał D-63

16+000

Wpusty do rowu przy WD32

16+000

Wpusty do kanału D-63

25+060

Wpusty do kanału D-28

26+800

Kanał D-36

węzeł Teofilów

Budowa zbiornika ZR-27

22+500

Budowa zbiornika ZR-33

OŚWIETLENIE/ ZASILANIE KSZR I PRZEPOMPOWNI/ KOLIZJE

Węzeł Konstantynów

Budowa zasilania SZR

Węzeł Retkinia

Budowa zasilania SZR

Węzeł Retkinia

Budowa oświetlenia drogowego

Węzeł Konstantynów

Budowa oświetlenia drogowego

węzeł Lublinek

Budowa oświetlenia drogowego

TELETECHNIKA

km 26+800

Budowa kanału technologicznego

km 19+880

Budowa kanału technologicznego

km 20+320 - 20+410

Budowa kanału technologicznego

km 19+120

Budowa kolizji T-20 (przewiert)

Węzeł Teofilów: rondo LT-1

Budowa kanału technologicznego

km 16+900 - 17+300

Budowa kanału technologicznego (przewierty sterowane)

DRENAŻ

25+800

Wykonanie umocnienia rzeki Ner

20+800

Wykonanie umocnienia rowu RBN-9

20+300

Wykonanie umocnienia rowu RBN-8

24+820

Wykonanie umocnienia rowu RBN-11

26+800

Wykonanie umocnienia rowu RBN-12