Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów” obejmuje w szczególności:

 

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji

2. Roboty przygotowawcze

3. Roboty drogowe w zakresie:

• budowy odcinka drogi ekspresowej nr 14 długości ok.12,184 km,

• budowy węzłów drogowych,

• wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,

• przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną autostrady / drogi ekspresowej / obwodnicy / drogi krajowej,

• budowy systemu odwodnienia drogowego,

• budowy chodników i zatok autobusowych,

• budowy wzdłuż drogi ekspresowej dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,

• budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych

• wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

4. Budowę obiektów inżynierskich,

5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej,

6. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.

7. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną,

8. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej

9. Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.

10. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska 5

11. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli)

12. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne

13. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie,

14. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu,

15 Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,

16. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji

17. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

 
Mapa przebiegu drogi wraz z obiektami - kliknij aby powiększyć.