POSTĘP ROBÓT
 

 

Czerwiec 2021

 

 

Postęp Robót – Na postawie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

km 16+343-28+527

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

S14 km 16+343-28+527

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu i ochrony środowiska

S14 km 20+700-21+000

Nasyp 1 w-wa

S14 km 22+060-22+090

Nasypy

Łącznik LT 0+860-1+410

S14 km 20+700-21+000

GWN

S14 km 16+340-16+400

S14 km 17+000-17+280

Rondo KL-1

Podbudowa z KŁSM

S14 km 20+700-21+000

S14 km 18+300-21+500

Humusowanie skarp

S14 km 19+100-20+500

Humusowanie pasa rozdziału

Rondo KL-1

Roboty brukarskie

S14 km 17+300-18+100

Pobocze z KŁSM

S14 km 22+500-22+900 str. L

Pas technologiczny

S14 km 27+000-27+600

Wykop

Zbiornik ZR-36

S14 km 22+900-23+470

Nasyp z wykopu

S14 km 25+000-25+050

S14 km 25+820-25+890

S14 km 22+900-22+950

GWN stabilizowany

S14 km 24+180-24+220

S14 km 24+800-24+980

S14 km 26+900-27+700 JL

WUP gr. 25 cm w wykopie

S14 km 26+900-28+000 JL

W-wa mrozoochronna gr. 20 cm

S14 km 26+900-28+000 JL

Grunt związany spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

S14 km 27+840-2+960 JP

S14 km 24+010 - 24+200

Umocnienie skarpy z płyty ażurowej

S14 km 23+500 - 24+200 str. P i L

Ściek trójkątny

LRL02L i LRL03L

LLL04L i LLL01L

DD 49

Ściek trójkątny

LRL02L

Ściek skarpowy

S14 km 23+550 - 24+160

KŁSM gr. 20 cm

S14 km 26+800 - 27+970 JL

S14 km 23+550 - 24+160 JP

AC22P gr.18 cm

S14 km 26+260 - 26+700

S14 km 23+550 - 24+160 JP

AC16W gr.8 cm

S14 km 26+260 - 26+700

Łącznice LL01, LL04 dojazdy do obiektu WD-51

AC22P gr.16 cm

ekran P13 S14 km 23+450 - 23+519 JP

Wykonanie pali 

ekran P14 S14 km 23+794 - 23+856 JP

ekran P16 S14 km 23+894 - 23+952 JP

ekran P17 S14 km 24+046 - 24+205 JP

ekran P22 S14 km 24+813 - 24+980 JP

ekran P24 S14 km 25+067 - 25+145 JP

ekran L18A S14 km 23+793 - 23+830 JL

ekran L20 S14 km 23+887 - 23+970 JL

ekran L24 S14 km 27+507 - 27+631 L

ekran P14 S14 km 23+794 - 23+856 JP

Montaż słupów

ekran P15 S14 km 23+854 - 23+894 JP

Montaż słupów

ekran P16 S14 km 23+894 - 23+952 JP

Montaż słupów

ekran P17 S14 km 24+046 - 24+205 JP

Montaż słupów

ekran P21 S14 km 24+747 - 24+813 JP

Montaż słupów

ekran P22 S14 km 24+813 - 24+980 JP

Montaż słupów

ekran L19 S14 km 23+850 - 23+887 JL

Montaż słupów

ekran L18A S14 km 23+793 - 23+830 L

Montaż słupów

ekran L20 S14 km 23+887 - 23+970 JL

Montaż słupów

DP 1110E (ul. Maratońska) 0+520-0+935

Budowa lewego pasa ruchu

DP 1110E (ul. Maratońska) 0+520-0+935

Budowa prawego pasa ruchu

DP1110E (ul. Maratońska)
0+520 - 0+630

Krawężnik betonowy 15x30

DP1110E (ul. Maratońska)
0+910 - 0+935

DP1110E (ul. Maratońska)
0+910 - 0+935

Ściek z kostki brukowej

DP1110E (ul. Maratońska) 0+520-0+720 L   

AC22P gr. 12 cm

DP1110E (ul. Maratońska) 0+750-0+936 L 

Rondo Retkinia Wschód - pierścień ronda

AC16W gr. 8 cm

DP1110E (ul. Maratońska) 0+520-0+720 L

DP1110E (ul. Maratońska) 0+750-0+840 L

DP1110E (ul. Maratońska) 0+750-0+936      

DP1110E (ul. Maratońska) 0+520-0+720      

SMA11

DP1110E (ul. Maratońska) 0+750-0+936     

Rondo Retkinia Wschód - pierścień ronda

DP08 DG108270 km 0+000-0+150

AC22P gr. 7 cm

DP08 DG108270 km 0+000-0+150

AC16W gr 5 cm

DD35-1
DD35-2
DD31 km 0+640-1+073

Roboty ziemne

ROBOTY MOSTOWE

MS-34

Wyposażenie:
- zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach w osi 1
Izolacje:
- wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej w obrębie jezdni lewej
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego na ustroju nośnym - jezdnia lewa

WS-35

Wyposażenie:
- zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym
Roboty przy obiektowe:
- zasypki korpusu oraz stożków w osi 2

WD-36

Ustrój nośny:
- sprężanie ustroju nośnego
- rozbiórka podparcia ustroju nośnego
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie zakończeń (strefa zakotwień) ustroju nośnego w osi 1 i 3
Podpory:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej w osi 1
- zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej w osi 3
Roboty przy obiektowe:
- beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową w osi 1
Izolacje:
- wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej pod kapami chodnikowymi

WD-37

Roboty przy obiektowe:
- wykonanie murków oporowych umocnień stożków w osi 1 i 3
Wyposażenie:
- beton niekonstrukcyjny pod kapy chodnikowe na skrzydłach w osi 1 i 3
- zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach
Izolacje:
- wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej w obrębie jezdni
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego na ustroju nośnym

MS-38

Roboty przy obiektowe:
- beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe w osi 4,
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych w osi 1 i 4
- wykonanie murków oporowych umocnień stożków w osi 1 i 4
Wyposażenie:
- beton niekonstrukcyjny pod kapy chodnikowe na skrzydła w osi 1 i 4
- montaż krawężników oraz desek gzymsowych na ustroju nośnym

WS-41

Roboty przy obiektowe:
- izolacja cienka korpusów w osi 1 i 2
- zasypki korpusu oraz stożków w osi 1 i 2
- beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową w osi 1
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej w osi 1
- wykonanie murków oporowych umocnień stożków w osi 2
Wyposażenie:
- montaż krawężników oraz desek gzymsowych na ustroju nośnym i skrzydłach
- zbrojenie kap chodnikowych na ustroju
Urządzenia dylatacje:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk dylatacyjnych w osi 1 i 2

MS-42

Roboty przy obiektowe:
- izolacja cienka korpusów
- zasypki korpusu oraz stożków w osi 1 i 3
- geokompozyt drenażowy w osi 1
Izolacje:
- wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej pod kapami chodnikowymi
Urządzenia dylatacje:
- montaż urządzeń dylatacyjnych w osi 1 i 3
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk dylatacyjnych w osi 1 i 3

WS-44

Montaż deski gzymsowych na ustroju niosącym i skrzydłach JLP, betonowanie gzymsów, beton podkładowy pod kapy chodnikowe, montaż krawężnika oraz kotew ekranu

Zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie chodników

Obsypka wierzchołków stożków, wykonywanie antykorozji obiektu

WS-46

Montaż szalunków i zbrojenia skrzydeł P2 JLP

Betonowanie skrzydeł P2 JLP

Demontaż szalunków, izolacja cienka na skrzydłach P2JLP, beton podkładowy pod kapy na dojazdach P1JLP

Zasypki inżynierskie za P2 JLP, montaż krawężnika, zbrojenia na kapach chodnikowych na dojazdach

WS-47

Wykonanie podjazdu do ułożenia ATL, montaż uciąglenia
 w obrębie jezdni

Wykonanie  ATL

Szalowanie, beton podkładowy pod krawężnik na dojazdach P2 JLP

Montaż krawężnika na dojazdach, zbrojenie kap na dojazdach P2JLP, montaż słupów ekranu na kapie chodnikowej JP

MS-48

Szalowanie ustroju niosącego oraz poprzecznic JLP, zbrojenie poprzecznic P1, P2 JP

Zbrojenie ustroju niosącego JP, zasypki inżynierskie za P1, P2 JLP oraz stożki

Szalowanie ustroju niosącego oraz poprzecznic JLP, zbrojenie ustroju niosącego JP, montaż wpustów, sączków, zasypki inżynierskie za P1, P2 JLP oraz stożki

WS-49

Zasypki za P1, P2 JLP oraz stożków, wykonanie izolacji termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe JLP

Montaż krawężnika i deski gzymsowej kapy chodnikowe JLP

Beton podkładowy pod płyty przejściowe P2

Beton podkładowy pod płyty przejściowe P1, zbrojenie płyt przejściowych P2JLP, beton płyt przejściowych i kap chodnikowych JL

Wykonywanie izolacji termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe JLP

WD-50

Zasypki korpusów P1, P3 oraz stożków

Wykonanie podłoża pod izolację termozgrzewalną pod kapami ustroju niosącego

Zasypki inżynierskie za P1, izolacja termozgrzewalna pod kapami na ustroju niosącym

WD-51

Montaż krawężników na dojazdach P1, P3 JLP, montaż schodów skarpowych oraz obruku, beton podkładowy pod krawężnik na dojazdach P1 JLP, wykonanie ATL JLP

 Montaż krawężników na dojazdach P1JLP, osadzenie wpustów, montaż drenu płyty pomostu JLP, betonowanie kap chodnikowych na dojazdach P1 JLP, montaż korytek ściekowych płyty pomostu

Przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych oraz wykonanie izolacji z żywicy na kapach chodnikowych, montaż barier ochronnych na obiekcie

WD-32

Montaż rusztowania i szalowanie, zbrojenie poprzecznicy P2 JLP, betonowanie poprzecznic I-etap, szalowanie ścianki zaplecznej  P3JP, betonowanie ścianki zaplecznej P3JP

 Szalowanie, zbrojenie korpusu P1 JLP, betonowanie korpusu P1JP, szalowanie korpusu P3JL

Zbrojenie, szalowanie korpusu P3JL, zbrojenie, szalowanie ścianki zaplecznej P1JP, beton ścianki zaplecznej P1JP, szalowanie, zbrojenie skrzydła P3JP

WD-32.1

Fundament:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu w osi 1 i 2
Podpory:
- zbrojenie i deskowanie ścian w osi 1 i 2
Roboty przy obiektowe:
- izolacja cienka fundamentu w osi 1 i 2
- zasypki fundamentów w osi 1 i 2

PZ-06

Zbrojenie, szalowanie płyty zabezpieczającej

Betonowanie płyty zabezpieczającej, izolacja cienka płyty zabezpieczającej, zasypka pod płyty przejściowe, beton podkładowy płyt przejściowych, zbrojenie płyt przejściowych

Szalowanie płyt przejściowych, beton płyt przejściowych, izolacja cienka oraz zasypka płyt przejściowych

PZM-05H

Szalowanie płyt przejściowych, beton płyt przejściowych

Izolacja cienka płyt przejściowych, przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji termozgrzewalnej na płycie zespolonej i płytach przejściowych

Izolacja termozgrzewalna na płycie zespolonej oraz na płytach przejściowych, beton ochronny izolacji

PPR-33

Podpory:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian korpusu oraz skrzydeł w osi 1 i 2
Ustrój nośny:
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego w osi 1 i 2 JL

KO-23L

Demontaż, montaż pomostu roboczego, zbrojenie szalowanie, montaż deski gzymsowej oczepu, betonowanie (część II) II-etapu oczepu

Zbrojenie oczepu, montaż korytek ściekowych przy oczepie

ROBOTY BRANŻOWE

GAZ ś/ć

Węzeł Teofilów

Wykonanie przebudowy kolizji gazociągu średniego ciśnienia G10

WODA

Rondo Retkinia Sanitariuszek

Przebudowa kolizji W40A

ODWODNIENIE

16+343

Kanał D-39

24+000

Wpusty do kanału D-70

17+000

Wpusty do kanału D-3

25+500

Wpusty do kanału D-30

25+900

Kanał D-33

25+900

Kanał D-34

24+000 - 28+000

Wyloty do rowu

20+840

Kanał D-9 + wpusty

23+400

Kanał D-20 wraz z wpustami

27+535

Kanał D-37

26+800 - 27+900

Wpusty do rowu

25+500

Kanał D-27

16+600

Kanał D-63

19+000

Kanał D-42

17+260

Kanał D-83

22+700

Budowa zbiornika ZR-33

20+100

Budowa zbiornika ZR-32

OŚWIETLENIE/ ZASILANIE KSZR I PRZEPOMPOWNI/ KOLIZJE

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-43

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-37

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-38

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-39

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej EN-39a

Węzeł Teofilów

Wykonanie kolizji elektroenergetycznej ES-25

Węzeł Retkinia

Budowa oświetlenia drogowego

TELETECHNIKA

 27+600 ÷ 27+900

Budowa kanału technologicznego

 18+300 ÷ 19+000

Budowa kanału technologicznego

 24+200 ÷ 24+210

Budowa kanału technologicznego

0+820÷0+1160

Budowa kanału technologicznego (Łącznica Teofilów-Aleksandrów)

DRENAŻ

27+970

Wykonanie umocnienia rowu R 1/2

20+800

Wykonanie umocnienia rzeki Jasieniec

20+100

Wykonanie umocnienia rowu RBN-8