POSTĘP ROBÓT
 

 

Wrzesień 2020

 

 Rzeczowy postęp prac i robót – Na podstawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

S14 km 23+880-24+200

Nasyp z dowozu

S14 km 25+080-25+420

S14 km 25+420-25+600

Nasyp z wykopu

S14 km 26+820-25+950

Km 26+950-27+600

Wykop

DG108266

GWN

S14 km 26+400-26+700 str. P

S14 km 24+600 - 24+620

Warstwa GWN ze stabilizacją

S14 km 24+630 - 24+785 str.L

S14 km 26+445 - 26+530 str.P

S14 km 24+690 - 24+740 str.P

S14 km 24+300 - 24+600

Podbudowa z KŁSM

DG108266E km 0+000 - 0+222

Wzmocnienie podłoża

S14 km 27+777 - 27+830

S14 km 27+830 - 27+865

warstwa ulepszonego podłoża

S14 km 24+630 - 24+690

S14 km 26+300-26+710 SL

Grunt związany spoiwem hydraulicznym gr 15cm

S14 km 26+295 - 26+420 str. L

warstwa mrozoochronna

S14 km 27+777 - 27+865

warstwa mrozoochronna (I warstwa)

DG108270

Roboty ziemne

S14 km 24+300 - 24+600 SL

Podbudowa zasadnicza AC22P

S14 km 24+300 - 24+600 SL

Wartswa wiążąca AC16W

Łącznica LR L01P, LR L04P

Zasypka poboczy

Przepust P-LR1-0.07

Obrukowanie przepustu drogowego

ul. Maratońska

km 0+050 - 0+320

Obrzeże na ścieżce pieszo-rowerowej

ul. Maratońska

km 0+050 - 0+320

Podbudowa (stabilizacja) na ścieżce pieszo-rowerowej

DP 1110E
km 0+300- 0+350
km 0+760 - 0+815

Ścieżka pieszo-rowerowa (obrzeże betonowe + podbudowy)

S14 km 24+250 - 24+600

Ściek trójkątny

Łącznice LR L01P i LR L04P

Ściek przykrawędziowy

DD49

km16+343 - 22+900

Roboty ziemne

20+200 - 20+500 JL
21+000 - 21+700 JP + JL

Podbudowa KŁSM

Węzeł Konstantynów Łódzki
Rondo KL3

Roboty brukarskie

L03 do L09, L11, P02, P06, P07

Pale fundamentowe ekranów akustycznych

 

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu i ochrony środowiska

19+120 - 20+550 JP + JL

Roboty bitumiczne

ROBOTY BRANŻOWE

WODA

W32

Montaż odcinka

W44

Montaż odcinka

KANALIZACJA

KS09B

Montaż odcinka

GAZ W/C

G24

Zakończenie prac na kolizji gazociągu wysokiego ciśnienia

G24A

Zakończenie prac na kolizji gazociągu wysokiego ciśnienia

G19

Przebudowa kolizji gazociągu wysokiego ciśnienia

GAZ S/C

G16

Przebudowa kolizji gazociągu średniego ciśnienia

OŚWIETLENIE/ ZASILANIE KSZR I PRZEPOMPOWNI

Węzeł Konstantynów

Wykonanie zasilania KSZR i przepompowni

Węzeł Konstantynów

Wykonanie oświetlenia

Węzeł Lublinek

Wykonanie zasilania KSZR i przepompowni

Węzeł Lublinek

Wykonanie oświetlenia

Węzeł Retkinia

Wykonanie oświetlenia

KOLIZJE TELEKOMUNIKACYJNE

Węzeł Teofilów

Budowa kanału technologicznego

Km 20+050 ÷ 20+300

Budowa kanału technologicznego

Kolizja T20

Przebudowa sieci POLKOMTEL

Km 19+300

Budowa kanału technologicznego

ODWODNIENIE

Km 16+500

Kanał D1 (D1.2-WK1)

Km 19+440

Wp p1024

Km 24+300

Kanał D-52

Km 24+300

Kanał D-53

Km 24+300

ul. Maratońska wpusty

Km 21+620

Kanał H-32B

Km 22+300

Kanał  D-12 (D12.5-12.6)

Km 24+300

Kanał D-70 + wpusty

Km 22+500

Kanał D-17

Km 22+500

Kanał D-18

Km 25+400

Kanał D-64

Km 24+500

Kanał D-22 - regulacja krat

Km 22+600

Kanał D-19

Km 22+800

Wpusty do rowu

Km 16+900

Pompownia P27A

Km 16+900

Pompownia P25 + H25

Km 24+300

Kanał D-71 + wpusty

Km 16+900

Kanał D-1

Km 16+500

Budowa zbiornika ZR25

Km 27+800

Zakończenie prac na zbiorniku ZR37

DRENAŻ

ZB 18.3

Wykonanie zbieracza ZB 18.3

ZB 17.2

Wykonanie zbieracza ZB 17.2

ROBOTY MOSTOWE

MS-34

- izolacja cienka i zasypki fundamentów
- deskowanie i zbrojenie ramy jezdnia prawa

WS-35

- izolacja cienka i zasypki fundamentów
- deskowanie i zbrojenie ramy jezdnia prawa

WD-37

- zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu P3
- izolacja cienka i zasypki fundamentów

MS-38

- próbne obciążenie pali CFA
- wykopy i beton niekonstrukcyjny pod fundamenty
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu P1, P2, P3 i P4
- izolacja cienka i zasypki fundamentów

WS-41

- deskowanie, zbrojenie i betonowanie korpusu P1 JP i P2 JP
- deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych P1 i P2

MS-42

wykonywanie pali CFA

KO-23L

Wykonywanie warstwy transmisyjnej

Wykonanie betonu fundamentu muru oporowego , montaż paneli oraz zasypka i zagęszczenie

KO-24L

Montaż paneli

Wykonywanie zasypek i zagęszczenia muru oporowego

 Beton podkładowy kapy  muru oporowego

KO24-2P

Montaż paneli oraz zasypka i zagęszczanie

P-27.9

Wykonanie zakotwienia zbrojenia w  korpusie przepustu, szalowanie podparć pod płyty przejściowe oraz beton podparć

Zbrojenie fundamentu przepustu

Beton podkładowy pod płyty przejściowe JL ,oraz zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych JL

Beton płyt przejściowych JL

Zbrojenie rygla płyty dennej  

Beton rygla płyty dennej ,oraz zbrojenie części przelotowej przepustu i szalowanie.

PZM-06E

Wykonanie zbrojenia płyty zespalającej oraz zabetonowanie

Beton podkładowy płyt przejściowych JL i JP

Zbrojenie, szalowanie oraz zabetonowanie płyt przejściowych JL i JP

Wykonanie izolacji termozgrzewalnej oraz cienkiej

Beton ochronny izolacji płyty zespalającej

PZM-07H

Montaż zbrojenia płyty zespalającej

WS-46

Wykonanie betonowania fundamentu P2 JL

Zbrojenie ,szalowanie oraz zabetonowanie fundamentu P1JL

Wykonywanie izolacji cienkiej na fundamentach P1, P2 JL JP

Wykonywanie zasypek fundamentów P1, P2 JL, JP

WS-47

Szalowanie ramy ustroju niosącego JL oraz zbrojenie

WS-44

Zbrojenie fundamentu P1JL i P2 JP

Szalowanie fundamentów P1 JL oraz betonownie fundamentów P1, JL

Zbrojenie fundamentu P1JP , P2 JL

Beton fundamentu P1JP

WD-51

Szalowanie skrzydeł korpusu P1, P3 JL

Montaż łożysk P1 , P3 oraz wykonanie podlewek pod łożyska

Wykonywanie platformy pod ustrój nośny P1-P2-P3

Montaż rusztowań oraz szalowanie ustroju niosącego

Beton skrzydła P3 JL i P1JL

Zbrojenie ustroju niosącego

PZ-8

Wykonanie dwuspadu z piasku stabilizowanego cementem

Montaż izolacji dwuspadu stabilizowanego cementem

PZ-9

Wykonanie dwuspadu z piasku stabilizowanego cementem

Wykonanie izolacji dwuspadu stabilizowanego cementem