POSTĘP ROBÓT
 

 

Wrzesień 2019

 

 Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

 W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące Roboty:
Roboty drogowe
- Roboty ziemne
- Rozbiórki obiektów kubaturowych z uporządkowaniem terenu
- Wprowadzenie czasowych organizacji ruchu
- Wykonanie odcinków próbnych GWN i warstwy mrozoochronnej
- Geodezja – bieżące tyczenia i pomiary
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
- Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych
- Budowa drogi serwisowej
- Budowa wyjazdów z budowy

Roboty branżowe
- Przebudowa kolizji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych (WC), elektroenergetycznych i teletechnicznych