POSTĘP ROBÓT
 

 

Sierpień 2021

 

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące Roboty:

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

 

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

S14 16+343-22+900

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu i ochrony środowiska

S14 16+800-17+200 JL i JP

Układanie podbudowy AC22P

S14 16+800-17+200 JL i JP

Układanie warstwy wiążącej AC16W

S14 16+343-16+400 JL i JP

Profilowanie/zagęszczanie podbudowy z KŁSM

S14 22+040-22+320

Profilowanie/zagęszczanie podbudowy z KŁSM

S14 16+343-16+400 JL i JP

Układanie podbudowy AC22P

S14 16+343-16+450

Roboty brukarskie

DP02, ul. Zgierska

Roboty brukarskie

S14 22+345-22+370

Nasyp

S14 22+430-22+445

Nasyp

S14 22+340-22+400
S14 22+440-22+460
S14 17+250-17+300

Nasyp

Zbiornik ZR-33

Wykop

DD 37 0+000 - 1+401

Wartstwa wiążąca AC16W KR-2

DP02-1 0+000-0+151,
 DP02 0+060-0+180,
0+260-0+398

Układanie podbudowy AC22P

DP02-1 0+000-0+151,
DP02 0+060-0+180,
0+260-0+398

Układanie warstwy wiążącej AC16W

 DP02 0+060-0+180,
0+260-0+398

Układanie warstwy ścieralnej AC11S

S14 22+040-22+150

GWN

S14 22+040-22+320

GWN

S14 17+250-17+300

Stabilizacja GWN

S14 22+500-22+900

Humusowanie

S14 18+500-19+000

Humusowanie

S14 20+900-22+000

Pobocza

DP03 0+200-0+300

Stabilizacja

DD40 0+500-0+700

Stabilizacja

S14 20+700-21+800

Rowy-wykop oraz profilowanie

S14 19+100-20+800

Skarpowanie + profilowanie skarp i rowów

DP03 0+200-0+300

Rowy

DD40 0+500-1+100

Rowy

S14 18+500-19+000 str. L

Profilowanie skarpy

S14 20+600-20+800
S14 21+830-21+100
S14 21+980-22+020

Pas rozdziału

S14 18+100-18+800 str. L

Stabilizacja pasa technologicznego

S14 18+100-18+800 str. L

Nawierzchnia z kruszywa

S14 km 22+900-28+527

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu (utrzymanie dróg) i ochrony środowiska

S14 km 22+900-28+527

Roboty mające na celu ochronę środowiska

S14
km 20+600-21+100
km 22+900-23+240
km 23+365-23+600
km 24+300-24+827
km 26+360-26+900
km 26+900-27+070

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

S14
km 22+900-23+500 JP

Humusowanie skarp i rowów

S14
km 22+900-23+500 str P
km 24+800-25+050 str L+P
km 25+080-25+800 str L+P
km 26+900-27+800 str P

KŁSM gr 20 cm

S14
km 22+900-23+500 str L+P
km 23+500-24+230 str L
km 24+800-25+050 str L+P
km 27+800-26+900 str P

AC22P gr 18 cm

S14
km 22+900-24+230 str L
km 22+900-23+500 str P

AC16W gr 8 cm

S14
km 22+900-23+500

Obróbka studzienek

S14
km 24-240-24+290
km 25+910-26+200

Nasyp z wykopu

S14
km 24+240-24+290
km 25+400-25+600
km 25+600-25+740
DG 108270E

GWN stabilizowany

S14
km 24+800-25+000

Ściek trójkątny

S14
km 25+300-27+760 JL
km 26+900-27+600 JP

Ściek przykrawędziowy trójkątny

S14
km 25+800-27+000 JP - rów
km 27+000-27+200 JL - rów

Wykop

S14
km 25+355-25+800

Humusowanie pasa rozdziału

S14
km 26+160-26+260 JL
km 26+900-27+600 JP

Warstwa mrozoochronna  gr. 20

S14
km 26+160-26+260 JL
km 26+900-27+600 JP

WUP gr. 25

S14
km 26+900-27+600 JP

Grunt stabilizowany spoiwami gr. 15 cm

S14
km 26+900-27+600 JP

Grunt związany spoiwem hydraulicznym  gr. 15

S14
km 27+000 - 27+400

Ściek trójkątny + obróbka studzienek

S14
km 27+820-28+400 str P
km 25+300-25+700

SMA gr 4 cm

DP07 ul. Sanitariuszek
km 0+000-0+0+86
km 0+000-0+0+56

SMA gr 4 cm

Rondo Sanitariuszek

SMA gr 4 cm

Rondo Santariuszek - chodnik, ściezka rowerowa

Roboty ziemne

DP1110E ul. Maratońska
km 0+500-0+630

Wykonanie drenażu w poboczu

DP1110E ul. Maratońska
 km 0+520-0+600

ścieżka pieszorowerowa (obrzeże + stabilizacja gr.15 cm + KŁSM 15 cm)

DP1110E ul. Maratońska

Humusowanie skarp i rowów

DG108266E

WUP gr. 15

DD45

KŁSM gr 20 cm

Węzeł Lublinek

Ściek skarpowy

Węzeł Teofilów

Wykop rowów

LRL 02L + LRL 03L

Ściek skarpowy

Łącznik LT

Nasyp

Łącznik LT km
0+070 - 0+300
0+730 - 0+800

WUP gr. 25

Łącznik LT km
0+070 - 0+300
0+730 - 0+800

Grunt związany spoiwem hydraulicznym gr. 22cm

Łącznica
LR L01P km 0+050-0+070

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

Łącznica
LL L01 km 0+000-0+540
LL L04 km 0+000-0+801
LL L03 km 0+112-0+200

SMA gr 4 cm

P-DG-0.3a
P-DG-0.3b
P-DD31-0.6
P-DK71-0.1
Z-DD31-0.9b
Z-DD31-0.9a
Z-DD31-0.8a
Z-DD45-0.1a
Z-DD45-0.2a
Z-DD45-0.2b

Montaż przepustów

Z-DD45-0.2c
Z-DD53-0.3a
P-S14-23.1a
R-S14-23.1a
P-S14-23.2b
R-S14-23.2a
R-S14-23.3a

Montaż przepustów

ROBOTY MOSTOWE

KO-23L

Formowanie stożków nasypowych, montaż schodów skarpowych przy obiekcie, montaż obrzeży, obruk, umocnienie stożków nasypowych, wykonanie żywicy na nadbudowie muru oporowego, obruk

WS-47

 Montaż słupów ekranu na kapie chodnikowej JP, zasypka w pasie rozdziału P2, pożądki wokół obiektu, montaż schodów skarpowych, betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, montaż krawężnika na dojazdach, zbrojenie kap na dojazdach do obiektu, montaż deski gzymsowej na skrzydłach

WS-46

Montaż obrzeży na schodach, betonowanie płyt przejściowych P2, wykonanie izolacji cienkiej na płytach przejściowych P2, wykonanie zasypki na płytach przejściowych, montaż schodów skarpowych oraz obrzeży, obruk, beton kap chodnikowych na skrzydłach

MS-48

 Szalowanie ustroju niosącego oraz poprzecznic, betonowanie ustroju nośnego JL, montaż deski gzymsowej na ustroju nośnym JP, zbrojenie płyt przejściowych JL, zbrojenie płyt przejściowych JP, demontaż tymczasowego podparcia konstrukcji stalowej JL

WS-49

Izolacja cienka płyt przejściowych P1, P2JLP

WS-44

 Wykonywanie żywicy na kapach chodnikowych, roboty porządkowe, umocnienie wylotów drenażu na stożkach, formowanie stożków nasypowych, montaż schodów skarpowych, obrzeży oraz obruk, montaż balustrad i barier drogowych

WD-32

Montaż łożysk, szalowanie poprzecznic P1 i P3, zbrojenie i betonowanie poprzecznicy P3, szalowanie poprzecznicy P1,  betonowanie poprzecznicy P1, zasypka inżynierska za przyczółkami wraz z stożkami nasypowymi, przygotowanie poprzecznic pod montaż belek prefabrykowanych ustroju niosącego

WD-51

 Humusowanie stożków P1,P3 przygotowanie obiektu do użytkowania, montaż reperów na UN

WD-50

Betonowanie nisz dylatacyjnych, kap chodnikowych oraz płyt przejściowych P1 i P3, zasypka na płytach przejściowych, formowanie stożków nasypowych, montaż schodów skarpowych oraz obrzeży, obruk, beton kap chodnikowych na skrzydłach

WD-32.1

Podpory:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł w osi 1 i 2
Roboty przy obiektowe:
- izolacja cienka korpusu oraz skrzydeł w osi 1

PPR-33

Roboty przy obiektowe:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej w osi 1 i 2,
- izolacja cienka płyty przejściowej w osi 1 i 2

MS-34

Roboty przy obiektowe:
- wykonanie schodów skarpowych w osi 1 i 2,
- wykonanie umocnienia stożków płytami ażurowymi w osi 1 i 2
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach pod układanie izolacjonawierzchni z żywicy

WS-35

Wyposażenie:
- beton niekonstrukcyjny pod kapy chodnikowe na skrzydłach w osi 1 i 2

WD-36

Wyposażenie:
- zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach (od strony P1.2 i P3.1),
- zbrojenie i betonowanie gzymsów na skrzydłach (od strony P1.1 i P3.2),
- montaż kotew oraz barier na obiekcie (kapa prawa)
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie warstwy wiążącej z asftaltu lanego na ustroju nośnym,
- wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna z mieszanki SMA,
- wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego,
- przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach pod układanie izolacjonawierzchni z żywicy,
- wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach chodnikowych oraz skrzydłach
Odwodnienie:
- układanie ścieku przykrawężnikowego,
- wykonanie drenażu płyty pomostu,
- montaż instalacji odprowadzającej wodę opadową (kolektory + rury spustowe)
Próbne obciążenie obiektu:
- Wykonanie próbnego obciążenia obiektu

WD-37

Odwodnienie:
- układanie ścieku przykrawężnikowego
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach pod układanie izolacjonawierzchni z żywicy

MS-38

Wyposażenie:
- montaż słupów ekranów akustycznych na ustroju nośnym oraz skrzydłach w osi 1 i 4 (P05A, L10A)
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach pod układanie izolacjonawierzchni z żywicy

WS-41

Roboty przy obiektowe:
- wykonanie schodów skarpowych w osi 1,
- wykonanie umocnienia stożków płytami ażurowymi w osi 1
Wyposażenie:
- beton niekonstrukcyjny pod kapy chodnikowe na skrzydłach w osi 2,
- zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowej na skrzydle w osi 2,
- montaż słupów ekranów akustycznych na ustroju nośnym oraz skrzydłach w osi 1 i 2 (P08, L14)

MS-42

Roboty przy obiektowe:
- zasypki korpusu i stożków w osi 1 i 3,
- beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe w osi 1 i 3,
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej w osi 1 i 3
- izolacja cienka płyty przejściowej w osi 3
Wyposażenie:
- montaż krawężników na ustroju nośnym,
- montaż kotew talerzowych,
- zbrojenie kap chodnikowych na usroju nośnym

EKRANY AKUSTYCZNE

P17 km 24+046 - 24+205 P

Montaż słupów

P23 km 25+022 - 25+067

Montaż słupów

L24 km 27 +507 - 27+631 L

Montaż słupów

P27 km 28+200 - 28+300 P

Wykonanie pali fundamentowych

P27 km 28+200 - 28+300 P

Montaż słupów

ROBOTY BRANŻOWE

WODOCIĄGI

Rondo Retkinia Sanitariuszek

Przebudowa kolizji W40A

16+000

Przebudowa kolizji W28

ODWODNIENIE

16+600

Kanał D-39

22+700

Kanał H-33

Rondo Retkinia Sanitariuszek

Kanał D-55

19+000

Kanał D-66

20+700

Kanał H-32b

22+060

Kanał D-11

24+040

Kanał D-22

24+040

Kanał D-53

27+200 - 27+400

Wpusty 27+200 - 27+400

22+800 - 23+000

Regulacja wpustów 22+800 - 23+000

17+200

Kanał D-4

22+600

Kanał D-17

26+000

Wpusty do kanału D-34

17+200

Kanał D-3

26+000

Kanał D-34

22+500

Budowa zbiornika ZR-33

24+300

Budowa zbiornika ZR-36

Węzeł Teofilów

Wykonanie odwodnienia w zbiorniku ZR-27

TELETECHNIKA

ul. Maratońska

Budowa kanału technologicznego

DRENAŻ

25+800

Wykonanie umocnienia rzeki Ner

20+100

Wykonanie umocnienia rowu RBN-8

20+800

Wykonanie umocnienia rzeki Jasieniec

22+400

Wykonanie umocnienia rzeki Łódka

22+550

Wykonanie umocnienia rowu R-N17

OŚWIETLENIE

Węzeł Konstantynów

Budowa zasilania urządzeń SZR

Węzeł Retkinia

Budowa oświetlenia drogowego

Węzeł Teofilów

Budowa zasilania urządzeń SZR

Węzeł Lublinek

Budowa oświetlenia drogowego

Węzeł Teofilów

Budowa oświetlenia drogowego

Węzeł Lublinek

Budowa zasilania urządzeń SZR