POSTĘP ROBÓT
 

 

Listopad 2021

 

 

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące Roboty:

Ciąg/Kilometraż /Obiekt

Opis wykonanych prac / Robót

ROBOTY DROGOWE

 

Geodezja - bieżące tyczenia i pomiary

S14 km 16+343 - 28+527

Roboty zabezpieczające w ramach tymczasowych organizacji ruchu i ochrony środowiska

S14 20+800-22+000

Skarpowanie + profilowanie skarp i rowów

S14 16+700 - 17+360

Skarpowanie+profilowanie skarp i rowów

S14 20+800-22+000

Humusowanie skarp nasypów

S14 21+100 - 22+900

Humusowanie skarp nasypów

S14 16+700 - 17+360

Humusowanie skarp nasypów

19+500-19+700 str. L

Ogrodzenia

Łącznica LT L02L

Roboty brukarskie

Łącznica LT L03L

Roboty brukarskie

Łącznik LT 1+160 - 1+400

Podbudowa z KŁSM

S14 16+700 - 17+360

Umocnienie poboczy

DD43

Stabilizacja

DD43

Podbudowa z KŁSM

DD43

Roboty ziemne

TG 19+200 - 20+800 pobocze lewe i prawe

Bariery energochłonne

TG 22+050 - 22+900 J.P

Warstwa ścieralna SMA

16+900-17+600 JP

Warstwa ścieralna SMA

18+100-20+300 JP

Warstwa ścieralna SMA

TG 20+300 - 22+0500 J.P i L.

Warstwa ścieralna SMA

TG 19+300 - 20+300 J.L

Warstwa ścieralna SMA

TG 18+300 - 19+000 str P

Pasy technologiczne

Łącznik TL 1+160 - 1+400

GWN

S14 Pasy technologiczne

KŁSM gr 12 cm

S14 km 25+260 - 24+300

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

S14 km 25+000 - 25+050

S14 km 25+910 - 26+240

S14 km 27+520 - 27+960

S14 km 25+650-25+900 L+P

AC22P gr 18 cm

S14 km 25+900-28+000

wypełnienie poboczy

DG108270E

S14 km 25+900-26+240

Humusowanie pasa rozdziału

S14 km 27+000-27+900

S14 km 25+900-28+000

Humusowanie skarp i rowów

S14 km 26+240-26+800

DG108266E

S14 km 27+000-27+900 JP

Wykop rowów

S14 km 26+240 - 26+560

Umocnienie rowu

S14 km 26+880 - 26+920

S14km 27+264 - 27+800

S14 km 25+900-28+000

Profilacja rowów i skarp

S14 km 26+340

Umocnienie przepustu

S14 27+400 str. L

Wykonanie drenażu pod rowem

Dojazdy do WD-50

AC22P+AC16W

DK71 odc1

Warstwa GWN + stabilizacja

Rondo LT-1

DK71 odc1

Grunt związany spoiwem hydraulicznym gr. 22cm

Rondo LT-1 + wloty

KŁSM technologicznie

Rondo LT

Chodnik

Łącznik LT

Pierścien rond

Łącznik LT

Wykop rowów

Łącznik LT

Profilowanie skarp

Łącznik LT

Ścieki skarpowe

Łącznik LT

Ściek trójkątny

Łącznik LT

Wypełnienie pobocza

LL03L

Umocnienie przepustów

DD45

Umocnienie wylotów

DG108270E

Wykop rowów

DD54

DP1110E (ul.Maratońska)

Poprawki krawężników na pierścieniach rond

DG108270

Umocnienie rowu

DG108270E

Wykop rowów

DG108270E

Profilacja skarp i rowów

R-S14-25.4a
R-S14-24.6a
R-S14-27.6a
R-S14-27.6b

Montaż przepustów

Z-DD51-0.05

Montaż przepustu

DG108270

Umocnienie przepustów

DD31

R-ŁLT-0.4a

Montaż przepustów

                                                          

P-DD35-2

98L, 100L-110L, 113L, 196L, 197L, 214P, 120P, 121P, 122P, 124P, 168L, 170L, 198L, 136P, 138P, 141P, 169L, 195L, 199L, 200L, 203P, 204P, 215P

Nasadzenia drzew i krzewów

ROBOTY MOSTOWE

WD-32

Zbrojenie ustroju niosącego JP, szalowanie ustroju niosącego JL, montaż sączków, wpustów, beton ustroju niosącego JL, zbrojenie płyt przejsciowych P1, P3 JLP, betonowanie płyt przejsciowych P1, P3 JLP, profilowanie stozków P1, P3JLP

WD-32.1

Izolacje:
- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej w obrębie jezdni
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach chodnikowych oraz skrzydłach
- wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego

PPR-33

Izolacje:
- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej w obrębie jezdni
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach chodnikowych oraz skrzydłach
- wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego
Roboty przy obiektowe:
- wykonanie schodów skarpowych w osi 1 i 2
- wykonanie umocnienia stożków płytami ażurowymi w osi 1 i 2

MS-34

Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie hydrofobizacji podpór
- wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna z mieszanki SMA -  jezdnia prawa

WS-35

Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- przygotowanie powierzchni betonowej pod wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wykonanie hydrofobizacji oraz zabezpieczenia przed chlorkami podpór
- wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna z mieszanki SMA -  jezdnia prawa
Wyposazenie:
- montaż barier ochronnych

WD-36

Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie hydrofobizacji podpór oraz ustróju nośnego
- wykonanie zabezpieczenia przed chlorkami podpór

WD-37

Próbne obciążenia obiektu:
- wykonanie próbnego obciążenia obiektu
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego

MS-38

Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego

WS-41

Próbne obciążenia obiektu:
- wykonanie próbnego obciążenia obiektu
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego

MS-42

Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia:
- wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego

WS-46

Montaż umocnienia stożka P1JP, humusowanie stożka P1JP, prace wykończeniowe, sprzątanie, wykonanie przeciw spadku z asfaltu twardolanego na JLP

WS-47

Prace wykończeniowe, sprzątanie, wykonanie przeciw spadku z asfaltu twardolanego na JLP

MS-48

 Humusowanie stożków, ukadanie darniny na stożkach, wykonanie asfaltu twardolanego na JLP, przygotowanie powierzchni pod żywicę na chodnikach JLP, wykonanie żywicy na chodnikach JLP, montaż drenu, krat wpustów oraz korytek odwodnienia ustroju niosącego JLP, ukadanie darniny na stożkach, montaż barier ochronnych

WS-49

Humusowanie stożków, układanie darniny na stożkach, montaż kolektora odwodnienia ustroju niosącego, przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych pod żywicę i wykonanie żywicy na kapach chodnikowych, układanie asfaltu twardolanego na JLP, prace wykończeniowe, montaż barier ochronnych na dojazdach obiektu

WD-50

Montaż barier obiektu, montaż kolektora odwodnienia obiektu, wykonanie żywicy na kapach chodnikowych

EKRANY AKUSTYCZNE

P19 km 24+515-24+647 P

Wykonanie pali

L21 km 24+495-24+805 L

Montaż paneli

L21B km 24+945-25+061 L

Wykonanie pali fundamentowych

L21B km 24+945-25+061 L

Wykonanie słupów

L22A km 25+766-25+826 L

Montaż słupów

P25A km 25+757-25+817 P

Montaż słupów

ROBOTY BRANŻOWE

ODWODNIENIE

S14

Wyloty, piaskowniki, włazy, klapy zwrotne

28+000

Kanał D-9 + wpust Wp869

22+500

Budowa zbiornika ZR-33

OŚWIETLENIE/ ZASILANIE KSZR I PRZEPOMPOWNI/ KOLIZJE

węzeł Lublinek

Budowa zasilania SZR

węzeł Konstantynów

Budowa zasilania SZR

węzeł Konstantynów

Budowa oświetlenia drogowego

węzeł Teofilów (bez łącznika)

Budowa zasilania SZR

węzeł Teofilów (bez łącznika)

Budowa oświetlenia drogowego

węzeł Retkinia

Budowa zasilania SZR

węzeł Retkinia

Budowa oświetlenia drogowego

węzeł Lublinek

Budowa oświetlenia drogowego

Km 23+240

Budowa zasilania SZR

Km 22+000

Budowa zasilania SZR

TELETECHNIKA

Km 19+000

Budowa kolizji T-20

Km 26+800 - 27+600

Budowa kanału technologicznego

DRENAŻ

S14

Montaż wylotów na drenażu rolniczym

Km 27+970

Wykonanie bystrotoku rowu R 1/2

Km 27+970

Wykonanie umocnienia rowu R 1/2