POSTĘP ROBÓT
 

 

Styczeń 2022 

 

 

 

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące Roboty:

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

 

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

S14 km 16+343 - 28+527

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu (utrzymanie dróg) i ochrony środowiska

S14 km 16+343 - 28+527

Prace zabezpieczające budowę na sezon zimowy

DD40 0+900 - 1+1177

Wykopy ( rów drogwy )

LT 02L 0+060 -0+361

Uzupełnnianie pobczy

LT 03L 0+000 -0+252,7

Uzupełnnianie pobczy

TG 20+240 - 20+700

Uzupełnnianie pobczy

TG 16+343 - 22+900

Montaż ekranów

TG 16+343 - 22+900

Montaz schodów skarpowych

Łącznik TL 0+700 - 1+400

Roboty brukarskie - ustawianie krawężników

w. Teofilów
w. Lublinek

Montaż tablic unijnych

w. Teofilów

Rozbiórka ogrodzenia

ROBOTY MOSTOWE

WD-32

Przygotowanie powierzchni nisz dylatacyjnych do montażu dylatacji P1, P3 JLP, montaż dylatacji P1,P3JLP, szalowanie, dozbrajanie dylatacji P1, P3JLP

WS-46

Roboty wstrzymane

WS-47

Roboty wstrzymane

MS-48

Montaż balustrad w pasie rozdziału, montaż balustrad schodów skarpowych P1, P2, roboty wykończeniowe

WS-49

Montaż  balustrad schodów skarpowych P1,P2

WD-50

Roboty wstrzymane

Oświetlenie/ Zasilanie Przepompowni i KSZR

węzeł Lublinek

Budowa oświetlenia drogowego

węzeł Lublinek

Budowa zasilania SZR

Drenaż

17+000

Wykonanie umocnienia na cieku Lubczyna