POSTĘP ROBÓT
 

 

Wrzesień 2021

 

 

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące Roboty:

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

 

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

S14 16+343-22+900

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu i ochrony środowiska

S14 17+250-17+300

Roboty brukarskie

DP03 0+200-0+300

Roboty brukarskie

DD40 0+620-0+750

Roboty brukarskie

S14 22+040-22+400 JL i JP

Roboty brukarskie

S14 22+340-22+400

Nasyp

DD40 0+500-1+170

Podbudowa bitumiczna AC22P

DD40 0+500-1+170

Warstwa wiążąca AC16W

DP03 0+000-0+420

Warstwa wiążąca AC16W

DD42 0+000 -1+100

Podbudowa bitumiczna AC22P

DD42 0+000 -1+100

Warstwa wiążąca AC16W

S14 22+040-22+400 JL i JP

Podbudowa bitumiczna AC22P

S14 22+400-22+460 JL i JP

Podbudowa bitumiczna AC22P

S14 22+040-22+400 JL i JP

Warstwa wiążąca AC16W

S14 22+400-22+460 JL i JP

Warstwa wiążąca AC16W

S14 22+420-22+460

Stabilizacja GWN

S14 19+100-20+800

Humusowanie skarp nasypów

S14 19+100-20+800

Skarpowanie+profilowanie skarp i rowów

Ul. Zgierska

Bariery energochłonne

TG 17+400 - 18+200 j. P+L

Bariery energochłonne

TG 17+400 - 18+200 pas rozdziału

Bariery energochłonne

DD40 0+500-1+170

Profilowanie KŁSM

DP03 0+000-0+420

Profilowanie KŁSM

S14 17+250-17+300

Podbudowa z KŁSM

S14 22+040-22+400 JL i JP

Podbudowa z KŁSM

S14 22+400-22+460 JL i JP

Podbudowa z KŁSM

DP03 0+200-0+300

Podbudowa z KŁSM

S14 km 22+900-28+527

Roboty mające na celu ochronę środowiska

S14 km 24+240-24+300 L+P

AC22P gr 18 cm

S14 km 24+800-25+050 L+P

S14 km 25+050-25+700 P+L

S14 km 26+700 - 27+800 P

S14 km 24+240-24+300 L+P

AC16W gr 8 cm

S14 km 24+300-24+800 P

S14 km 24+800-25+050 L+P

S14 km 25+050-25+700 P+L

S14 km 26+700-27+800 P

S14 km 24+240-24+300 L+P

AC16W gr 18 cm

S14 km 24+240-24+300 L+P

KŁSM gr 20 cm

S14 km 25+900-26+260 P+L

LR L02, LR L03

LR L01, LR L04

AC22P gr 16 cm

S14 km 16+300 - 17+400

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

S14 km 23+600 - 23+860

S14 km 23+900 - 24+200

S14 km 27+070 - 27+270

DG108266E km 0+230 -0+322

Wykonanie drenażu w poboczu

DG108266E km 0+0+332 -0+379,5

S14 km 22+900-23+500 JP

Humusowanie skarp i rowów

S14 km 22+900-24+220

S14 km 24+240-24+800

Humusowanie pasa rozdziału

S14 km 26+400-27+100

S14 km 25+800-27+000 JP - rów

Wykop

Zbiornik ZR-27

S14 km 22+900-23+500

Roboty wykończeniowe - wykończenie skarp i rowów

S14 km 25+900-27+000

S14 km 22+900-28+527

Profilacja skarp i rowów

S14 km 25+420-27+000

S14 km 22+900-23+500

Zasypka poboczy

S14 km 23+500-24+220

S14 km 22+900-23+500

Umocnienie poboczy

S14 km 23+500-24+220

S14 km 22+900-28+527

Wykop rowów

S14 km 25+900-26+150

Warstwa GWN

S14 km 25+900-26+150

Stabilizacja GWN

S14 km 26+160-26+260 JP

GWN gr.15

S14 km 25+900-26+150

WUP 15 cm

S14 km 25+300-25+700

Ściek trójkątny

S14 km 25+900 - 26+300

S14 km 22+900-28+527

Naprawa wymyć

S14 km 22+900-28+527

Dojścia krawężnikiem do obiektów

S14 km 22+900-23+500

Ścieki skarpowe

S14 km 25+990-26+110 P

Umocnienie rowu ażurami

LRL02L i LRL03L

Dojście ściekiem trójkątnym do Ronda Wschód

LL03P 0+020

Droga wewnętrzna - łopatki

Łącznik LT

Nasyp

Łącznik LT

Nasyp z wykopu

DP08 DG108270

Chodnik

DD49

Umocnienie skarpy

DP1110E (ul.Maratońska)
0+000-0+060

Ścieżka pieszo - rowerowa

DP1110E (ul.Maratońska)
0+800 - 0+820

Peron autobusowy

DP1110E (ul.Maratońska)
0+910 - 0+935

Chodnik + wjazd

Węzeł Lublinek

C.d. montażu barier

Węzeł Teofilów

Wykop rowów

Z-DD45-0.1a
Z-DD45-0.2a
Z-DD45-0.2b
Z-DD45-0.2c

Montaż przepustów

R-S14-26.0a
R-S14-27.7b
R-S14-27.8b
R-S14-22.9b

Montaż przepustów

ROBOTY MOSTOWE

WD-32

Zasypka inżynierska za przyczółkami wraz z stożkami nasypowymi, montaż belek prefabrykowanych ustroju niosącego, montaż deskowania traconego ustroju niosącego, montaż pomostów roboczych ustroju niosącego

WD-32.1

Roboty przy obiektowe:
- wykonanie drenażu zasypki w osi 1 i 2,
- wykonanie zasypek korpusów i stożków w osi 1 i 2,
- izolacja cienka korpusów oraz skrzydeł w osi 1 i 2,
- wykonanie murków oporowych stożków
Wyposażenie:
- montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym
Izolacje:
- wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych

PPR-33

Wyposażenie:
- montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach

MS-34

Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach
Wyposażenie:
- montaż barier ochronnych na ustroju nośnym i skrzydłach
- montaż balustrad na ustroju nośnym i skrzydłach

WS-35

Roboty przy obiektowe:
- wykonanie schodów skarpowych w osi 1 i 2,
- wykonanie umocnienia stożków płytami ażurowymi w osi 1 i 2
Wyposażenie:
- zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowej na skrzydłach w osi 1 i 2
- montaż krawężników na skrzydłach w osi 1
Izolacje:
- wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej w obrębie jezdni
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego na ustroju nośnym,
- wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach

WD-36

Wyposażenie:
- montaż kotew oraz barieroporęczy na obiekcie (kapa lewa)
- montaż balustrad na obiekcie
Roboty przy obiektowe:
- wykonanie murków oporowych stożków
- montaż schodów skarpowych
- wykonanie umocnienia stożków kostką brukową od strony P1.2 oraz P3.1

WD-37

Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach
- wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowej ustroju nośnego
Odwodnienie:
- wykonanie drenażu płyty pomostu
Wyposażenie:
- montaż barieroporęczy na ustroju nośnym i skrzydłach

MS-38

Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach
Wyposażenie:
- montaż barier ochronnych na ustroju nośnym i skrzydłach

WS-41

Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach
Wyposażenie:
- montaż barier ochronnych na ustroju nośnym i skrzydłach
Roboty przy obiektowe:
- wykonanie schodów skarpowych w osi 2,
- wykonanie umocnienia stożków płytami ażurowymi w osi 2

MS-42

Roboty przy obiektowe:
- izolacja cienka płyty przejściowej w osi 1 i 3
- wykonanie schodów skarpowych w osi 1 i 3,
Wyposażenie:
- montaż kotew ekranów akustycznych
- zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym
- beton niekonstrukcyjny pod kapy chodnikowe na skrzydłach w osi 1 i 3
- montaż krawężników na skrzydłach w osi 1 i 3
- zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowej na skrzydłach w osi 1 i 3
Izolacje:
- wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej w obrębie jezdni
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego na ustroju nośnym,
- wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach.

WS-44

Obruk schodów skarpowych, montaż stałego punktu wysokościowego, obruk w pasie rozdziału, montaż punktu stałego przy obiekcie

WS-46

Beton kap chodnikowych na skrzydłach, układanie asfaltu twardolanego JL i JP, układanie żywicy na kapach na dojazdach, wykonywanie obruku wierzchołków stożków

WS-47

Montaż krawężnika w pasie rozdziału, układanie żywicy na kapach na dojazdach, montaż słupów na dojazdach

MS-48

Montaż deski gzymsowej, betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, zasypka inżynierska za przyczółkami wraz z stożkami nasypowymi, beton nisz dylatacyjnych, montaż kolektora odwodnienia ustroju niosącego JLP, wykonywanie antykorozji obiektu, beton podkładowy pod płyty przejściowe P1,P2, zbrojenie płyt przej.P1, P2, wykonanie izolacji pod kapami JL oraz wykonanie izolacji jezdni prawej

WS-49

Izolacja cienka  płyt przejściowych P1, P2JLP

WD-50

Beton kap chodnikowych na skrzydłach, montaż schodów skarpowych i obrzeży, obruk przy schodach skarpowych przy P1, formowanie stożków przy P3 P1, beton podwalin stożków nasypowych, wykonywanie obruku stożków P1, wykonanie ATL, wykonanie nawierzchni kap chodnikowych z żywicy, wykonywanie antykorozji obiektu

WD-51

 Humusowanie stożków P1,P3 przygotowanie obiektu do użytkowania, montaż reperów na UN, darniowanie stożków przy P1 i P3

EKRANY AKUSTYCZNE

P02
km 0+709-0+789 P

Wykonanie pali fundamentowych

P13
km 22+900-23+519 P

Montaż podwalin

L18
km 23+749-23+793 L

Montaż podwalin

P14
km 23+794-23+856 P

Montaż podwalin

L19
km 23+850-23+887 P

Montaż podwalin

L20
km 23+887-23+970 L

Montaż podwalin

P16
km 23+894-23+952 P

Montaż podwalin

L21
km 24+495-24+803 L

Montaż słupów

P22
km 24+813-25+024 P

Montaż słupów

L21B
km 24+945-25+061 L

Montaż słupów

P23
km 25+024-25+066 P

Montaż słupów

P18
km 24+418-24+515 P

Montaż paneli pochłaniających

P27
km 28+196-28+298 P

Montaż paneli pochłaniających

L16 i P10

Pale fundamentowe

P02b i L01

Głowice ekranów

L16 i P10

Głowice ekranów

L06, P04, L03, P02B, L16A, P10A

Montaż słupów

P10A P11A L16 L17 L12 L07 P04

Głowice ekranów/ montaż belek

L12,P07, P06, L11

Montaż paneli

ROBOTY BRANŻOWE

WODOCIĄGI

Km 16+000

Przebudowa kolizji W28

ODWODNIENIE

Km 16+000

Kanał D-40

Km 22+500

Kanał D-12

Km 26+000

Wpusty do kanału D-34

Km 26+000

Kanał D-34

Km 16+000

Kanał D-39

Km 24+400

Wpusty Wp 899,Wp898,Wp897

Km 23+300

Kanał H-34a

Km 24+400

Kanał D-72

Km 28+000

Kanał H-37

Km 25+740

Kanał D-30

Km 24+400

Kanał D-61

Km 19+100

Kanał D-43

Km 16+000

Kanał D-63

Km 23+880

Kanał D-80

Km 20+200

Wykonanie wlotów do zbiornika ZR-32

Węzeł Teofilów

Budowa zbiornika ZR-27

TELETECHNIKA

Km 23+460 - 23+640

Budowa kanału technologicznego

Km 25+240 - 25+500

Budowa kanału technologicznego

ul. Maratońska w km 0+540 - 0+855

Budowa kanału technologicznego

Km 27+880 - 28+060

Budowa kanału technologicznego

Km 23+060 - 23+250

Budowa kanału technologicznego

DRENAŻ

Km 25+800

Wykonanie umocnienia rzeki Ner

Km 20+800

Wykonanie umocnienia rzeki Jasieniec

Km 23+340

Wykonanie umocnienia rowu RBN-10

OŚWIETLENIE

Węzeł Retkinia

Budowa oświetlenia drogowego

Węzeł Konstantynów

Budowa zasilania SZR

Km 23+500 - 23+700

Budowa zasilania SZR

Węzeł Lublinek

Budowa zasilania SZR