POSTĘP ROBÓT
 

 

Styczeń 2020

 

 Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy


Roboty drogowe
- Geodezja – bieżące tyczenia i pomiary
- Roboty ziemne
- Wykonanie drogi technologicznej
- Wykonanie chodnika

Roboty branżowe
- Przebudowa kolizji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych (WC), elektroenergetycznych i teletechnicznych, zabezpieczenie kolektora sanitarnego i deszczowego