POSTĘP ROBÓT
 

 

Sierpień 2020

 

 Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

16+343 - 22+900

Roboty ziemne

20+200 - 20+500
21+380 - 21+680

Podbudowa KŁSM

20+100 - 20+400
21+400 - 21+600

Roboty brukarskie

P04 70-319;
L12, P07 - 1-29

Pale fundamentowe ekranów akustycznych

16+343-22+700

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu i ochrony środowiska

17+300 - 18+900

Roboty bitumiczne

DG108270E

Nasyp z wykopu

S14 km 25+420-25+500

S14 km 25+900-26+150 str. L

S14 km 26+820-26+950

S14 km 23+900-24+200

Nasyp z dowozu

S14 km 25+075-25+420

Łącznice LR02, LR03

DG108266E

Roboty ziemne

S14 27+000-27+600

Wykop

ZR-37

26+400-26+700 str. P

GWN

LR L01P i LR L04P

GWN stabilizacja

LL L01P i LL L04P

Ulepszone podłoże - grunt stabilizowany gr. 25 cm

S14 km 26+400 - 26+700 str. L

Ulepszone podłoże - grunt stabilizowany gr. 25 cm

S14 km 26+280-26+400

Warstwa ulepszonego podłoża

TG 26+280-26+400

Warstwa mrozoochronna - I warstwa

S14 km 26+400 - 26+710 str. L

Warstwa mrozoochronna gr. 20 cm

S14 km 27+820 - 27+960

LL L01P i LL L04P

Łącznice LR01, LR04

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3

ul. Maratońska

Frezowanie nawierzchni starej drogi po wprowadzeniu bypassa

P-DG-0.01

Montaż przepustu

Z-LL1-0.1a

R-S14-27.7a

P-S14-16.6

Wykonywanie przepustu

P-S14-17.4

P-S14-21.7

P-S14-22.5

P-LL4-0.68

P-LT4-0.15

P-LT2-0.1

S14 22+900-23+900 str. P

Montaż ogrodzeń zabezpieczających drzewa

ROBOTY BRANŻOWE

WODA

W44

Montaż odcinka

KANALIZACJA

KD12

Montaż odcinka

KS02

Montaż odcinka

GAZ W/C

G24

Gazociągu DN500 - spoiny montażowe, izolacja spoin, układka w wykopie z zasypaniem

G24A

Gazociągu DN500 - spoiny montażowe, izolacja spoin, układka w wykopie z zasypaniem

KOLIZJE SN I EN

ES41

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej

OŚWIETLENIE/ ZASILANIE KSZR I PRZEPOMPOWNI

Węzęł Konstantynów

Wykonanie oświetlenia

Węzeł Teofilów

Wykonanie oświetlenia

Węzęł Teofilów

Wykonanie zasilania KSZR i przepompowni

KOLIZJE TELEKOMUNIKACYJNE

20+300 - 20+700

Budowa kanału technologicznego

Węzeł Teofilów

Budowa kanału technologicznego

ODWODNIENIE

26+200

Kanał D-34

19+900

Kanał D-6

21+700

Kanał D-10

22+200

ZBP -9

24+300

Kanał D-54

19+900

Kanał D-45 + wpusty

ZR36A

Budowa zbiornika ZR36A

22+200

ZBP - 8

26+800

 Kanał D-36

27+800

Kanał D-37

16+860

WH-27A - H-27A.1

22+260

D -11.5 - ZBP8 - WK-11

22+260

WK-12 - ZBP9 - D-12.5

27+800

Wp854

24+600

Kanał D-24

ZR37

Budowa zbiornika ZR37

24+600

Kanał D-24 i D-23 + wpusty

20+600

Kanał D-8

ul. Maratońska

Wpusty

ul. Maratońska

Kanał D-53

24+300

Kanał D-52

21+620

Studnia H 32B.7

16+900

Kanał D2 (D2.1-WK-2)

DRENAŻ

ZB 18.1

Wykonanie zbieracza ZB. 18.1 ze studniami

ZB 20

Wykonanie zbieracza ZB. 20 ze studniami

ZB  21

Wykonanie zbieracza ZB. 21

ROBOTY MOSTOWE

WS-44

Wykonanie kolumn DSM P1 i P2

WS-44

Wykonanie wykopu oraz betonu podkladowego fund. P1 i P2 JL i JP

WS-46

Roboty przygotowawcze

WS-46

Wykonanie kolumn DSM P1, P2 JL i JP

Strefa Przej. WS-46

Wzmocnienie podłoża kolumny DSM

WS-46

Beton podkładowy fund. P2 JL i JP

WS-46

Zbrojenie fund. P2  JP i JL

WS-46

Szalowanie fund. P2 JL i JP

WS-46

Szalowanie fund. P1 JP oraz beton fund. P1JP i P2JP

WS-47

Beton podkładowy P1 JL iJP

WS-47

Zbrojenie fund. P2 JP

WS-47

Beton fund. P2 JP

WS-47

Wykonanie zbrojenia fund. P2 JL oraz beton fund.

WS-47

Roboty przygotowawze pod montaż UN JL

WS-47

Szalowanie ramy ustroju JL

WD-50

Beton słupów P2

WD-51

Zbrojenie korpusu przyczółków P1 JL i P3 JL

WD-51

Beton  przyczółka  P1,P3 JL i JP

WD-51

Zbrojenie słupów P2 JP

WD-51

Beton słupów P2 JP

WD-51

Roboty  przygotowawcze pod NU Jl i JP

WD-51

Zbrojenie skrzydełek przyczółka P1 JL

WD-51

Zbrojenie szalowanie słupów P2 JL

WD-51

Beton słupów P2 JL

WD-51

Zbrojenie skrzydeł P1 i P3 JL

WD-51

Wykonywanie platformy pod ustrój JL

PZ-9

Wykonanie kolumn DSM

PZ-9

Beton podkładowy PZ

KO24-2P

Roboty przygotowawcze

KO24-2P

Wykonanie betonu podkladowego pod panele

KO24-2P

Wykonanie fundamentu i rozpoczęcie montażu paneli

KO-L24

Wykonanie fundamentu i rozpoczęcie montażu paneli

KO-L24

Montaż paneli oraz zasypka i zagęszczanie

KO-L23

Roboty przygotowawcze

KO-L23

Wykonanie wzmocnienia podłoża kolumy DSM

KO-L23

Wykonanie ścięcia kolumn DSM oraz wykonywanie warstwy transmisyjnej

P-27.9

Roboty rozbiórkowe istniejących skrzydeł

P-27.9

Wykonanie wykopu pod chudy beton oraz beton podkładowy

P-27.9

Wyknanie wykopu pod płyty przejściowe na JL przepustu istniejącego

PZM-06E

Roboty przygotowawcze

PZM-06E

Beton podkładowy PZM-06E

PZM-06E

Montaż prefabrykatów przepustów oraz skrzydeł

PZM-06E

Doszczelnianie styków prefabrykatów, zbrojenie szalowanie płyty zespalającej

PZM-06E

Beton płyty zespalającej

PZM-06E

Wykonanie zasypek przepustu pod płyty przejściowe JL i JP

PZM-07H

Wykonanie wykopu oraz chudego betonu

PZM-07H

Montaż prefabrykatów przepustu oraz skrzydeł JP

MS-34

wykonywanie fundamentów P1 JP, P2 JP i P2 JL

WS-35

wykonywanie fundamentów P1 JL i P2 JL

WD-37

wykonywanie wykopów P1, P2 i P3

WD-37

wykonywanie wymiany P2

WD-37

wykonywanie fundamentu P1 i P2

WD-37

wykonywanie słupów P2

MS-38

wykonywanie pali CFA oraz wzmocnienie podłoża kolumnami DSM

MS-38

wykonywanie wykopów P1 i P4

WS-41

wykonywanie fundamentu P2 JP

WS-41

wykonywanie korpusu P1 JL i P2 JL

PZM-01E

wykonywanie przepustu

PZM-02E

wykonywanie przepustu

PZM-03HE

wykonywanie przepustu

PZM-03.1E

wykonywanie przepustu

PZM-04E

wykonywanie przepustu